Instytut Analizy Informacji

Udostępnij strone

Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas to jedyny w kraju, wyjątkowy projekt, którego celem jest szeroko zakrojone kształcenie w zawodzie analityka informacji.

Jednym z najcenniejszych zasobów gospodarek opartych na wiedzy jest informacja. Pozwala ona na budowanie przewagi konkurencyjnej, powiększanie możliwości przewidywania trendów, które zabezpieczają użytkownika przed niekorzystnym rozwojem sytuacji w sposób niespodziewany, a także porządkują otaczająca rzeczywistość zwiększając zdolność działania w wybranym środowisku. Jednak, aby w pełni wykorzystać zgromadzone zasoby informacyjne, należy nad nimi panować, posiadać głębokie zrozumienie oferowanych przez nie możliwości, a także być w stanie osiągnąć efekt synergii, wynikający z zestawienia danych i informacji pochodzących z licznych źródeł.

Założeniem, które przyświeca funkcjonowaniu Instytutu, jest stworzenie oferty edukacyjnej, która umożliwi studentom studiów I i II stopnia, a także słuchaczom studiów podyplomowych i uczestnikom warsztatów, zdobycie kwalifikacji w zawodzie analityka informacji, który daje takie właśnie umiejętności – a jednocześnie wydaje się być coraz bardziej poszukiwany, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Kwalifikacje i umiejętności w tym zakresie mogą zresztą być traktowane nie tylko jako samodzielny zawód, ale także jako dodatkowy atut na rynku pracy – we współczesnym świecie trudno byłoby odnaleźć zawód, którego wykonywanie nie wymagałoby gromadzenia informacji, przetwarzania ich i wyciągania wniosków – a na tym zasadniczo polega analiza informacji.

 

Swoje zadania Instytut realizuje poprzez funkcjonowanie trzech pracowni tematycznych:

 

Pracownia Teorii Decyzji: podstawowy obszar zainteresowania badawczego i edukacyjnego Pracowni to zagadnienia analizy i wspomagania procesu podejmowania decyzji, podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych – w ujęciu interdyscyplinarnym, wykorzystującym narzędzia z obszaru kognitywistyki, psychologii, socjologii i politologii. W celu prowadzenia badań w tym zakresie oraz promowania wiedzy Pracownia nawiązuje współpracę z zewnętrznymi partnerami, a także prowadzi projekty badawcze i szkolenia oraz organizuje konferencje i seminaria we współpracy z zainteresowanymi organizacjami

Kierownik Pracowni: dr Krzysztof Liedel

 

Pracownia kryminologii stosowanej: skupia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zainteresowanych diagnozowaniem przestępczości, jej uwarunkowaniami, sytuacją ofiar przestępstw, poczuciem bezpieczeństwa, mediacją karną oraz kształtowaniem polityki karnej. Działania pracowni mają na celu połączenie wiedzy kryminologicznej z praktyką, wypracowaniem dialogu i współpracy pomiędzy teoretykami a praktykami z dziedziny kryminologii i podejmowaniem inicjatyw w oparciu o wyniki badań kryminologicznych. Głównym celem pracowni jest prowadzenie projektów badawczych i szkoleń, oraz organizacja konferencji i seminariów, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami.

Kierownik Pracowni: dr Anna Matczak

 

Pracownia cyberbezpieczeństwa: przedmiotem działań podejmowanych w ramach funkcjonowania pracowni są zagadnienia polityk i strategii bezpieczeństwa państwa, organizacji prywatnych, biznesu i osób fizycznych w cyberprzestrzeni oraz promocja edukacji w tym zakresie. Dla realizacji tych celów Pracownia nawiązuje współpracę z zewnętrznymi partnerami na rzecz organizacji  przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych, a także prowadzi projekty badawcze i szkolenia oraz organizuje konferencje i seminaria we współpracy z zainteresowanymi organizacjami.

Kierownik Pracowni: dr Paulina Piasecka

 

Co wyróżnia Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas?

● Efektywny program kształcenia w obszarze analizy informacji, obejmujący zarówno zajęcia teoretyczne i metodologiczne, jak i komponenty praktyczne, umożliwiające poznanie realnych zastosowań nabywanych umiejętności.
● Kadra składająca się z wybitnych badaczy i praktyków w obszarze analizy informacji oraz praktycznego zastosowania jej zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwa komercyjnych.
● Studiów podyplomowe i szkoleń dla osób indywidualnych i na zamówienie firm oraz instytucji publicznych.
● Zdobycie kontaktów i doświadczenia niezbędnego w przyszłej karierze w strukturach rządowych, międzynarodowym biznesie czy organizacjach pozarządowych.
● Siedziba Instytutu w centrum Warszawy.

 

 
Kierownictwo Instytutu:

 • Kierownik – dr Krzysztof Liedel
 • Zastępca kierownika – dr Paulina Piasecka
 • Koordynator ds. projektów strategicznych – Justyna Sołtyk
 • Przewodniczący Rady Programowej – Jerzy  Smoliński

Rada programowa Instytutu

 1. Jerzy Smoliński – Przewodniczący Rady
 2. prof. Stanisław Mocek
 3. prof. Piotr Sienkiewicz
 4. dr hab. Robert Borkowski
 5. dr hab. Kuba Jałoszyński
 6. dr hab. Bernard Wiśniewski
 7. dr Bartosz Bolechów
 8. dr Krzysztof Janik
 9. dr Jakub Jasiński
 10. dr Krzysztof Karolczak
 11. Piotr Niemczyk
 12. Edwin Bendyk