Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego

Udostępnij strone

Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest placówką badawczą powołaną do rozwoju badań w obszarze szeroko rozumianej socjologii życia publicznego. W jej zakres wchodzą zagadnienia tradycyjnie zakorzenione w różnych subdyscyplinach socjologii: socjologii polityki, socjologii kultury, antropologii społecznej, socjologii historycznej i socjologii krytycznej. Głównym punktem odniesienia zainteresowań zespołu Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest życie publiczne przede wszystkim w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Azji – w szerszym politycznym i kulturowym kontekście, uwzględniającym historyczną specyfikę regionu. Badania prowadzone w ramach Instytutu koncentrują się na uchwyceniu zmiany społecznej w różnych jej wymiarach: obok zmian ustrojowych istotne są także elementy zmian kulturowych i cywilizacyjnych, związanych z wieloaspektowym procesem globalizacji.
Badania prowadzone w Instytucie Socjologii charakteryzuje interdyscyplinarność metodologiczna wynikająca z dorobku jego pracowników. Niezależnie od różnych perspektyw i tradycji teoretycznych – łączy je pole badawcze zakreślone wokół następujących kwestii:

 • teorii demokracji, teorii elit, kultury politycznej, jakości demokracji;
 • społeczeństwa obywatelskiego, obywatelskości; podmiotowości społecznej;
 • socjologii narodu, nacjonalizmu, kultury narodowej, mniejszości etnicznych i narodowych;
 • kultury, nowych mediów i mediatyzacji życia publicznego;
 • polityki społecznej, nierówności społecznych, wykluczenia i różnorodności;
 • społeczności lokalnych w procesie globalizacji.

Celem Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest znaczący udział w otwieraniu nowych perspektyw dla refleksji teoretycznej oraz w rozwoju nowoczesnych rozwiązań metodologicznych. Realizowane projekty badawcze wypracowują horyzonty poznawcze, pozwalające opisać nowym językiem złożoność świata społecznego w dobie globalizacji i zacierających się granic pomiędzy sferą społeczną, a tym, co tradycyjnie było uznawane za domenę polityki.

 

Edmund Wnuk-Lipiński (1944-2015)

W latach 2006-2012 Rektor Uczelni. Od 2013 roku Kierownik Instytutu Socjologii oraz Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych. Profesor Wnuk-Lipiński ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, w 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizował się w dziedzinie socjologii polityki. Był założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wykładał w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu, na University of Notre Dame, na uczelniach wyższych w Kanadzie, Norwegii, Francji (Centre national de la recherche scientifique), Bułgarii oraz w berlińskim Wissenschaftskolleg. Uzyskał stypendium wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu.

Profesor Wnuk-Lipiński zajmował stanowisko doradcy ds. polityki społecznej NSZZ „Solidarność”. Z ramienia opozycji demokratycznej brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989 – 1991 kierował zespołem doradców naukowych przy Obywatelskim Klubie Parlamentarnym.

W 2011 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Wnuk-Lipiński był także pisarzem science-fiction. Opublikował m.in. trylogięApostezjon, składającą się z pozycji Wir pamięci (1979), Rozpad połowiczny (1988) i Mord założycielski (1989).  W 1988 został uhonorowany Nagrodą im. Janusza A. Zajdla za Rozpad połowiczny.

 

Wybrane publikacje

 • Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Gdańsk 1972
 • Metody badania czasu wolnego a socjologiczna interpretacja materiału empirycznego. Referat, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Gdańsk 1973
 • Czas wolny. Współczesność i perspektywy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975
 • Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Instytut Książki i Czytelnictwa BN, Warszawa 1975
 • Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979
 • Budżet – struktura społeczna – polityka społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981
 • Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1991
 • Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany ustrojowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Scholar, Warszawa 2003
 • Świat międzyepoki, Znak, Kraków 2004
 • Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005
 • Światy równoległe. Autobiografia subiektywna w sensie ścisłym, Warszawa 2014

Wywiad przeprowadzony przez Teresę Torańską z profesorem Edmundem Wnuk-Lipińskim

http://wyborcza.pl/magazyn/1,130288,13142647,Stoja_przy_mnie.html

Wspomnienie profesora Jana Zielonki

http://zielonka.blog.polityka.pl/2015/01/06/dwoch-wielkich-z-pomorza/

Wspomnienie profesor Jadwigi Koralewicz

Wspomnienia o prof. E. Wnuk-Lipińskim_Studia Polityczne

Wspomnienie profesora Antoniego Sułka:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209636,Prof__Sulek_o_Wnuku_Lipinskim__porzadny_czlowiek_.html

Wspomnienie profesora Ireneusza Krzemińskiego:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209509,Prof__Krzeminski_o_Wnuku_Lipinskim__podziwialem_jego.html

Wspomnienie profesora Andrzeja Rycharda:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209254,prof__Rychard_o_Wnuku_Lipinskim__wybitny_badacz_i.html

 

SKŁAD INSTYTUTU

 

Kierownictwo

Kierownik Instytutu Socjologii
prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz
e-mail: jadwiga.koralewicz@civitas.edu.pl

 

 

Zastępca Kierownika Instytutu Socjologii
dr hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska, prof. Collegium Civitas
e-mail: mbudyta@civitas.edu.pl

 

 

Profesorowie

Adiunkci

Asystenci Instytutu

mgr Weronika Żybura
e-mail: weronika.zybura@civitas.edu.pl

 


Kontakt:
Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego
tel. 22 656 71 92
pokój 1237, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa