Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich dla projektu E.U.R.O.P.E. realizowany w Collegium Civitas.

Udostępnij strone

23.12.2015

W dniu 15 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar objął Honorowym Patronatem RPO projekt E.U.R.O.P.E. – European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education, Europe for Citizens, którego realizację przewidziano w okresie od 1 października 2015 do 31 marca 2017 roku. Koordynatorką projektu jest Aleksandra Borek z Działu Projektów Collegium Civitas.

Collegium Civitas, otrzymała grant na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego” programu „Europa dla Obywateli”. W odpowiedzi na konkurs, organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy nadesłały blisko 430 aplikacji. Nagrodzono niespełna trzydzieści z nich, wśród nich projekt Collegium Civitas, które jako jedyny podmiot z Polski wygrało swój projekt. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacjami z Polski (Fundacja „Sławek”), Węgier i Grecji.

Celem projektu E.U.R.O.P.E. jest wzmocnienie europejskiej identyfikacji więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją oraz zwiększenie ich zaangażowania obywatelskiego w kwestie społeczne. Zostanie to osiągnięte poprzez szkolenia i warsztaty kreatywne dla ww. grupy oraz poprzez seminaria upowszechniające skierowane do organizacji trzeciego sektora oraz administracji odpowiedzialnej za więziennictwo i kształcenie młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością.

Projekt wzmocni kapitał społeczny Collegium Civitas poprzez działania na rzecz grup defaworyzowanych oraz dzięki nawiązaniu trwałych relacji ze środowiskiem organizacji społecznych wspierających więźniów i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar podkreślił uznanie dla dorobku naszej uczelni oraz popiera projekt, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

Więcej o projektach realizowanych przez Collegium Civitas TUTAJ.