MŁODZI GNIEWNI BEZPIECZNI – Uniwersytet Młodzieży

Udostępnij strone

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś  Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do 2021-07-31
Wartość projektu: 922 000,00 zł.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 777 061,60 zł.

Projekt realizowany przez Collegium Civitas (Lider) i Fundację Nowoczesna Polska (Partner).

Celem projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie trzeciej misji uczelni, poprzez realizację warsztatów, mających za zadanie rozwijanie tolerancji, integracji, dialogu kulturowego i społecznego, skierowanych do 750 uczniów i uczennic w wieku 15-19 lat z 15 szkół średnich (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe), z całej Polski.

Zajęcia służą rozwijaniu u uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy Projektu wezmą udział w sumie w 48 godzinach lekcyjnych warsztatów podzielonych na dwa bloki tematyczne dotyczące:

  • rozwoju kompetencji i wiedzy z zakresu ICT,
  • rozwoju kompetencji osobistych i społecznych potrzebnych w pracy zawodowej.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz w siedzibie Collegium Civitas. Uczestnikom warsztatów odbywających się w siedzibie Collegium Civitas zapewniony zostanie obiad i przerwa kawowa. Uczestnikom spoza Warszawy zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Na koniec realizacji Projektu, w siedzibie Collegium Civitas odbędzie się Konferencja Młodzieży, w której uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich klas biorących udział w projekcie.

Koordynator projektu: Marta Bałękowska, e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl

 

 

TEST KOMPETENCYJNY ONLINE

 

HARMONOGRAMY

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie/potwierdzenie statusu ucznia przez szkołę