PALSKA Hanna, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog kultury. Członkini Instytutu Socjologii.

Na gruncie naukowym zajmuje się stylami życia różnych segmentów społecznych, kulturowymi aspektami struktury społecznej, ruchliwością społeczną: kulturowymi i psychospołecznymi skutki awansu i degradacji, biedą, bezrobociem, kulturowym zróżnicowaniem społeczeństwa polskiego, socjologia emocji oraz stylami życia. Specjalizuje się także w zakresie nie sondażowych technik badawczych oraz badań nad inteligencją i kulturą codzienności. Jest ekspertem w zakresie metodologii badań społecznych oraz metod badań jakościowych w socjologii.

Członkini Komitetu Sterującego europejskiej sieci ESF „EUROQUAL” – Qualitative Research Methods in the Social Sciences oraz Komitetu ds. Współpracy Zagranicznej PAN (2006-2010). Kierownik grantu „Archiwum danych jakościowych przy IFiS PAN” przyznanego przez NCRH oraz promotor pięciu wysoko cenionych dysertacji doktorskich.

Autorka kilkudziesięciu artykułów, recenzji i omówień opublikowanych w prasie specjalistycznej, a także publikacji: „Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości” (1994), „Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych” (2003), „Biografia społecznikowska” (2004), „Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji. Dynamika rozwojowa i relacje z władzą – analiza badań jakościowych” (2004), „O potrzebie ochrony danych jakościowych. Z doświadczeń socjologa-humanisty” (2005), „Non Govermental Organisation on the Public Scene Durring Transformation. Dynamic of Development and the Realation with Authority” (2006), „Emocje a kultura i życie społeczne” (2009), „Badania nad stylami życia. Z przeszłych i obecnych badań terenowych” (2009), „Socjologia i Siciński. Style życia. Społeczeństwo obywatelskie. Studia nad przyszłością” (2009), „Zaproszenie do socjologii emocji” (2009), „Emocje a kultura i życie społeczne” (2009), „Inteligencja w stalinizmie” (2010), „Ideologia komunistyczna a problem inteligencji” (2011).