FALIŃSKI Stanisław, prof.

Udostępnij strone

Politolog, historyk, samorządowiec, dziennikarz telewizyjny, reżyser filmów dokumentalnych. Profesor w Collegium Civitas. 1989 – 1994 pracownik Telewizji Polskiej. Autor i współautor kilku cykli studyjno – filmowych poświęconych historii Polski w XX wieku, autor ponad 100 felietonów filmowych, kilkudziesięciu reportaży filmowych i kilku filmów dokumentalnych ( m. in. Lotnicy oraz Pogwarki i WRAK ). 1990 – 2002 radny warszawski różnych szczebli, gminnego i warszawskiego. Pierwszy ( 1990 – 1991 ) przewodniczący Rady Dzielnicy – Gminy Warszawa – Mokotów. 1994 – 2002 burmistrz gminy Warszawa – Ursynów. 2003 – 2005 doradca prezesa Banku Gospodarki Żywnościowej. Od 2006 wykładowca różnych, publicznych i niepublicznych uczelni wyższych. Autor ponad 30 książek i artykułów naukowych. Zajmuje się głównie zdecentralizowaną władzą publiczną i samorządem terytorialnym w Polsce i Unii Europejskiej, politykami lokalnymi i regionalnymi, oraz aktywnością międzynarodową samorządów terytorialnych. Narciarz i cyklista

Specjalności dla mediów: demokracja, władza lokalna i samorządowa

CURRICULUM VITAE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2015 Dyrektor Centrum Samorządu Terytorialnego Collegium Civitas
2015 Collegium Civitas. Profesor nadzwyczajny.
2014 Collegium Civitas. Adiunkt.
2012 – 2015 Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. P.o. Dyrektora Instytutu Administracji, Samorządu i Prawa
2011 – 2015 Kierownik Zakładu Instytucji Ustrojowych i Wiedzy o Społeczeństwie
2006 – 2015 Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach.
Uczelnia Vistula. W obu uczelniach adiunkt.
2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – Kierownik Zespołu Badań, Prognoz i Analiz / Główny Specjalista.
2003 – 2005 Doradca Prezesa BGŻ SA.
1994 – 2002 Burmistrz Gminy Warszawa- Ursynów.
1998 – 2002 Radny Miasta Stołecznego Warszawy.
1994 – 1998 Radny Gminy Warszawa-Ursynów.
1990-1994 Radny Dzielnicy – Gminy Warszawa Mokotów.
1990-1991 Przewodniczący Rady Dzielnicy-Gminy Warszawa Mokotów.
1989-2005 Telewizja Polska S.A. ( Od 1994 r. do 2002 r. urlop bezpłatny w związku z funkcją pełnioną w samorządzie terytorialnym).
Realizacja kilkuset felietonów filmowych, kilkunastu reportaży, filmowych i kilku filmów dokumentalnych.
Autorstwo i współautorstwo kilku cykli studyjno – filmowych:
„70 – lecie odzyskania niepodległości”,
„Świadkowie XX wieku”,
„Wielka historia małych miast”,
„Polska walcząca 1939 – 1945”,
„Niedokończony rozdział”
współpraca z magazynem „Skarbiec”.
W latach 1993 – 1994 zastępca kierownika Działu Form Dokumentalnych PR II TVP, wcześniej praca w PR I TVP.
1982 – 1992 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – nauczyciel akademicki.
Autorstwo kilkunastu artykułów popularnonaukowy i naukowych.
Od 2002 Zajęcia ze studentami poświęcone polityce regionalnej i lokalnej w Polsce i Unii Europejskiej, samorządowi terytorialnemu w Polsce i UE, geografii ekonomicznej i administracyjnej, nauce o polityce, nauce o państwie współczesnym systemom politycznym, stosunkom międzynarodowym, polityce społecznej, nauce o administracji, demokracji i społeczeństwu obywatelskiemu, współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych. Prowadziłem i prowadzę seminaria licencjackie oraz magisterskie poświęcone administracji publicznej, współczesnym stosunkom międzynarodowym, dyplomacji, europeistyce oraz socjologii ekonomicznej i socjologii władzy. Wypromowałem około 100 licencjatów i około 50 magistrów. Wspomniane zajęcia odbywałem i odbywam w wyższych szkołach publicznych ( Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach – od 2006 do dzisiaj; Uniwersytet Warszawski – 2008 )oraz niepublicznych ( Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji – 2002 do 2007;
uczelnia Vistula: od 2003 do dzisiaj;
Pedagogium – od 2006 do 2010);
Collegium Civitas – od 2008 do dzisiaj
2007 Organizacja i prowadzenie konferencji naukowej w WSEI w Warszawie, zatytułowanej: „Warszawa – jaka metropolia?
2009 Organizacja i prowadzenie konferencji naukowej w WSEI w Warszawie, zatytułowanej: „Samorząd terytorialny w Polsce po Wejściu do Unii Europejskiej. Wybrane problemy.”

WYKSZTAŁCENIE:
2014 Habilitacja w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Temat pracy habilitacyjnej: Warszawski Samorząd Terytorialny 1990 – 2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność
2006 Doktorat w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Nauk Politycznych.
Temat rozprawy doktorskiej: Poglądy Społeczno-Ekonomiczne Związku Ludowo-Narodowego.
2002 Egzamin dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. ( nr 2545/2002 )
1994-2002 Kursy i szkolenia z zakresu samorządu terytorialnego i administracji publicznej.
1982 Magisterium na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Historyczny.

SPIS PUBLIKACJI:
Druki zwarte
Monografie
• Poglądy społeczno-ekonomiczne Związku Ludowo-Narodowego, Warszawa 2007.
• Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990 – 2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Warszawa 2013.
• Warszawskie warianty. Zrealizowane i niezrealizowane koncepcje ustroju Warszawy w latach 1990 – 2002, Siedlce 2013.

Inne
• Warszawa – jaka metropolia ? Materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie 13. 10. 2007, red. Stanisław Faliński, Warszawa 2008.
• Samorząd terytorialny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej.
• Wybrane problemy. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie 14.05.2009, red. Stanisław Faliński, Warszawa 2009.

Artykuły
• Naród i państwo w programach politycznych Narodowego związku Robotniczego w latach 1905-1914, [w:] Naród i państwo w myśli politycznej polskiego ruchu robotniczego. Materiały z konferencji naukowej w Nadrybiu w dniach 10-12 grudnia 1982r.,Lublin-Warszawa 1984.
• Ideologia Konfederacji Narodu, „Przegląd Historyczny” 1985, z.1.
• Nad genezą i kształtem narodowego socjalizmu ( na marginesie ostatnich publikacji ), „Edukacja polityczna” 1986, z. 9.
• Recenzja książki J. Eislera, Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918-1940, Warszawa 1987, „Przegląd Historyczny” 1988, z. 1.
• Zmieniona i rozbudowana recenzja w/w książki, „Edukacja Polityczna” 1989, z. 13.
• Naród i państwo w programach politycznych Narodowego Związku Robotniczego w latach 1905-1914, [w:] Naród i państwo w myśli politycznej polskiego ruchu robotniczego (1882-1948), pod red. E. Olszewskiego, Lublin 1990.
• Autorytaryzm – totalitaryzm, „Polis. Pismo o sztuce życia publicznego”, ISP PAN 1992, z. 1.
• Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego na Mazowszu, „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny” 2008, nr 16.
• Recenzja książki A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, ibidem.
• Metropolia-termin wieloznaczny, [w:] Warszawa – jaka metropolia…, op. cit.
• Recenzja książki A. Jędraszko, Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich czyli jak ustanowić dobre prawo dla zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2008, „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny” 2009, nr 21.
• Pojmowanie terminu „metropolia” – kilka uwag porządkujących, [w:] Samorząd terytorialny…, op. cit.
• Problematyka ochrony środowiska w samorządowej administracji Warszawy [w:] Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska, red. J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, Warszawa 2009.
• Stosunki międzynarodowe samorządu terytorialnego ( wstępny zarys problematyki ), „Zeszyty Naukowe” – Uczelnia Vistula 2011 „Stosunki Międzynarodowe” nr 26.
• Ewolucja ustroju miasta stołecznego Warszawy w latach 1990 – 2002, „Myśl ekonomiczna i polityczna” 2011, nr 4/35/.
• Evolution of the Administrative System of the Capital City of Warsaw between 1990 – 2002, “Economic and political thought” 2011, nr 2/4/.
• Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych, [w:] Wymiana i konkurencja. Środowisko i formy promocji Polski w świecie. Studia i analizy dyplomacji kulturalnej i publicznej nr 2. Collegium Civitas, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2011.
• Metropolitalny ustrój miasta stołecznego Warszawy (1990 – 2002). Narodziny. Ewolucja . Likwidacja, „Administracja Publiczna” 2012, nr 1/19/.
• Mazowieckie samorządy terytorialne jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach nr 98, Seria: Administracja i Zarządzanie 2013.
• Geneza warszawskiego „Siedmiogrodu”, „Samorząd terytorialny” 2013, nr 11.
• Fundusze Unii Europejskiej jako instrument rozwoju samorządów terytorialnych Mazowsza,[w:] Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, red. J.P. Gieorgica, Warszawa 2014.
• Zróżnicowanie samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej, „ Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, lipiec – wrzesień 2014 / nr 3 ( 41 )/2014.
• W 25 lat od inicjatywy Senatu RP w sprawie samorządu terytorialnego, [w:] Administracja, samorząd, prawo, red. naukowa D. Strus i A. Duk – Majewska, Warszawa – Siedlce 2014.
• Kierunki doskonalenia polskiego samorządu terytorialnego, [w:] Unia dla Polski. Konferencja dedykowana Tadeuszowi Mazowieckiemu, Warszawa 2014
• Przestrzenny i ustrojowy kształt samorządu terytorialnego a społeczeństwo obywatelskie, [w:] Internacjonalizacja administracji publicznej, red. naukowa Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski, Warszawa 2015.
• Aktywność międzynarodowa Warszawy, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” lipiec – wrzesień 2015 / nr ( 45 )/2015.

Publikacje popularnonaukowe /artykuły i wywiady w prasie/
• Drugie dementi, „Kierunki” z 08. 09. 1985, nr 36/1509.
• Jaka jest prawda decydujemy my !, ibidem z 10. 11.1985, nr 45/1518.
• Moralna dyktatura, wywiad z prof. A. Ajnenkielem, „Tygodnik Polski” z 25-31. 12. 1988, nr 52/320.
• Piłsudski, Dmowski a niepodległość Polski, wywiad z doc. T. Nałęczem, „Tygodnik Polski” z 15. 01. 1989, nr 3/323.
• Marszałka Piłsudskiego wizja państwa, wywiad z prof. Andrzejem Garlickim, „Tygodnik Polski” z 19. 02. 1989, nr 8/328.
• Cykl kilku artykułów poświęconych europejskiej polityce strukturalnej, „PASMO. Tygodnik dla Ciebie” 2008, passim.

PUBLICYSTYKA I TWÓRCZOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Telewizja
Filmy dokumentalne
• „Lotnicy”, przedstawia przeplatające się losy dwóch, pierwotnie sobie wrogich pilotów – Stanisława Skalskiego i zestrzelonego przez niego w 1939 roku lotnika niemieckiego, TVP 2, 1992, (ok. 30 min.).
• „Pogwarki i WRAK”, zrealizowany w cyklu „Małe ojczyzny” film poświęcony porównaniu działalności dwóch lokalnych (Węgrów) zróżnicowanych pokoleniowo środowisk działających na rzecz patriotyzmu lokalnego, (ok. 30 min.).
• Kilka filmów, poświęconych Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie, zrealizowanych wspólnie ze Zbigniewem Wawrem, TVP, 1992-1993, ( każdy ok. 30 min.).

Cykle programów filmowych
• „Poczet nauki polskiej”, cykl programów filmowych, poświęcony najwybitniejszym, polski historykom: Marceli Handelsman, Tadeusz Manteuffel, Stanisław Lorentz, Ludwik Widerszal, Stanisław Herbst , TVP I, 1991-1993
• „Wielka historia małych miast”, program filmowy zrealizowany w ramach tego cyklu, poświęcony miastu Jarosław, TVP I, 1992

Cykle programów studyjno-filmowych
• „70-lecie Odzyskania Niepodległości”, kilkanaście odcinków programu poświęconego odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Rozmowy z najwybitniejszymi, współczesnymi historykami i unikatowe, archiwalne materiały filmowe, TVP 1987-1988, ( każdy ok. 45 min.).
• „Polska Walcząca 1939-1945”, kilkanaście programów, prezentacja fenomenu okupowanej Europy – Polskiego Państwa Podziemnego, formuła studyjno-filmowa, TVP I, 1989-1990, (każdy ok. 45 min.).
• „Mozaika polityczna II Rzeczpospolitej ”, kilkanaście programów, prezentujących system polityczny II RP, formuła j. w. , TVP I, 1990, (każdy ok.30 min.).
• „Niedokończony rozdział”, cykl oparty na wspomnieniach „świadków historii”, ogółem powstało kilkadziesiąt felietonów i reportaży filmowych, TVP II, 1992-1994, (każdy 5-15 min.).
• Magazyn historyczno-kulturalny „Skarbiec”. W jego ramach zrealizowałem kilkadziesiąt felietonów i reportaży filmowych ( relacje z wystaw i wydarzeń, mini filmy dokumentalne, rozmowy z autorami książek itd., itp., TVP I, 1987-1994, ( każdy 5-15 min.).

Radio
• W latach osiemdziesiątych XX wieku moje wypowiedzi stanowiły fragmenty kilku audycji radiowych . Dotyczyły one dwudziestowiecznej historii Polski i powszechnej.
• W roku 2014 i 2015 kilkukrotne wystąpienia w radio jako ekspert komentujący aktualną sytuację polityczną ( Radio 24, Radio dla Ciebie, Telewizja Polsat News 1 i 2 )

PRACA DYDAKTYCZNA:
• Administracja publiczna
• Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• rada naukowa „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie”