Stypendia i kredyty studenckie

Udostępnij strone

Uczelnia oferuje bogaty system stypendialny, który pozwoli Ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

 

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz:

 • szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub
 • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych — w okresie tych studiów.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki;
 • udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
 • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • udział w igrzyskach olimpijskich;
 • udział w mistrzostwach świata;
 • 1-5 miejsce w mistrzostwach Europy;
 • 1-5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
 • 1-5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
 • 1-5 miejsce w uniwersjadzie;
 • osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tego: 95 pkt – za wybitne osiągnięcia i 5 pkt – za średnią ocen

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się:

 • wniosek (druk na stronie MNiSW)
 • dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia studenta

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów (przyznawane na semestr)

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał:

 • wysoką średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów wynoszącą co najmniej 4,5 z zastrzeżeniem, że w każdym semestrze średnia nie może być niższa niż 4,2;
 • wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • osiągnięcia naukowe, artystyczne.

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o stypendium:

 • wniosek (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni);
 • zaświadczenie o średniej z poprzedniej uczelni w przypadku studentów I roku studiów II stopnia (z dwóch ostatnich semestrów) wraz ze skalą ocen;
 • zaświadczenia potwierdzające wysokie wyniki sportowe;
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne;
 • oświadczenie o nie ubieganiu się o stypendium na żadnej innej uczelni (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni).

Nagroda Rektora dla najlepszych studentów obcokrajowców (przyznawane na semestr)

Zgodnie z Regulaminem Nagrodę Rektora dla najlepszych studentów obcokrajowców może otrzymać 5 studentów, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty w pierwszym terminie sesji egzaminacyjnej oraz osiągnęli średnią co najmniej 4,7 z ostatniego semestru. Nagroda przyznawana jest bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.

Stypendia socjalne (przyznawane na rok akademicki)

Stypendia socjalne są przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, znajdujących się w  trudnej sytuacji materialnej (przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 850,20 zł netto).

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Dokumenty, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne:

 • wniosek (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto uzyskanych w ostatnim roku podatkowym przez każdego pełnoletniego członka rodziny, bądź zaświadczenie o ich braku;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach członków rodziny, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych;
 • w przypadku rodzeństwa, które się nadal uczy, zaświadczenie ze szkoły;
 • kopia wyroku sądowego (aktualnego) lub zaświadczenie ZUS dotyczące alimentów;
 • zaświadczenie z ośrodków pomocy społecznej jeśli rodzina korzysta z tej pomocy;
 • zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku rodzinnego;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o prowadzeniu działalności gospodarczej i formie jej opodatkowania;
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości wniesionych składek na ubezpieczenie społeczne w wymaganym roku podatkowym – w przypadku, kiedy członkowie rodziny studenta prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacają podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • w przypadku dopłaty do zamieszkania – umowa o najem lokalu (kopia) bądź oświadczenie studenta o wynajmie lokalu wraz z miesięczną kwotą wydatków na ten cel i podpisem właściciela mieszkania;
 • oświadczenie o nie ubieganiu się o stypendium na żadnej innej uczelni (druk dostępny na Wirtualnej Uczelni).

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych (przyznawane na rok akademicki)

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może starać się każdy student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o stypendium:

 • wniosek (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni);
 • ksero dowodu osobistego z aktualnym adresem zameldowania;
 • orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności studenta;
 • oświadczenie o nie ubieganiu się o stypendium na żadnej innej uczelni (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni).

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się:

 • wniosek (druk dostępny na Wirtualnej Uczelni);
 • ksero dowodu osobistego z aktualnym adresem zameldowania;
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe w rodzinie studenta wydane przez właściwe urzędy lub instytucje;
 • podanie studenta z prośbą o zapomogę;
 • oświadczenie o nie ubieganiu się o zapomogę na żadnej innej uczelni (druk dostępny na Wirtualnej Uczelni).

Kredyty studenckie

Z myślą o studentach, którzy chcą pozostać niezależni finansowo powstał system kredytów spłacanych po zakończeniu nauki. Osoby, które chcą zapewnić sobie stabilne wsparcie w trakcie kształcenia, mogą wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę. Kwota wypłacana co miesiąc przez okres całych studiów wynosi od 400 do 1 000 zł.

Kto może się starać o pożyczkę

W tym roku o dofinansowanie do studiów mogą się ubiegać nie tylko osoby, które mają status studenta, ale także te, które dopiero zakwalifikowały się na uczelnię. Nie trzeba więc czekać do dnia ślubowania, aby wybrać się do banku z wnioskiem o udzielenie pożyczki na kształcenie.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Banki przyjmują wnioski od 15 sierpnia do 31 października br. Można je składać w:

Więcej szczegółów po kliknięciu w wybrany bank.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1 ze zm.).

Informacja o kredytach studenckich zaczerpnięta ze strony.

 

Kontakt z Działem Płatności i Stypendiów
Starszy specjalista ds. opłat i stypendiów
Mariola Skorupa
tel. 22 656 71 81
poniedziałek – czwartek: 12:00–16:00, pokój 1250
e-mail: mariola.skorupa@civitas.edu.pl
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa