Współpraca z instytucjami państwowymi i NGO

Udostępnij strone

Collegium Civitas zaprasza do współpracy instytucje oraz organizacje pozarządowe, zainteresowane realizacją działań o charakterze naukowo-badawczym, eksperckim i wydawniczym. Uczelnia dysponuje zapleczem niezbędnym do prowadzenia badań, opracowywania podręczników, ekspertyz, unikalnych programów nauczania, prowadzenia szkoleń i kursów, tworzenia dedykowanych programów studiów magisterskich i podyplomowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych w obszarach: działalność naukowo-badawcza i ekspercka, działalność edukacyjna, działalność wydawnicza oraz działalność organizacyjna i promocyjna. Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych oraz doskonalenia mechanizmów działalności w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych organizujemy seminaria, wykłady, konferencje, szkolenia, praktyki studenckie, studia podyplomowe oraz będziemy inicjować prace naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Wspólna inicjatywa – utworzenie Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych oraz studia magisterskie w ramach projektu Studia Społeczne i Polityczne z Pracodawcą. Nasza uczelnia współpracowała z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przy badaniach dotyczących rozwoju trzeciego sektora w Polsce – projekt Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa (zrealizowany w latach 2014-2015).
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL tworzy wraz z Collegium Civitas Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, które jest ośrodkiem naukowo-edukacyjnym i ekspercko-analitycznym, tworzącym idee i innowacyjne rozwiązania problemów w zakresie polityk publicznych.

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Studia podyplomowe dla Liderów Oświaty – kolejne edycje studiów umożliwiających dokształcanie się pracowników sektora edukacji, w szczególności dyrektorów szkół.

Centrum Studiów Polska-Azja

Studia magisterskie oraz seminaria i debaty.

Fundacja Nowoczesna Polska

Lider projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.  Zakres współpracy obejmuje podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież, dzięki wdrożeniu innowacyjnego, kompleksowego programu szkoleń dla społeczności szkolnych.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja „Nowy Staw”

Fundacja jest liderem projektu partnerskiego „Polski. To rozumiem!”w ramach programu FAMI współfinansowanego z UE, który realizowany jest w Collegium Civitas

Fundacja „Ocalenie”

Wspólne działania w ramach projektu partnerskiego „Polski. To rozumiem!”, w ramach których Fundacja odpowiedzialna jest za szkolenia językowe (lektoraty z języka polskiego dla studentów OPT (cudzoziemcy, w szczególności: Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie).

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Współpraca w ramach projektu BUILDING THE CULTURE OF SOCIAL INNOVATION IN HIGHER EDUCATION, Towarzystwo „ę” istnieje od 13 lat. Jest liderem w inkubowaniu projektów społeczno-kulturalnych w Polsce. Do tej pory wyinkubowało ok. 600 projektów. Zajmuje się diagnozowaniem wyzwań, budowaniem partnerstw, szukaniem rozwiązań i wdrażaniem ich w życie. W2011 roku „ę” powołało do życia sieć Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów. W sieci współpracuje prawie 60 doświadczonych osób: antropologów kultury, socjologów, edukatorów, animatorów kultury, wszyscy oni są doświadczonymi praktykami.

Ashoka Polska

Współpraca w ramach projektu BUILDING THE CULTURE OF SOCIAL INNOVATION IN HIGHER EDUCATION. Misją Ashoki jest budowanie globalnego, przedsiębiorczego i konkurencyjnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwość i wsparcie do wprowadzania zmiany społecznej. Członkowie Ashoki to wiodący przedsiębiorcy społeczni z całego świata, którzy wprowadzają w życie innowacyjne rozwiązania problemów społecznych, a ich działania niosą za sobą zmianę systemową. W Projekcie Ashoka będzie wspierać partnerów w prowadzeniu badań, opracowywaniu podręczników, programów nauczania, prowadzeniu szkoleń dla studentów i kursów trenerskich w tym w szczególności dostarczanie inspiracji innowatorom społecznym poprzez sieć Ashoka Fellows.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Współpraca w ramach projektu BUILDING THE CULTURE OF SOCIAL INNOVATION IN HIGHER EDUCATION,. Pierwsze inkubatory powstały w 2004 roku. Od 2004, dzięki AIP powstało na rynku ponad 7000 firm, m.in.: PhotoBlog.pl, Chomikuj.pl, MISBHV, Key2Print czy Glov. Obecnie AIP to wiodąca w Europie organizacja startupowa oraz największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na świecie. Projekt będzie oddziaływał również na inkubatory, które stanowią pomost między światem akademickim i światem biznesu.

Urząd Regulacji Energetyki

URE objął patronat honorowy nad projektem dialogu o rozwoju energetyki w Polsce. „Seminarium energetyczne”

Ministerstwo Skarbu Państwa

MSP objęło  patronat honorowy nad projektem dialogu o rozwoju energetyki w Polsce. „Seminarium energetyczne”

Fundacja Wiedza Lokalna

Collegium Civitas wspiera Fundację w  tworzeniu zestawu narzędzi, które pozwolą̨ wybranym grupom mniejszościowym na skuteczniejszą ochronę̨ przed mową nienawiści i jej skutkami. Projekt „Sieć tolerancji”

Fundacja Zespół Analizy Ruchów Społecznych

Collegium Civitas  powołało wraz z Fundacją Zespołu Analizy Ruchów Społecznych (ZARS) Centrum Analiz Socjologicznych zajmujące się kwestiami współczesnych konfliktów, ruchów społecznych oraz ekstremizmu społeczna – politycznego.  Działalność CIS ma charakter naukowo-badawczy, analityczny, edukacyjny, szkoleniowy oraz doradczo-usługowy. Centrum Interwencji Socjologicznych

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

CBOS współpracuje z Collegium Civitas przy badaniach dotyczących świadomości energetycznej Polaków. Projekt badawczy „Świadomość energetyczna Polaków”.

Fundacja Sławek

Fundacja Sławek jest Organizacją Pożytku Publicznego ufundowaną w 1998 roku przez rodzinę Państwa Łagodzińskich. Misją Fundacji jest pomoc osobom przebywającym w więzieniach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w bezpiecznym powrocie do społeczeństwa i rodziny. Stawiamy sobie za cel indywidualne podejście i rozwijanie pozytywnych  wartości w każdej osobie z którą pracujemy. Działamy na rzecz pojednania i zbliżania rodzin dotkniętych izolacją. Lobbujemy na rzecz utworzenia Polskiego Systemu Pomocy Postpenitencjarnej, który poprzez międzysektorową współpracę pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie oddziaływań pomocowych. Programy: „Parol – Art Beyond Ściany, Beyond Borders”, Europejski Program Wydarzenia kulturalne 2007-2013; Skazani na sukces na rynku pracy; Bajki bez granic – kuratorzy sądowi czytają bajki dzieciom; PROJEKT E.U.R.O.P.E. – EUROPEAN UNION RAPPROCHEMENT FOR OFFENDERS AND PUPILS EDUCATION, EUROPE FOR CITIZENS; PRE -project„Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention”.

Amaka N.G.O.

Organizacja pozarządowa założona w Atenach Amakusa w 2008 roku, w celu wsparcia i pomocy dla grup defaworyzowanych. Główne działania koncentrują się na problemach Amakusa przestrzeni społecznej. Amaka N.G.O. organizuje warsztaty artystyczne dla młodych mieszkańców miast, migrantów, wykluczonych grup społecznych i wszystkich tych, którzy chcą wyrazić siebie poprzez sztukę, zarówno w Grecji, jak i za granicą. Kluczowym instrumentem wypowiedzi jest tutaj sztuka wizualna, zwłaszcza teatr, fotografia i wideo. Programy: „Batane Teraz… Mówi Nowa Ojczyzna”, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia i Solidarności Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 2008 r.; „Start Wyrażenie” w integracji projektu uchodźców, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 2009 r.; „Metody szkoły i integracji społecznej dzieci TACT”, programu „Współpraca transnarodowa działań przeciwko handlowi nieletnich (transnarodowych z handlem dziećmi) z organizacji partnerskiej ASAP Terre des Hommes”; „Działania w dzielnicach” 2013 European Fund Ok.; „Parol – Art Beyond Ściany, Beyond Borders”, Europejski Program Wydarzenia kulturalne; PROJEKT E.U.R.O.P.E. – EUROPEAN UNION RAPPROCHEMENT FOR OFFENDERS AND PUPILS EDUCATION, EUROPE FOR CITIZENS.

Valto-sav Alapitvany

Valto-sav Alapitvany jest  organizacją pozarządową wspierającą więźniów w zakresie integracji społecznej i zawodowej. Program rozpoczął się w 1997 roku w ramach innej organizacji, a następnie w sierpniu 2002 roku Fundacja zaczęła działać samodzielnie. Główne działania organizacji to zapobieganie przestępczości poprzez organizację programów profilaktycznych i edukacyjnych dla grup wykluczonych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia. Programy: PROJEKT E.U.R.O.P.E. – EUROPEAN UNION RAPPROCHEMENT FOR OFFENDERS AND PUPILS EDUCATION, EUROPE FOR CITIZENS; PRE project- „Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention”.

Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

Szkoła Nauk Społecznych działającą przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN – z początkiem 2017 roku, Collegium Civitas podjęło współpracę ze Szkołą Nauk Społecznych działającą przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kierując ofertę zajęć dydaktycznych do studentów niestacjonarnych studiów doktoranckich. Początek zajęć już w marcu 2017 r.! Szczegółowe informacje o zasadach i naborze dostępne są na stronie: http://newwww.css.edu.pl/programmes/phd-programme/

 

Przedstawicieli instytucji zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Biurem Rektora:

Pałac Kultury i Nauki
XII piętro, pokój 1224
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 77 62
e-mail: rektorat@civitas.edu.pl