Centrum Samorządu Terytorialnego

Udostępnij strone

Cel powołania Centrum

Celem dla którego powstało CST CC jest prowadzenie prac badawczych i analitycznych dotyczących polskiego systemu samorządu terytorialnego, poszczególnych szczebli tego systemu jak również konkretnych gmin, powiatów i województw samorządowych. Subsydiarnie Centrum będzie się zajmować także innymi – nie tylko polskimi – samorządami. Prace o charakterze naukowym będą wykorzystywane do działalności dydaktycznej i doradczej.

Uczestnicy prac Centrum

Prace Centrum są realizowane przez zajmujących się tą problematyką naukowców z różnych ośrodków z Polski i z Warszawy. Są to ludzie reprezentujący różne dyscypliny naukowe: politolodzy, socjolodzy, prawnicy i ekonomiści. Refleksji naukowej towarzyszy przekazywanie doświadczeń przez czynnych i byłych samorządowców – praktyków oraz innych specjalistów zajmujących się samorządem terytorialnym. Rozwiązanie takie ma zapewnić wzajemny przepływ wiedzy i doświadczeń oraz doprowadzić do „unaukowiania” działalności samorządowców i innych związanych z samorządem terytorialnym praktyków i „upraktyczniania” dotyczącej samorządów aktywności naukowej. Doprowadzić to powinno do powstania za pośrednictwem CST CC zjawiska „sprzężenia zwrotnego”.

Formy działalności Centrum

  1. Podstawową formą działalności Centrum jest seminarium naukowe, w którym uczestniczą naukowcy z różnych ośrodków akademickich.
  2. Kolejną formą aktywności są organizowane corocznie konferencje naukowe z udziałem nie tylko naukowców, ale i praktyków administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się samorządem terytorialnym.
  3. Artykuły i opracowania powstałe w wyniku prac seminarium i konferencji będą publikowane w formie ukazującego się corocznie drukiem, recenzowanego wydawnictwa ciągłego. Publikacja taka ma stanowić zwieńczenie aktywności Centrum w konkretnym roku.

Dyrektorem Centrum
dr hab. Stanisław Faliński