KASIANIUK Krzysztof, dr

Udostępnij strone

politolog, specjalista w zakresie metodologii w naukach o polityce; zainteresowania teoretyczne: złożoność, samoorganizacja i emergencja; zainteresowania empiryczne: parlamentaryzm i przywództwo w sferze publicznej; ukąszony przez cybernetykę i analizę systemową; adiunkt w Instytucie Polityk Publicznych Collegium Civitas; autor „Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska”; twórca gier i ich prowadzący; współpracownik i ekspert publicznych i prywatnych instytucji badawczych; jest zawsze chętny do rozmowy i szukania dziury w całym.

CURRICULUM VITAE

Stanowisko służbowe i pełnione funkcje:

W pierwszym miejscu pracy: Adiunkt

Wykształcenie:

Ukończona szkoła wyższa: Collegium Civitas

Doktorat:

  • Uczelnia lub placówka naukowa: Instytut Studiów Politycznych PAN
  • Temat rozprawy doktorskiej:  „Paradygmat gry w polityce. Jak posłowie VI kadencji chcą zmieniać polską rzeczywistość”

 

Uprawiane dyscypliny i specjalności naukowe: (według klasyfikacji OPI ze strony http://nauka-polska.pl/) przywództwo polityczne, elity polityczne, parlamentaryzm, gry polityczne

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

2015-2016

  • Gry w sterowanie. Symulacja procesów społecznych i politycznych
  • Komunikacja i marketing polityczny
  • Państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych
  • Seminarium licencjackie
  • Praktyka polityczna (zajęcia wspólnie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim).

 

Udział w projektach badawczych:

2014 – TrendMiner – Large-scale Cross-lingual Trend Mining Summarization of Real-time Media Stream (część polska: Wielkoskalowa, wielojęzyczna analiza trendów i agregacja strumieni danych w czasie rzeczywistym) – ekspert w zakresie nauk społecznych w projekcie TrendMiner – odpowiedzialny za założenia i budowę ontologii polskiej sceny politycznej.

2013-2016 – Badanie form samoorganizacji poselskiej w Sejmie RP w kadencjach III-VI, kierownik badania, Collegium Civitas.

2013-2015 – GoodGov – ekspert w zakresie procesu podejmowania decyzji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (www.goodgov.pism.pl).

2012-2013 – Przywództwo i samoorganizacja w polityce, kierownik badania, Collegium Civitas

2009 – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA (PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT)

2007-2009 – „Paradygmat gry w polityce. Wybrane aspekty gry politycznej według posłów Sejmu VI kadencji”, Grant promotorski, MNiSW

2005-2007 – „INTUNE: Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe”, międzynarodowy projekt badawczy

Udział w projektach biznesowych / Doświadczenie biznesowe:

2012 – Wdrożenie zasad komunikacji wewnętrznej opartych o cybernetykę układów samodzielnych, Vikersonn Polska Sp. z o.o., 2012, w ramach „Z duchem czasu – transfer innowacji na Mazowszu” realizowany jest przez Euro – Konsult Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.04.2012 – 31.03.2013 r.

Udział w innych projektach:

2015 – Młodzi głosują. Badanie ewaluacyjne programu, na zlecenie Centrum Edukacji Obywatelskiej, kierownik badania.

2014 – Akademia młodzieżowa – gra w życie, projekt i realizacja gry w projekcie (Fundacja Pro Edu, finansowanie: Swiss Contribution.

2012 – PI – Czas na zmianę e-platforma jako narzędzie pozwalające na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy (Priorytet IV – Szkolnictwo Wyższe i Nauka; Działanie 4.1. – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. POKL – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni), Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – Millward Brown SMG/KRC, 2012-2015. Badacz, odpowiedzialny za część merytoryczną „szkolnictwo wyższe”.

2004 – Fundamenty silnego państwa, ogólnopolski projekt badawczy pod kierunkiem dr. Pawła Ruszkowskiego

2003-2004 – Zespół doradczy tworzący strategię na lata 2004-2010 dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Centrum Międzykulturowego, Collegium Civitas

 

Spis publikacji:

„Black Box, White Box and Self-Organization. A System-to-Environment Approach to Leadership”, Kybernetes (w druku)

Gra polityczna w parlamencie – anatomia zjawiska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015

„Systemowe źródła gry politycznej w parlamencie liberalno-demokratycznym”, Przegląd Sejmowy, 6 (2014), s. 195-217

“Polish and Norwegian Governance: Closing the Gaps”, Research report, Jakub M. Godzimirski, Krzysztof Kasianiuk (ed.), Kinga Dudzińska, Grzegorz Gałczyński, Tomasz Paszewski, Dominik Smyrgała, Warsaw July 2014, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, INSTITUTE OF POLITICAL STUDIES OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES, NORWEGIAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS), 978-83-62453-93-1 epub, 978-83-62453-94-8 mobi, 978-83-62453-95-5 pdf, URL: http://goodgov.pism.pl/publikacje/Raporty/Polish-and-Norwegian-Governance-Closing-the-Gaps

“HOLOS – Game of Many Reasons and Goals”, z: Romuald Kotowski, Rolisław J. Kolbusz Wojciech Kamiński,  JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE, Vol. 22 No. 1 (2014), pp. 73-84

„Meta-Game HOLOS as a Multi-Agent Decision-Making Laboratory”, z: R. Kotowskim, R.J. Kolbuszem, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Oct. 2009

Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa, Krzysztof Kasianiuk (red.), Centrum Kreowania Liderów-Collegium Civitas, Warszawa 2008

„Paradygmat gry w uczeniu się polityki. Doświadczenie dydaktyki akademickiej”, [w:] Augustyn Surdyk, Jerzy Zygmunt Szeja, Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4) / 2008, Poznań 2008, s. 191-204

„Rządzenie światem czy przewodzenie?”, Stosunki Międzynarodowe, 2007

„Dwie przestrzenie wolności jednostek w państwie demokratycznym”, [w:] Krzysztof Trzciński (red.), Państwo w świecie współczesnym, ASPRA-JR, Warszawa 2006

„Racjonalny obywatel a teoria grup interesu”, [w:] Marcin Milczarski (red.), Teorie zmiany społecznej – możliwości i ograniczenia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004

„Proces decydowania politycznego – teoretyczne podstawy analizy”, Studia Polityczne (14), ISP PAN-Collegium Civitas, Warszawa 2003