Aplikuj o stypendium Santander Universidades

Udostępnij strone

08.01.2018

Zapraszamy studentów Collegium Civitas do aplikowania o stypendium Santander Universidades. Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Collegium Civitas za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłonionych zostanie 12 osób, które otrzymają jednorazowe Stypendium Santander Universidades.

Zostanie przyznanych:

  • 10 jednorazowych stypendiów dla studentów w wysokości 1000 zł brutto,
  • 2 jednorazowe stypendia dla studentów na działalność mobilną w wysokości 2500 zł brutto.

Nabór wniosków rusza 8 stycznia 2018 r. i potrwa do 28 lutego 2018 r.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

Stypendium może być przyznane studentowi/ce, który/a spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem/ką studiów I, II lub III stopnia,
  2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, sportowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszeniu, fundacji etc.) za ostatnie 12 miesięcy,
  3. przedstawi pomysł rozwoju swojej aktywności w zakresie wymienionym w punkcie 2,
  4. w przypadku mobilności i wymiany międzynarodowej wymagany jest certyfikat znajomości języka angielskiego,
  5. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z załącznikami.

W celu zgłoszenia kandydata/ki do stypendium, należy wypełnić wniosek.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o stypendia należy złożyć w terminie 8 stycznia – 28 lutego 2018 r. w Centrum Karier Collegium Civitas (piętro XI, pokój 1107)  z dopiskiem: Stypendium Santander Universidades lub na adres mailowy: kariera@civitas.edu.pl.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat stypendium.

DO POBRANIA