Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi

Udostępnij strone

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi jest statutową jednostką badawczą, badawczo-rozwojową, analityczno-doradczą, edukacyjną, dydaktyczną i szkoleniową, działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas.

Centrum zajmuje się:

 • badaniami i opisywaniem zjawisk, sytuacji oraz mechanizmów, mających wpływ na zmniejszenie stanu zagrożenia dla społeczeństwa i gospodarki, grup, jednostek i podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych i samorządowych,
 • identyfikacją czynników ryzyka w celu ich minimalizacji lub eliminowania oraz zaproponowania adekwatnych metod zapobiegania,
 • przygotowywaniem, podejmowaniem i doskonaleniem działań zapobiegawczych.

Do głównych obszarów badań należą:
Zagrożenia i patologie, zgodność funkcjonowania jednostek i grup z normami oraz zasadami współżycia społecznego, a także możliwości działań profilaktycznych z zakresu:

 • Nowych ruchów społecznych,
 • Sekt i nowych ruchów religijnych,
 • Subkultur,
 • Radykalizacji,
 • Bezpieczeństwa kulturowego
 • Kryzysu migracyjnego
 • Patologii i dysfunkcji przywództwa politycznego, korporacyjnego, ruchów i innych form organizacji życia społecznego,
 • Patologii życia gospodarczego – m.in. ryzyka wynikające z modelu zarządzania, korupcja, fraud, nepotyzm, braki w etyce zawodowej i kulturze korporacyjnej,
 • Narzędzi doskonalenia zarządzania organizacjami i transparentności biznesowej – zarządzanie ryzykami, kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i formy pokrewne, compliance, CSR, kodeksy etyki, antykorupcja
 • Metodologia analizy informacji oraz trendów społecznych i gospodarczych
 • Analiza ryzyka

Główne formy działalności CBnRSiG to :

 • popularyzacja wiedzy związanej z głównymi obszarami badań
 • tworzenie naukowej bazy danych w zakresie wspomnianym wyżej
 • analizowanie, przetwarzanie i opracowywanie zebranych informacji oraz formułowanie wniosków badawczych, adresowanych do ośrodków decyzyjnych
 • publikowanie wyników badań naukowych dotyczących wyżej wymienionego zakresu
 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz innych spotkań z zaproszonymi ekspertami i praktykami
 • współpraca z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi
 • prowadzenie warsztatów i innych zajęć edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • studia podyplomowe i szkolenia z zakresu narzędzi doskonalenia skutecznego i transparentnego zarządzania podmiotami administracji publicznej, samorządowej oraz organizacji biznesowych (m. in. z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu, compliance, CSR, antykorupcji, zapobiegania fraudom, kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej)
 • formułowanie postulatów i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych
 • realizacja eksperckich prac zleconych o charakterze konsultacyjnym i wdrożeniowym.

Prace Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi są realizowane przez osoby reprezentujące różne dyscypliny naukowe: socjologów, psychologów, pedagogów, politologów, prawników i ekonomistów. Umożliwia to interdyscyplinarne spojrzenie na analizowaną problematykę. Centrum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, opinii, poglądów, informacji, wyników badań i doświadczeń; jest miejscem współpracy wykładowców oraz innych ekspertów-praktyków ze studentami.

Kierownictwo Centrum

Zespół badawczy:

Kontakt:
Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi
dr Agnieszka Bukowska – dyrektor CBnRSiG
email: 
agnieszka.bukowska@civitas.edu.pl
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa