PALSKA Hanna, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: metodologia badań społecznych, metody badań jakościowych w socjologii, style życia różnych segmentów społecznych, kulturowe aspekty struktury społecznej, ruchliwość społeczna: kulturowe i psychospołeczne skutki awansu i degradacji, bieda, bezrobocie, kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego, socjologia emocji, style życia

Socjolog kultury, profesor w Collegium Civitas od 2003 do 2009 prorektor ds. studenckich Collegium Civitas, od 2014 członek Instytutu Socjologii Collegium Civitas, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (do 2010 kierownik Zespołu Badań nad Kulturą i Stylami Życia, od 2010 – członek Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury). Specjalista w zakresie nie sondażowych technik badawczych oraz badań nad inteligencją i kulturą codzienności. Autorka kilkudziesięciu artykułów, recenzji i omówień opublikowanych w prasie specjalistycznej, a także książek: Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości (Warszawa 1994), Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych (Warszawa 2003). Od 2003 do 2013 członek redakcji „Studiów Socjologicznych”. Członek Komitetu Sterującego europejskiej sieci ESF „EUROQUAL” – Qualitative Research Methods in the Social Sciences oraz członek Komitetu ds. Współpracy Zagranicznej PAN (2006-2010). Promotor pięciu wysoko cenionych dysertacji doktorskich. Od kwietnia 2010 jest opiekunem Programu Doktorskiego w Collegium Civitas. Od 2012 kierownik grantu „Archiwum danych jakościowych przy IFiS PAN” przyznanego przez NCRH.