SAŁKOWSKA Marta, dr

Udostępnij strone

Sałkowska Marta dr Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, była Zastępcą Kierownika Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ds. Socjologii, merytoryczna opiekunka specjalności „Socjomedycyna: zdrowie, medycyna, społeczeństwo” na studiach magisterskich. Najnowsza książka „Matka Downa. Piętno. Znaczenia. Strategie” wydana przez Zakład Wydawniczy „NOMOS” w 2015 roku. Autorka artykułów publicystycznych i popularnonaukowych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Stypendystka Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w 2009 i 2011 roku (pobyty badawcze na Uniwersytecie w Trondheim, Norwegia). Ekspertka w dziedzinie socjologii medycyny, disability studies, wykluczenia społecznego, piętnowania, dewiacji oraz badań jakościowych. Lubi książki Davida Lodge’a, malarstwo Stefana Gierowskiego i dobre seriale.

Specjalności dla mediów: badania nad niepełnosprawnością (disability studies) – definiowanie niepełnosprawności, radzenie sobie z niepełnosprawnością, sytuacja osób niepełnosprawnych i ich bliskich;, problematyka piętna, dewiacji, wykluczenie społeczne, badania jakościowe

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY

socjologia jakościowa, socjologia medycyny

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Adiunkt w Instytucie Socjologii, Zastępca Kierownika Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ds. Socjologii

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Collegium Civitas
Doktorat: Collegium Civitas
Temat rozprawy doktorskiej: „Strategie radzenia sobie z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie matek osób z zespołem Downa”

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ:
• Wizyta badawcza na Uniwersytecie w Trondheim, Norwegia (NTNU), w Institute of Social Work and Health Science (październik 2011), finansowana przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – uzupełnienie badań do rozprawy doktorskiej;
• Pobyt stypendialny na Uniwersytecie w Trondheim, Norwegia (NTNU), w Institute of Social Work and Health Science (marzec – czerwiec 2009), finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – realizacja badań do rozprawy doktorskiej.

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZO-NAUKOWE:
• Badanie „Postawy naukowców wobec zmian legislacyjnych i organizacyjnych” (czerwiec – lipiec 2015) – członkini zespołu badawczego realizującego indywidualne wywiady pogłębione z naukowcami, badanie realizowane na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
• Badanie działań animacyjnych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego – członkini zespołu badawczego: zaplanowanie i realizacja wywiadów indywidualnych na ścieżce krajowej badania, projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (2013);
• Program dla Tolerancji – Przeciwdziałanie Nietolerancji, Monitoring i analiza wypowiedzi rasistowskich, ksenofobicznych, „mowy nienawiści” – projekt badawczo-edukacyjny finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego; jakościowa analiza wypowiedzi prasowych, opracowanie fragmentu raportu nt. mechanizmów tworzenia wizerunku Innego w prasie;
• „Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the North-Eastern Poland” – projekt badawczy współfinansowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe; analiza danych oraz przygotowanie fragmentu raportu (we współpracy z dr Xymeną Bukowską.

Udział w innych projektach:
• Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich – opracowanie metodologii badań dostępności szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych (2014);
• Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Inclusive Society: Poland, Norway, Europe” (październik 2014), współfinansowanej przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

WYBRANE PUBLIKACJE Z OSTATNICH LAT:
• Marta Sałkowska, „Matka Downa. Piętno. Znaczenia. Strategie”, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015;
• Marta Sałkowska, „Dyskryminacja matek osób z niepełnosprawnością intelektualną” na portalu www.pion.pl (Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych); http://www.pion.pl/artykuly/czytelnia/dyskryminacja-matek-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna.
• Marta Sałkowska, Plama na plakacie, „Bardziej Kochani”, nr 1/2014 (69);
• Marta Sałkowska, Wszystko o nierówności szans, czyli o książce Krzysztofa Brunetko i Anny Matei Wszystko o Ewie, „Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje”, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, nr 1/2013, Warszawa 2013, s. 44-45;
• Marta Sałkowska, Jak „inny” staje się „obcym”, albo kiedy różnica staje się piętnem”, w: Xymena Bukowska, Barbara Markowska (red.), To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym, Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas, Warszawa 2013;
• Marta Sałkowska, Mój głos i tak nic nie zmieni…czyli: dlaczego blisko połowa Polaków nie bierze udziału w wyborach. Przegląd wyników badań opinii, „Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje”, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, nr 3/2010, Warszawa 2010, s. 22-23;
• Współautorka raportu pod red. Barbary Markowskiej “Po co pamiętać razem? Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim”, Warszawa 2010;
• Marta Sałkowska, Partycypacja społeczna w świetle badań opinii publicznej, „Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje”, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, nr 1-2/2010, Warszawa 2010, s. 14-16;
• Marta Sałkowska, System wsparcia dorosłych osób z zespołem Downa w Norwegii. Perspektywa matki, w: Bogusława B. Kaczmarek (red.), Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc?, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010;
• Marta Sałkowska, Fiordy i „Downy” – system usług społecznych w Norwegii, „Bardziej Kochani. Magazyn poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin”, nr 4/2009, s. 34-37.

Tłumaczenia naukowe:
• Robert E. Stake, Jakościowe studium przypadku, tłum. Marta Sałkowska, w: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
• Laurel Richardson, Elizabeth Adams St. Pierre, Pisanie jako metoda badawcza, tłum. Marta Sałkowska, w: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

PRACA DYDAKTYCZNA:
• Zajęcia związane z metodami badań społecznych – „Metody jakościowe badań społecznych”, „Metody badań społecznych”, „Badania w działaniu”, „Analiza i interpretacja danych (jakościowych)”
• Seminaria dyplomowe – licencjackie i magisterskie