Zwycięskie projekty

Udostępnij strone

16.05.2017

Z dużą satysfakcją informujemy, że dwa projekty badawcze Collegium Civitas zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu OPUS:

  • „Polacy i inni” trzydzieści lat później;
  • Wewnętrzne hamulce na drodze rozwoju pro-europejskiej transformacji Mołdawii.

SERDECZNIE GRATULUJEMY naszym pracownikom naukowym: prof. Ewie Nowickiej-Rusek i dr Kerry Longhurst.

„POLACY I INNI” TRZYDZIEŚCI LAT PÓŹNIEJ

Celem proponowanego projektu badawczego jest powtórzenie po raz trzeci badania, wykonanego w czerwcu 1988 roku i powtórzonego w czerwcu 1998 r. Ich wyniki były prezentowane w książce „Swoi i obcy” (Ewa Nowicka red. 1990) oraz w 2001 roku (Ewa Nowicka i Sławomir Łodziński: „U progu otwartego świata”). Obserwacja obecnej gwałtownej fali migracji w Europie, określanej najczęściej mianem „kryzysu migracyjnego”, i związanych z nią dyskusji, mającej także miejsce w naszym kraju sprawia, że przeprowadzenie aktualnej diagnozy poprzez powtórzenie badania wydaje się kwestią palącą i ważna publicznie.

Rezultatem badania będzie diagnoza długofalowych procesów przemian postaw społeczeństwa polskiego wobec odmienności i własnej tożsamości, możliwa dzięki porównaniu wyników badania z lat 1988 i 1998, oraz 2017. Ponadto publikacja rezultatów będzie miała istotne znaczenie edukacyjne i perswazyjne, dostarczając kompetentnego materiału debatom publicznym.

WEWNĘTRZNE HAMULCE NA DRODZE ROZWOJU PRO-EUROPEJSKIEJ TRANSFORMACJI MOŁDAWII

Projekt dotyczy Republiki Mołdawii i jej zmieniających się stosunków z Unią Europejską. Zbadany zostanie proces wprowadzania w życie umowy stowarzyszeniowej (AA) i porozumienia o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), które Mołdawia podpisała z Unią Europejską. W szczególności celem projektu jest analiza wpływu czynników wewnętrznych i kontekstu systemowego Mołdawii dla procesu wprowadzania w życie regulacji zbliżających Mołdawię do UE.

Tworząc wielokierunkowy (multi-dyscyplinarne) podejście do analizy interakcji miedzy UE a poziomem wewnętrznym w stosunkach miedzy UE a Mołdawią, projekt będzie stanowić wyzwanie dla dominującego paradygmatu w stosunkach międzynarodowych, który koncentruje się na poziomie unijnym i w niedostateczny sposób odnosi się do specyfiki Mołdawii i jej aspektów wewnętrznych. Po drugie, projekt ten rozwinie koncepcję „zawłaszczenia państwa” poprzez głębszą analizę kraju i jego specyfiki potraktowanych jako studium przypadku.