Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego

Udostępnij strone

Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest placówką badawczą powołaną do rozwoju badań w obszarze szeroko rozumianej socjologii życia publicznego. W jej zakres wchodzą zagadnienia tradycyjnie zakorzenione w różnych subdyscyplinach socjologii: socjologii polityki, socjologii kultury, antropologii społecznej, socjologii historycznej i socjologii krytycznej. Głównym punktem odniesienia zainteresowań zespołu Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest życie publiczne przede wszystkim w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Azji – w szerszym politycznym i kulturowym kontekście, uwzględniającym historyczną specyfikę regionu. Badania prowadzone w ramach Instytutu koncentrują się na uchwyceniu zmiany społecznej w różnych jej wymiarach: obok zmian ustrojowych istotne są także elementy zmian kulturowych i cywilizacyjnych, związanych z wieloaspektowym procesem globalizacji.
Badania prowadzone w Instytucie Socjologii charakteryzuje interdyscyplinarność metodologiczna wynikająca z dorobku jego pracowników. Niezależnie od różnych perspektyw i tradycji teoretycznych – łączy je pole badawcze zakreślone wokół następujących kwestii:

 • teorii demokracji, teorii elit, kultury politycznej, jakości demokracji;
 • społeczeństwa obywatelskiego, obywatelskości; podmiotowości społecznej;
 • socjologii narodu, nacjonalizmu, kultury narodowej, mniejszości etnicznych i narodowych;
 • kultury, nowych mediów i mediatyzacji życia publicznego;
 • polityki społecznej, nierówności społecznych, wykluczenia i różnorodności;
 • społeczności lokalnych w procesie globalizacji.

Celem Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest znaczący udział w otwieraniu nowych perspektyw dla refleksji teoretycznej oraz w rozwoju nowoczesnych rozwiązań metodologicznych. Realizowane projekty badawcze wypracowują horyzonty poznawcze, pozwalające opisać nowym językiem złożoność świata społecznego w dobie globalizacji i zacierających się granic pomiędzy sferą społeczną, a tym, co tradycyjnie było uznawane za domenę polityki.

 

Edmund Wnuk-Lipiński (1944-2015)

W latach 2006-2012 Rektor Uczelni. Od 2013 roku Kierownik Instytutu Socjologii oraz Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych. Profesor Wnuk-Lipiński ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, w 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizował się w dziedzinie socjologii polityki. Był założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wykładał w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu, na University of Notre Dame, na uczelniach wyższych w Kanadzie, Norwegii, Francji (Centre national de la recherche scientifique), Bułgarii oraz w berlińskim Wissenschaftskolleg. Uzyskał stypendium wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu.

Profesor Wnuk-Lipiński zajmował stanowisko doradcy ds. polityki społecznej NSZZ „Solidarność”. Z ramienia opozycji demokratycznej brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989 – 1991 kierował zespołem doradców naukowych przy Obywatelskim Klubie Parlamentarnym.

W 2011 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Wnuk-Lipiński był także pisarzem science-fiction. Opublikował m.in. trylogięApostezjon, składającą się z pozycji Wir pamięci (1979), Rozpad połowiczny (1988) i Mord założycielski (1989).  W 1988 został uhonorowany Nagrodą im. Janusza A. Zajdla za Rozpad połowiczny.

 

Wybrane publikacje

 • Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Gdańsk 1972
 • Metody badania czasu wolnego a socjologiczna interpretacja materiału empirycznego. Referat, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Gdańsk 1973
 • Czas wolny. Współczesność i perspektywy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975
 • Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Instytut Książki i Czytelnictwa BN, Warszawa 1975
 • Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979
 • Budżet – struktura społeczna – polityka społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981
 • Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1991
 • Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany ustrojowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Scholar, Warszawa 2003
 • Świat międzyepoki, Znak, Kraków 2004
 • Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005
 • Światy równoległe. Autobiografia subiektywna w sensie ścisłym, Warszawa 2014

Wywiad przeprowadzony przez Teresę Torańską z profesorem Edmundem Wnuk-Lipińskim

http://wyborcza.pl/magazyn/1,130288,13142647,Stoja_przy_mnie.html

Wspomnienie profesora Jana Zielonki

http://zielonka.blog.polityka.pl/2015/01/06/dwoch-wielkich-z-pomorza/

Wspomnienie profesor Jadwigi Koralewicz

Wspomnienia o prof. E. Wnuk-Lipińskim_Studia Polityczne

Wspomnienie profesora Antoniego Sułka:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209636,Prof__Sulek_o_Wnuku_Lipinskim__porzadny_czlowiek_.html

Wspomnienie profesora Ireneusza Krzemińskiego:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209509,Prof__Krzeminski_o_Wnuku_Lipinskim__podziwialem_jego.html

Wspomnienie profesora Andrzeja Rycharda:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209254,prof__Rychard_o_Wnuku_Lipinskim__wybitny_badacz_i.html

 

SKŁAD INSTYTUTU
 

dr Jacek Bieliński
e-mail: jacek.bielinski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.
Specjalizuje się w zakresie metodologii badań społecznych, badań sondażowych, analizie danych ilościowych, wartości i norm społeczeństwa polskiego, anomii, socjologii nauki. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce normatywności we współczesnych społeczeństwach liberalnych demokracji, wartości i norm polskich naukowców, legitymizacji systemów społecznych i politycznych.
Pracuje również jak adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie pełni rolę koordynatora metodologicznego w Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji.
Wybrane doświadczenia badawcze: Empowering Social/Civic Skills of Elderly Women in the Multicultural Villages of the North-Eastern Poland (2008-2010, finansowane przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe; badacz), Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w północno – wschodniej Polsce (2012, Narodowe Centrum Kultury; koordynator i badacz), Ethos of Science. Norms and Values of Academics in Poland (2015-2018, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; koordynator projektu), Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów (2017-2019, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; koordynator projektu), Marketized Mentality. Propozycja nowych wskaźników teorii anomii instytucjonalnej na poziomie mikro (2018-2019, Instytut Socjologii Collegium Civitas; lider projektu).
Wybrane publikacje: JPII Pokolenie czy mozaika wartości? (2006), Dylematy światopoglądowe młodzieży (2009), Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowe (2013), Contemporary Applications of Anomie Theories (2018), Ożywianie Durkheima. Zapiski z notatnika badawczego, czyli Durkheim po mojemu (2018), Political Legitimacy and Normative Disorientation in European Liberal Democracies (2017), Computer Assisted Qualitative Data Analysis (2013), Niemożliwa tożsamość: wizerunek podmiotów „my”-„oni” (2013), Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe (2011), Tradycjonalizm, indywidualizm i liberalizm w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych (2007), Wybory a świadomość społeczna (2007).

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Bielinski

Strona WWW: www.jbielinski.pl

CV naukowe

 

dr hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska, prof. CC
Zastępca Kierownika Instytutu Socjologii
e-mail: mbudyta@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka i politolożka, zastępczyni kierowniczki Instytutu Socjologii Collegium Civitas.
Ekspertka w dziedzinie polityki narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Kierowniczka projektu badawczego realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim „Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich emigrantów w Islandii”.
Stypendystka Central European University.
Wybrane publikacje: Emigracja powrotna – zyski i straty, kapitały i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch (2017), Aktywność i zaangażowanie imigrantów jako wymiary partycypacji publicznej. Polskie stowarzyszenia i inicjatywy na Islandii (2016), Strategie adaptacyjne Polaków w czasie islandzkiego kryzysu finansowego 2008-2010 (2013) oraz książek, m.in: Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności (2017), Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? (2003), Socjologia narodu i konfliktów etnicznych (2010).

 

dr Agnieszka Bukowska
e-mail: agnieszka.bukowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, pedagożka, terapeutka, wykładowczyni akademicka, szkoleniowiec. Dyrektorka Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
Specjalizuje się w inżynierii społecznej, socjologii religii oraz socjologii bezpieczeństwa. Zajmuje się badaniami nad patologią związaną z działalnością sekt, nowych ruchów religijnych, grup parareligijnych (paramedycznych, parapsychologicznych, paranaukowych, paraekonomicznych). Zgłębia przejawy duchowości w kontekście religijnym i pozareligijnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się socjotechnika. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologią władzy i przywództwa w grupie.
Redaktorka naczelna czasopisma naukowego „Securitologia”.
Wybrane publikacje: Być poganką, być poganinem – odrodzenie neopogańskie we współczesnej Polsce (2011), Patologie związane z działalnością sekt religijnych (2011), Dietetyczna duchowość. Od warsztatów zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego do grupy destrukcyjnej (2015), Kontrowersyjne grupy religijne. Manipulacja, system kontroli, utrzymywanie zależności adeptów w grupie (2015) Przyszła pora na znachora – niekonwencjonalne sposoby leczenia. Pułapki i zagrożenia (2017).

 

dr Xymena Bukowska
e-mail: xymena.bukowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, Kierowniczka Katedry Socjologii Collegium Civitas.
Naukowo zajmuje się socjologią polityki, teorią obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej zagadnień socjologii spraw publicznych, teorii demokracji, teorii kultury, kapitału kulturowego, kompetencji kulturowych i socjologii życia publicznego.
Stypendystka Technische Universitat Dresden i Freie Universitat Berlin.
Członkini zespołu redakcyjnego rocznika naukowego Zoon Politikon.
Wybrane publikacje: Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania UE (2001), Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji (2010), Obywatelskość „à la polonaise” – czyli jakimi obywatelami są Polacy (2009), Civil Society (2011), Dwadzieścia lat polskiego społeczeństwa (nie)obywatelskiego (2012), Kapitał kulturowy w działaniu. Światy społeczne Białowieży (2013).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Xymena_Bukowska

Academia https://civitas.academia.edu/XymenaBukowska

 

Mariusz Finkielsztein
e-mail: mariusz.finkielsztein@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2013 – magister, 2019 – doktor), adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.
Organizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym International Interdisciplinary Boredom Conference.
Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół socjologii pracy, emocji, szkolnictwa wyższego i nauki oraz socjologii zawodów kreatywnych/artystycznych. Badawczo zajmuje się zagadnieniem nudy w środowisku uniwersyteckim, której poświęcił pracę doktorską pt. „On Social Significance of Boredom. The Phenomenon of Boredom in the University Milieu”.
Wybrane publikacje: Class-Related Boredom among University Students: A Qualitative Research on Boredom Coping Strategies. “Journal of Further and Higher Education”, vol. 43/2019; Między cierpieniem a przyjemnością: krótka historia nudy i nudologii, „Maska” nr 1(37)/2018, s. 8-18; Nuda w środowisku uniwersyteckim, „Edukacja” 1(140)/2017, s. 108-120; Boredom and Melancholy in Utopias and Dystopias w: Olkusz Ksenia, Kłosiński Michał, Maj Krzysztof (red.) More After More. Essays Commemorating the Five Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, Facta Ficta Research Centre, Kraków 2016:, s. 104-117.

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Finkielsztein

Academia https://civitas.academia.edu/MariuszFinkielsztein

 

dr Katarzyna Iwińska
e-mail: katarzyna.iwinska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Prorektorka ds. badań naukowych w Collegium Civitas oraz adiunkt w Instytucie Socjologii uczelni.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą społeczeństwa obywatelskiego, udziału obywateli w życiu publicznym, organizacji pozarządowych, partycypacji obywatelskiej oraz podmiotowości społecznej. Specjalizuje się w tematach takich jak badania społeczności lokalnych i aktywności społecznych, świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój, socjologia konfliktów społecznych, rozwiązywanie konfliktów i socjologia procesów grupowych.
Wybrane doświadczenia badawcze: Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the North-Eastern Poland (2008-2010, Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe; badaczka), Local community consultations on infrastructural investments (2009, Fundusze Noreweskie; koordynatorka projektu), Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal (2013, 7th Framework Programme EURATOM, ekspertka w projekcie badawczym), Nieodkryty wymiar III sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa w Polsce (2014-2015, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; badaczka I analityczka), Kobiety jako liderki zmian. Partycypacyjne badania w działaniu w ramach zrównoważonego rozwoju (2016-2017, Boell Stiftung Funds, liderka projektu), Ocena krajowych i regionalnych skutków gospodarczych i społecznych programów jądrowych (2016-2017, ICHTJ; badaczka), Widening Interdisciplinary Sustainability Education (2015-2017, Erasmus Plus, liderka projektu), SECURe- Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks – Research Fellow (2018-2021, UAM).
Wybrane publikacje: Budowanie partnerstw lokalnych: Razem dla Regionu! (2009), Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych (2010), Wartością sołectwa są ludzie – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich (2012), Podejmowanie decyzji infrastrukturalnych w demokracji środowiskowej (2014), Profesjonalny menedżer w NGO (2011, 2012), Krajobraz społecznościowy: Polska 2014 (2015), Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa (2015), Processes of decision making on energy issues: micro and macro analysis (the case of Poland 2015), Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia (2018), Interactions between Democracy and Environmental Quality: Toward a More Nuanced Understanding. Sustainability (2019).

Academia https://civitas.academia.edu/KatarzynaIwi%C5%84ska

 

prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz
Kierownik Instytutu Socjologii
e-mail: jadwiga.koralewicz@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka. Współtwórczyni i pierwsza rektorka Collegium Civitas. Obecnie prezydentka uczelni.
Naukowo zajmuje się zagadnieniami mentalności, systemu wartości, postaw i poglądów Polaków w aspekcie porównawczym, historycznym, strukturalnym i międzynarodowym, jak również szkolnictwem wyższym w Polsce i na świecie.
Członkini Rady Naukowej Copenhagen Centre for Peace Research, Executive Committee European Political Science Network oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Stypendystka University of California, Nuffield College, Uppsala University. Prowadziła wykłady gościnne w Columbia University – NY, Lund University, Carleton University – Ottawa, University of Copenhagen, University of Tuebingen, European University Institute – Florence oraz University of Scranton.
Dwukrotna laureatka Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za najlepszą książkę socjologiczną roku (1988, 1991), przyznawanej przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk
Wybrane publikacje: System wartości i struktura społeczna (1974), Crisis and Transition: The Polish Society in the 1980s (1987), Społeczeństwo polskie przed kryzysem (1987), Autorytaryzm, lęk, konformizm (1987), Mentalność Polaków (wspólnie z Markiem Ziółkowskim, 1990, 2003), The Party System – The Political System – Social Consciousness ( 1995), Człowiek człowiekowi człowiekiem (z Hanną Malewską-Peyre, 1998), The European Value System (1999).

 

mgr Katarzyna Krakowska
e-mail: katarzyna.krakowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka. Absolwentka Collegium Civitas.
Asystentka w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego oraz Katedrze Socjologii Collegium Civitas. Opiekunka naukowa Koła Socjologii CC.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą socjologii migracji (w szczególności sytuacji Ukraińców w Polsce), teorii kultury i kapitału kulturowego, antropologii kultury popularnej, a także metodologii jakościowej w badaniach społecznych.

Wybrane publikacje: The Role of Volhynian Massacres in the Building of Narratives about Ukrainians on The Polish Internet. (2018)

 

dr Paweł Kuczyński
e-mail: pawel.kuczynski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Współzałożyciel i menedżer jednej z pierwszych w Polsce firm badawczych opinii i rynku „Demoskop” (dzisiaj IPSOS Polska). Prezes Fundacji Zespołu Analiz Ruchów Społecznych.
Od 20 lat zajmuje się konsultacjami społecznymi, towarzyszącymi inwestycjom makrostrukturalnym (rewitalizacja, ochrona środowiska, energetyka, infrastruktura drogowa).
Specjalizacja naukowa: badania i analizy ruchów społecznych.
Koordynator z ramienia Collegium Civitas międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), kierowanego przez University of Manchester z udziałem 13 krajów, poświęconego skrajnej prawicy i islamofobii.

 

dr Barbara Markowska
e-mail: barbara.markowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Filozofka, socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.
Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą perspektywy krytycznej w socjologii kultury i teorii społecznej (Bourdieu, Latour), socjologii wiedzy, socjologii pamięci, teorii nowoczesności i ponowoczesności oraz filozofii polityki.
Wybrane doświadczenia badawcze: Monitoring i analiza wypowiedzi rasistowskich, ksenofobicznych, mowy nienawiści (2007-2008, Fundacja Batorego, liderka projektu w Collegium Civitas), Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the North-Eastern Poland (2008-2010, Collegium Civitas, finansowanie: Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe; koordynatorka projektu), Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych (2010-2014, MNiSW, koordynatorka projektu), Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2011-2016, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, badaczka), Światy społeczne Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego (2012, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lider: Collegium Civitas; kierowniczka projektu), ) Historical Cultures in Transition: Negotiating Memory, History and Identity in the Contemporary Central and Eastern Europe (2017-2019, Narodowe Centrum Nauki, Lider: ISP PAN. Koordynatorka badań jakościowych, badaczka, autorka analiz).
Wybrane publikacje: Homo libidinous and the Economy of Desire. A re-reading of Simmel’s The Philosophy of Money after Freud (2018), Śląsk w procesie zmiany: aktywność kobiet w perspektywie zrównoważonego rozwoju (2016), To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym (2013), Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży (2013), Światy społeczne Białowieży – diagnoza kapitału kulturowego (2012).

CV naukowe

 

dr Monika Nowicka
e-mail: monika.nowicka@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas. Współtwórczyni Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas
Specjalizuje się w tematyce socjologii miasta i socjologii migracji.
Członkini redakcji rocznika „Zoon Politikon”.
Wybrane doświadczenia badawcze: Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich imigrantów w Islandii (2014, Projekt finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, koordynatorka projektu), Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje” (2014, projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, badaczka).
Wybrane publikacje: Strategie adaptacyjne imigrantów przypadek Polaków w Islandii (2019), Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii (2017), Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Monika_Nowicka

Academia https://civitas.academia.edu/MNowicka

 

prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
e-mail: ewa.nowicka-rusek@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, antropolożka społeczna, profesorka w Collegium Civitas, kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW w latach 2001-2013.
Zajmuję się kwestią swojskości i obcości, kontaktem kultur, powstawaniem nowych narodów na Syberii i na Bałkanach (Arumuni), sytuacją mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR, grupami mniejszościowymi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (w tym przede wszystkim Romami).
Wybrane publikacje: Invented tradition and the new regionalism. The revival of pastoralism in Ochotnica Górna (Polish Carpathian village) (2015); Świat człowieka – świat kultury (2014 – wyd. najnowsze).

 

Jan Pakulski, prof. dr
e-mail: jan.pakulski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Absolwent studiów doktorskich na Australian National University w Australii 1980 roku. Professor Emeritus na Uniwersytecie Tasmańskim w Hobart, gdzie pracuje od roku 1979. Członek Academy of the Social Sciences in Australia (ASSA), afiliatem w Stanford Centre for Poverty and Inequality (SCPI). Wykładowca w Collegium Civitas.
Wybrane publikacje: Toward Leader Democracy (2012, paperback edition in 2014), Violence and the State (2015), Political Leadership in Decline: Careers of Australian Parliamentarians (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Jan_Pakulski

 

dr hab. Rafał Pankowski, prof. CC
e-mail: rafal.pankowski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog kultury, politolog, profesor Collegium Civitas. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracował m.in. jako ekspert-konsultant w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE, współpracował z wieloma organizacjami eksperckimi i placówkami akademickimi, m.in. z londyńskim Chatham House, wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku oraz Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku.
Od 1996 r. zastępca redaktora naczelnego magazynu NIGDY WIĘCEJ, współzałożyciel Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ, koordynator programu edukacyjnego UEFA Euro 2012 RESPECT Diversity.
Jako pierwszy Polak został stypendystą Eton College. Otrzymał honorową odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”, a także Medal Honorowy „Powstania w Getcie Warszawskim” oraz Nagrodę Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina.
Wybrane publikacje: Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii (1998), Rasizm a kultura popularna (2006) i The Populist Radical Right in Poland: The Patriots (2010).

 

dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC
e-mail: pawel.ruszkowski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, wykładowca w Collegium Civitas. Kierownik Centrum ekspertyz Collegium Civitas. Koordynator Seminarium Energetycznego Collegium Civitas obejmującego ponad 40 ekspertów w zakresie energetyki, polityki energetycznej, polityką klimatycznej, górnictwa, elektroenergetyki i OZE.
Naukowo zajmuje się socjologią polityki i socjologią gospodarki. W szczególności specjalizuje się w kwestiach dotyczących: polskiej sceny politycznej, związków zawodowych, spółek pracowniczych, dialogu społecznego.
Wybrane doświadczenia badawcze: Dysfunkcjonalne grupy interesów w elektroenergetyce (2006-2007, grant MNiSW), Oblicza polskiego konserwatyzmu (2008-2010, grant MNiSW), Pokolenie JPII: świadomość polskiej młodzieży po śmierci Jana Pawła II (2007-2008, grant MNiSW), Spółki pracownicze – przepis na sukces (2011-2014, projekt WND – POKL), Prywatyzacja pracownicza w Kopalni Soli „Kłodawa” (2014-2015).
Wybrane publikacje: Socjologia zmiany systemowej w gospodarce (2004), JPII. Pokolenie czy mozaika wartości? (2006),), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki (2009), Dylematy światopoglądowe młodzieży (2009), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych (2010), Segmentacja społeczeństwa polskiego (2012), Spółki pracownicze. Przepis na sukces (2014).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Ruszkowski

CV naukowe

 

dr hab. Natalya Ryabinska, prof. CC
e-mail: natalya.ryabinska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Profesorka w Collegium Civitas w Warszawie.
Jej badania koncentrują się na systemach medialnych w postkomunistycznej Europie i Eurazji, transformacjach mediów w reżimach hybrydowych, mediach i demokracji, komunikacji politycznej i międzynarodowej, nowych mediach.
Stypendystka Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Członkini Działu Studiów Europejskich w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.]
Wybrane publikacje: Postkomunistyczne środki masowego przekazu na Ukrainie: między chwytaniem a komercjalizacją (2017) .

Academia: https://civitas.academia.edu/NatalyaRyabinska
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Ryabinska2

 

dr Marta Sałkowska
e-mail: marta.salkowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.
Naukowo zajmuje się problematyką niepełnosprawności i różnorodności. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich bliskich, a także problematyką piętna, dewiacji i wykluczenia społecznego.
Współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przy realizacji badań związanych z prawami osób z niepełnosprawnością.
Wybrane doświadczenia badawcze: Badanie działań animacyjnych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (2013, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL; badaczka), Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Parlamencie RP – analiza wybranych przekazów medialnych (2016, Collegium Civitas), Kobiety jako liderki zmian (2016, Fundację Heinricha Boella, badaczka), Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością (2016, RPO), Dostępność opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnością (2018, RPO), Godzenie ról zawodowych i rodzinnych na przykładzie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (2018-2019, Collegium Civitas).
Wybrane publikacje: Sejmowe protesty opiekunów osób z niepełnosprawnościami– wybrane wątki analityczne artykułów prasowych (2019), Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia (2017), Matka Downa. Piętno. Znaczenia. Strategie (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Marta_Salkowska

Academia https://civitas.academia.edu/MartaSałkowska

CV naukowe

 

dr hab. Tomasz Stryjek, prof. CC
e-mail: tomasz.stryjek@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Historyk, politolog, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, od 2008 r. wykładowca Collegium Civitas (od 2013 członek Instytutu Socjologii CC); od 1996 r. pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 2008 r. profesor nadzwyczajny).
Specjalizuje się w badaniu historii najnowszej i współczesności Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej.
W latach 2017-2020 kieruje polsko-ukraińskim grantem Narodowego Centrum Nauki pt.: „Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej.” (UMO-2016/21/B/HS3/03415).
Autor ponad 50 książek i artykułów dotyczących historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej.
Wybrane publikacje: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (2013), Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci (2014), Balast czy fundament? Serbia i Chorwacja wobec własnej historii od schyłku Jugosławii do współczesności (2019).

 

dr Marek Troszyński
e-mail: marek.troszynski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, kierownik Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas.
Bada społeczne konsekwencje cyfryzacji kultury oraz wykorzystuje metody lingwistyki komputerowej w socjologicznych badaniach nad dyskursem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą także zagadnień mowy nienawiści wobec mniejszości w Polsce.
Wybrane publikacje: Czy komputer rozpozna hejtera? Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) w jakościowej analizie danych (2017), Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied pro-prosumer activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry (2017), Analiza treści witryn internetowych z wykorzystaniem automatycznego kodowania (2016), Hate speech. Towards a research standard (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Marek_Troszynski2

Academia https://civitas.academia.edu/MTroszynski

 

dr hab. Izabela Wagner-Saffray, prof. CC
e-mail: izabela.wagner@civitas.edu.pl


Kontakt:
Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego
tel. 22 656 71 92
pokój 1237, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa