Bezpłatny kurs: Szkoła Analizy Sektora Energetycznego

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2016-03-14

Rekrutacja trwa do 14 marca 2016 r. (edycja wiosenna )

Rodzaj oferty edukacyjnej: Szkoła wiosenna i szkoła jesienna

Edycja: I edycja (wiosenna)

Kurs umożliwia:

Celem kursu jest stworzenie trwałej podstawy kształcenia młodych profesjonalistów w zakresie energetyki oraz identyfikowanie najbardziej utalentowanych z nich w celu stworzenia bazy kompetentnych osób, które mogłyby uczestniczyć w kształtowaniu polityki energetycznej państwa w przyszłości. Można zauważyć spore braki kadrowe w tej dziedzinie, przy jednocześnie rosnącym zainteresowaniu młodzieży tym zagadnieniem. W tej sytuacji wskazane jest wypracowanie formy kształcenia ustawicznego, w ramach którego mogłaby ona doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę. Cykl tygodniowych warsztatów skupiać się będzie na najważniejszych aspektach produkcji i dystrybucji energii.

Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

Zajęcia oparte są o wymiary analizy PESTEL, skupiającej się na czynnikach politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych (political, economic, social, technological, environmental, legal). Kurs pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie analizy PESTEL dla sektora energetycznego.

Kurs jest skierowany do:

Program adresowany jest do słuchaczy studiów II stopnia oraz do absolwentów takich studiów poniżej 35 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie będzie przedstawienie eseju pisemnego na temat wybrany z wcześniej przygotowanej listy, co zostanie ogłoszone w postaci ogólnopolskiego konkursu. W toku warsztatu prowadzone będą wykłady i zajęcia praktyczne z rozwiązywania konkretnych problemów.

Program kursu* obejmuje 24 godziny dydaktyczne oraz 24 godziny pracy projektowej realizowane przez tydzień w trybie wyjazdowym.

Język wykładowy: polski

Ramowy program kursu:*

SASE trwa tydzień i przyjmuje formę wyjazdową. Każdego dnia, dedykowanego innemu wymiarowi analizy PESTEL, słuchacze będą mieli 4h zajęć w dwóch grupach oraz 4h własnej pracy projektowej. Siódmego dnia zajęć odbędzie się podsumowanie i wyznaczanie terminu składania prac pisemnych.

Forma zaliczenia kursu
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest:

  • Uczestnictwo w zajęciach
  • Przygotowanie pracy pisemnej o długości 20 000 znaków z zachowaniem warsztatu pracy naukowej pod opieką jednego z wykładowców na wybrany temat.

Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni nagrodami finansowymi.

 

Absolwent kursu uzyskuje świadectwo ukończenia kursu wydane przez Collegium Civitas.
Zajęcia prowadzą: Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Collegium Civitas oraz eksperci zewnętrzni.

Czas trwania: tydzień

Terminy szkół w roku 2015/2016:

Szkoła wiosenna: 9-16 kwietnia 2016 r.

Szkoła jesienna: październik 2016 r.

Zasady przyjęć
O przyjęciu na kurs decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz przedstawienie pisemnej pracy kwalifikacyjnej w terminie do 14 marca 2016 r.

Wymagane dokumenty

  • podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na kurs https://rekrutacja.civitas.edu.pl/
  • dostarczenie i przedstawienie pracy pisemnej w formacie edytowalnym o maksymalnej długości 10 000 znaków na jeden z wymienionych poniżej tematów:

A) Polityczne aspekty reformy sektora górnictwa kamiennego w Polsce

B) Ekonomia wytwarzania energii elektrycznej z różnych źródeł w Polsce

C) Energia nuklearna i społeczeństwo w Polsce

D) Technologiczne aspekty wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych

E) Ciepłownictwo i problem smogu w polskich miastach

F) Wybrany aspekt prawa UE i jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne RP

 

Sposób składania dokumentów: Dokumenty można składać do 14 marca 2016 r. 

  • pisemną pracę w formacie edytowalnym należy przesłać na adres email: sase@civitas.edu.pl
  • dokumenty osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Collegium Civitas

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro, pokój 1210, Warszawa

  • pocztą na adres:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Opłaty: Zakwalifikowani uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu uczestnictwa w programie.

 

Kontakt
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1

Pałac Kultury i Nauki

pokój 1210, XII piętro
00-901 Warszawa

adres email: rekrutacja@civitas.edu.pl
tel. 22 656 71 89