Organizacja zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Collegium Civitas

Udostępnij strone

15.10.2021

1 października 2021 r. Rektor Collegium ogłosił zarządzenie w sprawie organizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych i kursach oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcym w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Collegium Civitas.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:
– zajęcia realizowane w Collegium Civitas w formie wykładów, wykładów z elementami konwersatorium, ćwiczeń oraz seminariów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w formie online;
– zajęcia realizowane w Collegium Civitas w formie konwersatoriów, warsztatów oraz seminariów licencjackich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w formie offline (stacjonarnej) w zgodzie z podstawowymi dokumentami regulującymi proces kształcenia w Collegium Civitas.

O ile wykładowca nie wykluczy takiej możliwości, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w zajęciach realizowanych w Collegium Civitas w formie konwersatoriów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia studenci uczestniczyć będą mogli nie tylko stacjonarnie, ale także łącząc się z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość (metoda hybrydowa). Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz warunki zaliczenia zajęć w tym modelu określa wykładowca.

Na studiach podyplomowych, kursach, zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz Collegium Dziecięcego zajęcia odbywają się w formie ustalonej przez Pełnomocnika Rektora ds. kształcenia ustawicznego, a w przypadku Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcego przez w/w Pełnomocnika w porozumieniu z kierownikami tych jednostek.

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym w programie kształcenia harmonogramem studiów, w czasie rzeczywistym niezależnie od tego, jaka forma zajęć została przewidziana w programie studiów lub programie kształcenia.

Realizacja zajęć na terenie Uczelni z bezpośrednim udziałem prowadzącego, nieujętych w programie studiów lub programie kształcenia oraz spotkań o charakterze integracyjnym i adaptacyjnym, jak również realizacja aktywności studenckiej, jest dopuszczalna pod warunkiem przestrzegania zasad sformułowanych w Zarządzeniu Rektora nr 41/2021 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie organizacji pracy i funkcjonowania Uczelni w sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Zajęcia realizowane w formie online odbywają się za pomocą platformy e-learningowej Moodle CC lub MS Teams, przy wspomaganiu Wirtualnej Uczelni CC oraz korespondencji mailowej, w sposób gwarantujący ich interaktywność.
Możliwe jest – po uzyskaniu zgody Prorektora ds. dydaktycznych – używanie na studiach I i II stopnia innej platformy lub aplikacji, która ze względu na jakość kształcenia uznana zostanie za efektywne narzędzie umożliwiające uzyskanie założonych efektów uczenia się.
W odniesieniu do studiów podyplomowych, kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcego, decyzję podejmuje Pełnomocnik ds. kształcenia ustawicznego.

Praktyki studenckie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia realizowane są w formie stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, kontynuacja rozpoczętych i trwających praktyk realizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy Uczelnią i praktykodawcą okaże się niemożliwa, dopuszcza się ich zaliczenie w sposób zdalny za zgodą praktykodawcy.

Przywrócona też została możliwość realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, studentów, słuchaczy CC jak również możliwość realizacji przyjazdów do CC gości z zagranicy.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia realizowana jest w formie offline (stacjonarnej), a więc zgodnie ze zasadniczymi postanowieniami Regulaminu Studiów Collegium Civitas, pod warunkiem, że sytuacja pandemiczna i/lub wynikające z niej regulacje krajowe umożliwią jej realizację w tej formie. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej w formie online, z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość, realizowana będzie ona zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Rektora nr 33/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2019_2020 z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość (po uwzględnieniu harmonogramu sesji egzaminacyjnej na semestr zimowy 2021/2022, który znajduje się w kalendarzu roku akademickiego na rok 2021/2022, obowiązującym od 1 października 2021 r.)

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczące organizacji kształcenia obowiązują do odwołania i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej. Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawuje Rektor, Kanclerz i według właściwości: Prorektorzy i Pełnomocnicy Rektora.

 

Pełne teksty zarządzeń dostępne są na https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/bip-collegium-civitas:

Zarządzenie Rektora_41_2021 z dn.1.10.2021 w sprawie organizacji pracy i funkcjonowania Uczelni w sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora_42_2021 z dn.1.10.2021 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II st, podyplomowych i kursach oraz UTW i CD 2021_2022