Studia II stopnia po polsku

Udostępnij strone

 1. 1
  podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia – wydruk z serwisu Rekrutacja online
 2. 2
  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 3. 3
  2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przykład zdjęcia
 4. 4
  dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej
 5. 5
  w wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu

 

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów.

Masz dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską