MOCEK Stanisław, prof. dr hab.

Udostępnij strone

MOCEK Stanisław prof

Socjolog, politolog i medioznawca, od 2012 roku rektor Collegium Civitas, w latach 1998-2012 prorektor tej uczelni. Od 1990 do 2014 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN, obecnie w Radzie Naukowej tego instytutu.  Laureat nagrody im. Karla Poppera. W latach 90-tych członek redakcji pism „Politicus” i „Polis. O sztuce życia publicznego”. Redaktor naczelny pisma „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”. Autor około 50 publikacji dotyczących relacji między mediami a różnymi sferami życia publicznego, elit życia publicznego, w tym elit dziennikarskich, etyki politycznej, animacji i partycypacji życia publicznego, w tym książki Dziennikarze po komunizmie.Redaktor naukowy pracy zbiorowej Dziennikarstwo, media, społeczeństwo (2005) oraz Terroryzm w medialnym obrazie świata (razem z K. Liedelem, 2010) i autor książek Moralne podstawy życia politycznego (1997) i Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów  w świetle badań społecznych (2006). Publikował m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Studiach Politycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Kulturze Współczesnej”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w wolnych chwilach czyta książki kryminalne i biograficzne.

Specjalności dla mediów: polityka polska i Europy Centralnej, scena polityczna, przywództwo polityczne i wybory, opinia społeczna, systemy polityczne i społeczne, modele transformacji ustrojowych, problemy społeczne w skali mikro i makro, partycypacja publiczna, systemy medialne,
rola mediów i dziennikarzy w demokracji, kultura, media, komunikacja społeczna, dyskurs publiczny, opinia publiczna i zachowania wyborcze

CURRICULUM VITAE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
od 1998 – Collegium Civitas
• 2012 – rektor CC
• 2007- 2012 prorektor ds. dydaktycznych i profesor CC
• 2003- 2007 prorektor ds. dydaktycznych
• 1999-2003 prorektor ds. studenckich
• 1998-1999 pełnomocnik Rektora ds. organizacyjnych i studenckichod1990 – Instytut Studiów Politycznych PAN
• 2010-2013 stanowisko profesora nadzwyczajnego
• 2007-2010 stanowisko docenta
• 1996-2007 stanowisko adiunkta
• 1990-1996 stanowisko asystenta

WYKSZTAŁCENIE:
2007 Instytut Studiów Politycznych PAN
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (decyzja Rady Naukowej ISP PAN z dn. 26 stycznia 2007 r.)
1996 Instytut Studiów Politycznych PAN
tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
1983-1989 Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
tytuł magistra socjologii

Kursy, szkolenia, staże:

1991 – kurs z zakresu socjologii polityki organizowany przez Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz New School of Social Research, New York
1993 – szkoła letnia „Identity and Diversity” organizowana przez Instytut Nauk o Człowieku we Wiedniu, Alpbach, Austria
1995 – kurs zarządzania organizacjami pozarządowymi, organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Centrum Informacji i Dokumentacji o Organizacjach Pozarządowych, Barcelona
2011 – staż naukowy w Oxford University, Department od Politics and and International Relations, w ramach projektu badawczego Media and Democracy in Central and and Eastern Europe

Stypendia:
1994 – stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
1997 – stypendium im. Karla Poppera Fundacji im. Stefana Batorego

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-NAUKOWA:
od 2014 – moderator seminariów i publikacji w programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MPiPS, realizowanym przez CAL w ramach programu FIO Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa”
2011-2012 – koordynator projektu „Edukacja globalna w dobie zmian cywilizacyjnych” – programu rozwoju Collegium Civitas z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2010-2014 – moderator seminariów i periodyków w programie Decydujmy razem „Budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w partnerstwie siedmiu podmiotów: ISP, CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy
2010-2011 – ekspert w projekcie „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wraz z partnerami:: Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Związek Miast Polskich.
2007 – koordynator projektu w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego „Program dla tolerancji – przeciwdziałanie nietolerancji Collegium Civitas we współpracy ze stowarzyszeniem Nigdy Więcej (Monitoring i analiza wypowiedzi rasistowskich, ksenofobicznych, „mowy nienawiści”)
2007 – członek zespołu badawczego w projektu „Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP” w ramach międzynarodowego programu COST A24 „The Evolving Social Construction of Threats”
2006 – udział w projekcie „Profesjonalizacja inteligencji” w ramach prac sieci Instytutów Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN, ISP PAN, IH PAN, IBL PAN) pt. „Rozpad i powstawanie nowego porządku społecznego”
2001-2005 – kierownik projektu badawczego „Niezależność dziennikarstwa w Polsce: szanse i zagrożenia” w ramach badań własnych Collegium Civitas ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
1999-2001 – członek zespołu badawczego w ramach projektu „Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy” pod kierunkiem prof. dr hab. Edmunda Wnuk-Lipińskiego
1993-1995 – członek zespołu badawczego w ramach projektu „Społeczne zróżnicowanie kanonu kultury nowej elity politycznej” pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Kurczewskiej

SPIS PUBLIKACJI:
Publikacje zwarte:
• Nieodkryty wymiar III sektora, pod redakcją Stanisława Mocka, Collegium Civitas/CAL 2014
• Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej, pod redakcją Krzysztofa Liedla i Stanisława Mocka, Collegium Civitas/ISP PAN 2010.
• Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych, Scholar-ISP PAN-Collegium Civitas Press, Warszawa 2006.
• Polacy XXI wieku. Nowe style życia [red:] Stanisław Mocek, „Zeszyty Naukowe Collegium Civitas”, Warszawa 2005.
• Dziennikarstwo, media, społeczeństwo [red:] Stanisław Mocek, ISP PAN i Collegium Civitas Press, Warszawa 2005.
• Dylematy czwartej władzy. Dziennikarstwo w PRL i dobie demokratycznych przemian, (working paper), ISP PAN, Warszawa 2005.
• Pierwsza sześciolatka. Próba bilansu polityki [red:] Mirosława Grabowska, Stanisław Mocek, ISP PAN Warszawa 1997.
• Moralne podstawy życia politycznego, ISP PAN Warszawa 1997.
• Moralność i polityka. Antologia tekstów, ISP PAN [wybór i opracowanie:] S. Mocek, ISP PAN Warszawa 1991.

Udział w publikacjach zwartych:
• Journalists as Critical Change Agents and Popular Disseminators [in:] Media and Politics in new democracies: Europe in a comparative perspective, edited by Jan Zielonka, Oxford University Press, 2015
• Sektor obywatelski po ćwierćwieczu (w) Nieodkryty wymiar III sektora, (red.) Stanisław Mocek, Collegium Civitas/CAL 2014
• Nieznośna lekkość celebrytyzacji. Od kultury masowej do popspołeczeństwa [w:] Plaga celebrytów? (red.) Włodzimierz K. Pessel, Stanisław Zagórski, Oficyna Wydawnicza „Stopka” Łomża 2013
• Media w Polsce 1989-2009. Kształtowanie się nowego ładu medialnego i jego wpływ na jakość demokracji w Polsce, w: Jakość naszej demokracji. Społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego (red.) Bogdan W. Mach, ISP PAN-Collegium Civitas, Warszawa 2012
• Pamięć i zapominanie.Kulturowe i społeczne funkcje muzeum [w:] Ekonomia muzeum (red.) Dorota Folga-Januszewska, Uniwersitas Kraków 2011.
• Media a polityka w demokratycznej Polsce. Kreatywna i destrukcyjna rola mediów w sferze publicznej [w:] Media wolne czy bezwolne? (red.) Piotr Kowalski,, Stanisław Zagórski, Oficyna Wydawnicza „Stopka” Łomża 2011.
• Media w Polsce 1989-2010. Pluralizm w nowym ładzie medialnym a jakość demokracji [w:] Własność mediów, pluralizm informacyjny, wolność słowa (red.) Dominika Bychawska-Sinarska, Obserwatorium wolności mediów-Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2011.
• Współczesna rola odpowiedzialnego dziennikarstwa [w:] Kto pilnuje strażników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, (red.) Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
• Style politycznego myślenia i działania: perspektywa historyczna i wyzwania współczesności [w:] Polska transformacja. Spojrzenie po dwudziestu latach (red.) Wojciech Materski, Ryszard Żelichowski, ISP PAN, Warszawa 2010.
• Inteligencja w przestrzeni życia publicznego: Opinia społeczna i polityczna retoryka [razem z B.W. Machem] w: Meandry legitymizacji. Studia i analizy (red) Irena Pańków, ISP PAN Warszawa 2010.
• Między heroizmem a przeciętnością. Meandry patriotyzmu i charakteru narodowego w: Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie (red.) Włodzimierz K. Pessel, Stanisław Zagórski, Oficyna Wydawnicza „Stopka” Łomża 2010.
• Mass media a zrównoważony rozwój. Społeczna odpowiedzialność mediów i dziennikarzy w Polsce w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (red. naukowy serii) Tadeusz Borys, (red. naukowy tomu) Piotr Rogala, Tomasz Brzozowski, Wyd. Ekonomia i Środowisko Białystok-Wrocław 2010.
• Terroryzm i medialne stereotypy. Obraz terroryzmu i aktów terrorystycznych w polskiej świadomości społecznej [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej, pod redakcją Krzysztofa Liedela i Stanisława Mocka, Collegium Civitas/ISP PAN 2010.
• Elita dziennikarska jako inteligencja. Przegląd problematyki i propozycje badawcze, w: O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach (red.) Bogdan W. Mach, Edmund Wnuk-Lipiński, ISP PAN-Collegium Civitas, Warszawa 2007.
• Wcielenia politycznego diabła. Etyka i polityka w optyce socjologicznej w: Etyka i polityka [red.] D. Probucka, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2006.
• Niezależność dziennikarstwa w Polsce: szanse i zagrożenia [w:] Dziennikarstwo, media, społeczeństwo [red.] S. Mocek, ISP PAN-Collegium Civitas Press, Warszawa 2005.
• Społeczeństwo obywatelskie [w:] Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy [red:] Edmund Wnuk-Lipiński, Marek Ziółkowski, ISP PAN Warszawa 2001.
• Wobec kultury narodowej: „patriotyczna” i „pragmatyczna” formuła uprawiania polityki [w:] Kultura narodowa i polityka [red:] Joanna Kurczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
• Jarosław Kaczyński – pragmatyczny romantyk [w:] Rodem z Solidarności. Sylwetki twórców NSZZ Solidarność [red:] Bogusław Kopka, Ryszard Żelichowski, NOW-a, Warszawa 1997.Polityka a ład normatywny [w:] Pierwsza sześciolatka. Próba bilansu polityki [red:] Mirosława Grabowska, Stanisław Mocek, ISP PAN Warszawa 1997.

Artykuły:
• Tabloidyzacja czy kultura wizualności? Mass media w społecznej rzeczywistości, „Więź” nr 11-12/2011.
• Dziennikarze i dziennikarstwo w PRL, „Dzieje Najnowsze” rocznik XL 2008.
• Między kulturą a polityką. Dziennikarstwo jako zawód i powołanie, „Kultura Współczesna” 4/2005.
• Style politycznego myślenia i działania: perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, „Studia Polityczne” 16/2004.
• Etyczne i społeczne aspekty przemocy i przymusu, „Studia Polityczne” 7/1997.
• Etyka polityczna a tradycja intelektualna. „Ojcowie założyciele” systemów politycznych, „Studia Polityczne” 5/1996.
• Samouczek polityczny. Hasła: Legitymacja i legitymizacja, „Polis” 10/1995. Korupcja, „Polis” 11/1995; Przemoc i przymus, „Polis” 12-13/1995; Koalicja, „Polis” 15-16/1996; Kłamstwo polityczne, „Polis” 17-18/1996; Makiawelizm, „Polis” 21/1997.
• Etyka przekonań a etyka odpowiedzialności, „Polis” 3/1993.
• Etyka i polityka. Próba systematyzacji badań, „Studia Polityczne” 1/1992.
• Nastroje młodzieży, „Polis” 1/1992.
• Moralność i polityka, „Politicus” 1-2/1992.

Raporty i ekspertyzy:
• Lokalny i międzynarodowy wymiar informacji w mediach polskich i niemieckich – analiza doniesień medialnych w Polsce i w Niemczech. Raport Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Collegium Civitas, Warszawa 2012.
• Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (pod red. S.Mocek), Dep. Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
• Odpowiedzialne dziennikarstwo, ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
• Inteligencja w przestrzeni życia publicznego. Rola współczesnej inteligencji polskiej w porządku demokratycznym (razem z B.Machem) w ramach projektu „Profesjonalizacja inteligencji” w związku z pracami sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN, ISP PAN, IH PAN, IBL PAN) pt. „Rozpad i powstawanie nowego porządku społecznego, Warszawa 2010.

Recenzje:
• Społeczna teoria nacjonalizmu [recenzja z książki:] Ernest Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, [w:] „Kultura i społeczeństwo” 4/1991.
• demokracji – piętnaście lat później [recenzja z książki:] Seymour M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki [w:] „Nowe Książki” 4/1995.
• Od i do realnego socjalizmu [recenzja z książki:] Winicjusz Narojek, Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie, „Kultura i społeczeństwo” 2/1995.
• Lektury „Polis”: [recenzja z książki:] Jacek Tarkowski, Socjologia świata polityki, tom I, Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, tom II, Patroni i klienci, „Polis” 9/1995.
• Lektury „Polis”: [recenzja z książki:] Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemieckiego sąsiedztwa [praca zbiorowa pod red:] Friedbert Pfluger, Winfried Lipscher, [red.wydania polskiego:] Jerzy Holzer i zespół, „Polis” 10/1995.
• Trzy transformacje [recenzja z książki:] Robert A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, IW Znak Kraków, Fund. im. S. Batorego Warszawa 1995, „Nowe Książki” 10/1995.
• Ambasador i żołnierz w cieniu wojny [recenzja z książki:] Raymond Aron, Pokój i wojna między narodami, część I, Teoria. Pojęcia i systemy, Centrum im. Adama Smitha, „Nowe Książki” 2/1996.
• Normalność stanu chorobowego [recenzja z książki:] Michel Dobry, Socjologia konfliktów politycznych, „Nowe Książki” 5/1996.
• W Hiszpanii i u nas [recenzja z książki:] Victor M. Perez-Diaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, „Nowe Książki” 2/1997.

Recenzje doktorskie i habilitacyjne:
• recenzja z rozprawy doktorskiej mgr Natalyi Ryabinskiej pt. Media Framing and Civic Engagement in Post-Communist Countries: the Case of Polish and Ukrainian Press, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Niżnika IFiS PAN 2008
• opinia w sprawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej dr Urszuli Jareckiej: Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych, IFiS PAN 2008
• recenzja z rozprawy doktorskiej mgr Ralucy Petre pt. Sociology of Media Transformation in Romania; institutional aspects, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Rycharda, IFiS PAN 2009
• recenzja z rozprawy doktorskiej mgr Ewy Agnieszki Sadurskiej pt. Wartości wielkoprzemysłowej kadry menedżerskiej na przykładzie polskiego sektora elektroenergetycznego, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UKSW Pawła Ruszkowskiego, Collegium Civitas 2010
• recenzja z rozprawy doktorskiej mjr mgr Jarosława Cymerskiego Uczestnictwo Rzeczpospolitej Polskiej w NATO i Unii Europejskiej a zagrożenie terrorystyczne, napisanej pod kierunkiem dr hab., prof. WSPol w Szczytnie Kuby Jałoszyńskiego, AH Pułtusk 2011
• recenzja z rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Lidii Kulińskiej pt. Płeć kulturowa współczesnej polskiej singielki w dużym mieście, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Koralewicz, Collegium Civitas 2012
• opinia w sprawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej dr Małgorzaty Molędy-Zdziech, Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
• opinia w sprawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej dr Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

PRACA DYDAKTYCZNA:
od 1997 – Collegium Civitas
• ćwiczenia ze „Wstępu do socjologii”
• wykład z elementami konw. „Opinia publiczna i zachowania wyborcze”
• wykład z elementami konw. „Kultura polityczna i społeczeństwo obywatelskie”
• seminarium licencjackie i magisterskie „Nowe media, opinia publiczna, dyskurs publiczny”
• promowanie prac licencjackich
• promowanie prac magisterskich
• recenzje prac licencjackich i magisterskich

DZIAŁALNOŚĆ REDAKCYJNA:
od 2010 – redaktor naczelny pisma naukowego „Zoon Politikon”
od 2010 – redaktor naczelny kwartalnika „Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje”
2005 – członek redakcji platformy internetowej Global Media Journal
1994 – członek kolegium redakcyjnego pisma Polis
1991- sekretarz redakcji pisma „Politicus”

CZŁONKOSTWO W RADACH NAUKOWYCH, ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH:
od 2015 – członek kolegium redakcyjnego pisma naukowego „Kulturologia myśli”, wydawanego przez Instytut Kulturologii Narodowej Akademii Sztuk Ukrainy
od 2011 – członek Rady Naukowej ISP PAN
od 2010 – redaktor naczelny pisma naukowego „Zoon Politikon”
od 2010- redaktor naczelny pisma „Animacja Życia Publicznego”
od 2008 – członek Rady Fundacji Centrum Prasowe Europy Środkowo-Wschodniej
2008-2011 – Kancelaria Prezydenta RP – członek kapituły konkursu na najlepszą pracę doktorską „Kondycja państwa” pod patronatem Prezydenta RP
2004-2006 – Fundacja im. Stefana Batorego członek Kapituły konkursu „Tylko ryba nie bierze” w ramach programu „Przeciw Korupcji”
od 1998 – Senat Collegium Civitas, członek, od 2012 przewodniczący
od 1998 – Towarzystwo Edukacji Politycznej, 2010-2012 – prezes TEP
od 1991 – Polskie Towarzystwo Studiów Politycznych członek założyciel, 1991-1994 sekretarz PTSP, od 1994 członek PTSP