Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych

Udostępnij strone

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych zostało powołane w czerwcu 2010 roku jako wspólna inicjatywa Collegium Civitas oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). Dyrektorem Centrum jest dr Bohdan Skrzypczak.

Misja CBSiPL:
Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych jest ośrodkiem naukowo-edukacyjnym i ekspercko-analitycznym, tworzącym idee i innowacyjne rozwiązania problemów w zakresie polityk publicznych, dotyczących szeroko pojętego rozwoju społeczności lokalnych. Swoją misję Centrum realizuje poprzez partnerską współpracę środowiska naukowego i praktyków życia społecznego opierającą się na stałych badaniach, analizach, przedsięwzięciach edukacyjnych i kontakcie ze społecznościami lokalnymi na terenie Polski i Europy.

Cele CBSiPL:

  1. pogłębianie wiedzy o zjawiskach życia obywatelskiego, społecznego i kulturowego poprzez prowadzenie studiów nad warunkami integracji i rozwoju społeczności lokalnych, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej,
  2. prowadzenie interdyscyplinarnych badań, dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju lokalnego i rozwoju społeczności lokalnych,
  3. oddziaływanie na kształt lokalnych, regionalnych i krajowych polityk społecznych poprzez przygotowywanie diagnoz, ekspertyz i analiz,
  4. rozwijanie i promowanie metodologii badań jakościowych i partycypacyjnych, a w szczególności „badań w działaniu”,
  5. poszukiwanie społeczno-edukacyjnych metod i narzędzi rozwijania kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego, ukierunkowanych na pobudzanie rozwoju i przedsiębiorczości obywateli, środowisk i wspólnot lokalnych,
  6. występowanie o granty i realizację projektów o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz upowszechnianie wyników badań w powyższym zakresie oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania rozwojem społeczności lokalnych, animacji kultury i inicjatyw lokalnych, animacji społecznej, lokalnych polityk publicznych,
  7. prowadzenie współpracy i wymiany międzynarodowej ze środowiskami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną problematyką,
  8. promowanie instytucji, programów i osób realizujących innowacyjne działania w obszarze lokalnych polityk publicznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Więcej informacji na: www.badaniawdzialaniu.pl

W ramach CBSiPL aktualnie prowadzony jest projekt „Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa” finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  Projekt realizowany przez stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy naukowo-badawczej Collegium Civitas. Projekt dotyczy badania eksploracyjnego odmiany trzeciego sektora – niezinstytucjonalizowanych inicjatyw obywatelskich. Badanie to pomoże zidentyfikować oraz lepiej zrozumieć wspólne cechy niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznościowych, wytypować sprzyjające oraz blokujące czynniki z ich otoczenia oraz przyczynić się do opracowania strategii wsparcia dla niezarejestrowanych inicjatyw oddolnych. Końcowe raporty zostaną opublikowane w formie dwóch recenzowanych książek (każda ok. 10 arkuszy wydawniczych) pod roboczymi tytułami: „Kraj-obraz społecznościowy Polska 2014″ i „Autobiografia sektora społecznościowego. Efekt motyla”.

„Animacja Życia Publicznego”
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Współpraca redakcyjna: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Collegium Civitas

Znajdź Centrum na Facebooku:

fb ikona