Think Tank Collegium Civitas

Udostępnij strone

Think Tank Collegium Civitas jest tworzony przez zespół ekspertów uczelni – badaczy, analityków, statystyków i specjalistów od poszukiwania i interpretacji danych.

Stworzenie think tanku w Collegium Civitas wynikło z potrzeby wykorzystania i skoordynowania zasobów kadrowych i eksperckich Uczelni w zakresie nauk społecznych, politycznych, stosunków międzynarodowych, dyplomacji i bezpieczeństwa, nowych mediów i dziennikarstwa. Jest to emanacja współpracy międzyinstytutowej, wykorzystującej wiedzę i doświadczenie osób należących do ścisłego grona pracowników CC.

Think tank działa w kooperacji z prorektorem ds. badań naukowych, ale i z kierownictwem instytutów naukowo-badawczych, jak i centrów badawczych. Kierownicy tych podmiotów tworzą Radę Programową, która pełni rolę doradczą, opiniodawczą oraz wyznacza raz na rok główne kierunki działań think tanka.

THINK TANK CC działa w odniesieniu do kilku wymiarów i obszarów:

 1. Wymiar ekspercki – pozyskiwanie zleceń i projektów komercyjnych, generowanych przez biznes i spółki, administrację centralną i publiczną, sektor pozarządowy oraz tworzenie zespołów eksperckich realizujących te projekty (na zasadzie success fee lub prowizji);
 2. Wymiar badawczo-naukowy – działalność ekspercka wzmacnia indywidualny i zbiorowy dorobek Uczelni w zakresie spraw naukowo-badawczych, składających się na zasoby przewidziane do oceny parametrycznej (szczególnie w formie publikacji).

  Cztery główne wyłaniające się tematy badawcze to:

  • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
  • kultura i cywilizacja cyfrowa
  • pracodawcy, przedsiębiorcy, związki zawodowe
  • polityka i zarządzanie zdrowiem
 3. Upowszechnianie wiedzy – rezultaty działalności eksperckiej i aktywność z tej sferze pracowników Uczelni znajduje przełożenie na efektywne upowszechnianie wiedzy.