Projekt: „Collegium Młodych – media i technologie” w programie ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0

Udostępnij strone


Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś  Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: od 2017-04-01 do 2019-01-31
Wartość projektu: 177 100 zł.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 149 259,88 zł.

Projekt realizowany przez Collegium Civitas (Lider) w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska (Partner).
Celem projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie trzeciej misji uczelni, poprzez realizację warsztatów, prowadzących do rozwoju kompetencji w zakresie komunikowana się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, skierowanych do 120 uczniów i uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Efektem projektu będzie adaptacja i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

W rezultacie uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje  medialne i cyfrowe oraz zwiększy się zainteresowanie edukacją medialną i cyfrową w szkołach i wśród nauczycieli.

Projekt osiągnie wysoką trwałość i zasięg z uwagi na udostępnienie materiałów dla szerokiego grona odbiorców (podręcznik do e-learningu).

 

Ze strony Collegium Civitas koordynator projektu: Magdalena Omen.

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

REGULAMIN

Informacja o warsztatach

 

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli również chętnym uczniom i uczennicom przygotować się do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej, prowadzonej przez fundację Nowoczesna Polska.

Warsztaty odbędą się na przełomie września i października 2017 roku. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie przez wykładowców uczelni. Pierwszy dzień poświęcony będzie poszczególnym obszarom kompetencji medialnych i cyfrowych, wyodrębnionych w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych: korzystaniu z informacji, relacjom w środowisku medialnym, językowi mediów, bezpieczeństwu w sieci, prawu autorskiemu i medialnemu, ekonomicznym aspektom działania mediów oraz kompetencjom cyfrowym. Drugiego dnia tematyka warsztatów skupi się wokół tematu przewodniego II edycji Olimpiady Cyfrowej: kreatywnemu korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości.

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz prześlą komplet dokumentów. Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia 2017 r.

Przed przesłaniem zgłoszenia zachęcamy do rozwiązania testu wiedzy. Po jego wypełnieniu uczniowie i uczennice otrzymają zindywidualizowane komentarze do udzielonych odpowiedzi, dzięki którym dowiedzą się, na jakie zagadnienia powinni zwrócić szczególną uwagę podczas dalszej nauki. Test ma charakter edukacyjny, a jego wynik nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji.

Szczegółowe informacje o projekcie, test oraz formularz i pozostałe dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://edukacjamedialna.edu.pl/info/warsztaty/.

Kontakt: warsztaty@nowoczesnapolska.org.pl, tel. (22) 621-30-17.

Projekt „Collegium Młodych – media i technologie” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-C078/16-00.

Lider Projektu: Collegium Civitas, Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.