GAJEK Marcin, dr

Udostępnij strone

GAJEK Marcin dr2-2Politolog, amerykanista. Adiunkt w Instytucie Socjologii oraz Dyrektor Biblioteki Collegium Civitas. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię myśli politycznej i filozofię polityki – w szczególności tradycję republikańską, amerykańską myśl polityczną, filozofię polityczną liberalizmu i konserwatyzmu – oraz teorię demokracji. Pobyty naukowe na Stanford University, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz University of Massachusetts. Absolwent Instytutu Tertio Millennio oraz Study of the U. S. Institute for American Political Thought. Publikował m. in. w „Zoon politikon”, „Ad Americam. Journal of American Studies”, „Political Studies Review”. Fotograf-amator i pasjonat  piłki nożnej (w szczególności English Premier League).

Specjalności dla mediów: filozofia polityki, historia myśli politycznej, amerykańska tradycja polityczna, tradycja republikańska, teoria demokracji, filozofia polityczna liberalizmu, myśl konserwatywna, politolog, amerykanista, filozofia polityki, historia myśli politycznej

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY
Dyscypliny: Nauki o polityce, kulturoznawstwo;
Specjalności: historia myśli politycznej, filozofia polityki, teoria demokracji

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Collegium Civitas: Instytut Socjologii – adiunkt; Dyrektor Biblioteki Collegium Civitas; zastępca kierownika Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych ds. politologii.

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Uniwersytet Warszawski
a) Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych;
b) Ośrodek Studiów Amerykańskich
Doktorat:
Uczelnia lub placówka naukowa: Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk; studia doktoranckie ukończone w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Temat rozprawy doktorskiej: W stronę republikańskiego liberalizmu. Kategoria cnót liberalnych we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej

WYBRANE PUBLIKACJE Z OSTATNICH LAT:
Recenzje:
• “Political Studies Review”, January 2007, Vol. 5, Issue 1: American Constitution and the Debate Over Originalism by Dennis J. Goldford. Cambridge: Cambridge University Press 2005
Artykuły:
• Ewolucja i rola Sądu Najwyższego w amerykańskim systemie politycznym. Kilka uwag na marginesie bieżących sporów wokół Trybunału Konstytucyjnego, „Biuletyn Północnoamerykański”, nr 2 (6)/2007
• Polityka jako ćwiczenie cnót obywatelskich: republikańskie rozumienie polityki, [w:] Koncepcje polityki, red. W. Wesołowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar – Collegium Civitas, Warszawa 2009
• Krytyka liberalnej koncepcji państwa w myśli Arystotelesa, „Rzeczy Wspólne”, nr 2/2010
• Człowiek jako obywatel w myśli Arystotelesa, „Zoon politikon”, nr 1/2010
• North vs. South or New Jerusalem vs. New Troy: Founding Myths and Competing Visions of the American Regime, „Ad Americam. Journal of American Studies”, Vol. 14 / 2013
• The Myth of Equality and the Quasi-constitutional Status of the Declaration of Independence, „Ad Americam. Journal of American Studies”, Vol. 15 / 2014
Monografie:
• Quo Vadis America? Conceptualizing Change in American Democracy, ed. B. Szklarski, assistant editor M. Gajek, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011

PRACA DYDAKTYCZNA:
• Historia idei politycznych
• Nowoczesna myśl polityczna
• Historia myśli społeczno-politycznej
• Idee społeczno-polityczne. Analiza tekstu
• Współczesne ideologie polityczne (po polsku i angielsku)
• Demokracja – teoria i praktyka
• Elity: teorie i badania
• Amerykańska tradycja polityczna – teoria i praktyka (po polsku i angielsku)
• Introduction to politics
• Warsztat politologa
• Seminarium licencjackie

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• Energetyka – Społeczeństwo – Polityka (półrocznik Interdyscyplinarny) – zastępca redaktora naczelnego
• Zoon Politicon (rocznik) – redaktor tematyczny
• Animacja Życia Publicznego (kwartalnik) – zespół redakcji, sekretarz redakcji (2014-2015