Zarządzanie projektami i procesami

Udostępnij strone

UCZELNIA 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
REGULAMIN SPECJALNOŚCI URUCHAMIANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA W RAMACH PROJEKTU

„UCZELNIA 4.0 – NOWOCZESNY PROGRAM ROZWOJU COLLEGIUM CIVITAS”

 

§ 1a

Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin Projektu (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”  (dalej „Projekt”).

2.         Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Uczelnią oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

3.         Projekt dotyczy podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie programu na kierunku Zarządzanie II stopnia oraz utworzenia nowych specjalności.

4.         Celem Projektu jest m.in. wykształcenie kadry specjalistów poszukiwanych na rynku pracy w zakresie Zarządzania.

5.         Specjalności realizowana są przez Uczelnię na kierunku Zarządzanie II stopnia.

6.         Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 15 sierpnia 2023 roku.

Proces rekrutacji Uczestników do Projektu prowadzony będzie na rok akademicki 2021/2022, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Collegium Civitas, zgodnie z Uchwałą Senatu nr 381 z dnia 22 marca 2021 w sprawie zmiany Uchwały Senatu Collegium Civitas nr 366 z dnia 25 maja 2020 r.  w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Collegium Civitas w roku akademickim 2021/2022.

7.         Beneficjentem i organizatorem Projektu jest niepubliczna uczelnia wyższa Collegium Civitas (dalej „Uczelnia”) z siedzibą w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1.

8.         Regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w Projekcie, zakres wspófinansowania studiów, prawa i obowiązki Uczestników oraz obowiązki Uczelni.

 

§ 2

1.       Używane w Regulaminie definicje oznaczają:

1)      Uczestnik Projektu – osoba, która spełnia kryteria rekrutacyjne, przystąpiła do Projektu dobrowolnie, poprzez podpisanie umowy z Uczelnią i korzysta z oferowanego w ramach Projektu wsparcia, posiadająca obywatelstwo polskie oraz/lub inne niż polskie;

2)      Cudzoziemiec  – jest to każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego;

3)      Specjalność – oferta edukacyjna Uczelni oferowana w ramach Projektu Uczestnikom na zasadach przewidzianych Regulaminem obejmująca studia II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne, polskojęzyczne na kierunku Zarządzanie; specjalność: Zarządzanie projektami i procesami lub Zarządzanie komunikacją i design thinking ;

4)      Harmonogram Projektu – okres przewidziany dla procesu rekrutacji Uczestników oraz realizacji specjalności realizowanej w ramach Projektu;

5)      Rozpoczęcie udziału w projekcie – rozpoczęcie udziału w projekcie równoważne jest z podpisaniem umowy Uczelnia-Student;

6)      Zakończenie udziału w projekcie – zakończenie udziału w projekcie jest równoznaczne ze złożeniem egzaminu końcowego/obrony pracy dyplomowej oraz dopełnieniem wszelkich formalności wymaganych w toku studiów przewidzianych Regulaminem studiów oraz wymogami projektu;

7)      Umowa Uczelnia-Student – umowa cywilnoprawna określająca wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Uczelni;

8)      Regulamin Studiów – Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Collegium Civitas nr 339 z dnia 8 kwietnia 2019 roku określający m.in. organizację i tok studiów na Uczelni;

9)      Statut – statut Collegium Civitas nadany uchwałą Senatu Collegium Civitas określając zasady organizacji i funkcjonowania Uczelni;

10)   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie i organizator konkursu III osi Priorytetowej Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

§ 3

Rodzaje form wsparcia oferowanych w ramach projektu/opis cyklu kształcenia

1.       Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 12 Uczestników w ramach każdej  Specjalności uruchamianej w roku akademickim 2021/2022.

2.       Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Zarządzanie, specjalność:  Zarządzanie projektami i procesami lub Zarządzanie komunikacją i design thinking  realizowane będą w wymiarze 4 semestrów.

§ 4

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1.       W procesie rekrutacji do Projektu obowiązują zasady rekrutacji stosowane przez Uczelnię w procesach rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, polskojęzyczne II stopnia dla obywateli RP oraz cudzoziemców regulowane obowiązującą  na Uczelni Uchwałą Senatu nr 381 z dnia 22 marca 2021   oraz zarządzeniem Rektora Uczelni nr 20/2021 z dnia 12.04.2021 Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Dział Rekrutacji Uczelni.

2.       Rekrutacja odbywać się będzie z poszanowaniem równości szans, płci i niedyskryminacji.

3.       Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz wszelkie aktualizacje dostępne będą na stronie internetowej Uczelni w zakładce rekrutacja, znajdującej się pod adresem domenowym: www.civitas.edu.pl

4.       Uczestnikiem Projektu może być każda osoba spełniająca kryteria kwalifikacyjne Uczelni na studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, polskojęzyczne, niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

5.       Osoby zakwalifikowane do Projektu w ramach procesu rekrutacji, które podpiszą Umowę Uczelnia-Student jako Uczestnicy Projektu zobowiązane są do ukończenia toku kształcenia określonego w Umowie Uczelnia – Student w terminie i zgodnie z Harmonogramem Projektu, tj. do 15.08.2023r..[1]

 

§ 5

1. W celu uczestniczenia w projekcie Uczestnik Projektu ze względu na jego nieprzerwany cykl kształcenia zrzeka się z prawa:

1) do urlopu od zajęć określonego w Regulaminie Studiów Rozdział 1, paragraf 6, ustęp 1, pkt 5) oraz Rozdział 4 oraz w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Rozdział 3, Art. 85., ustęp 1, pkt. 3) oraz ustęp 2-4.

2) do indywidualnej organizacji studiów określonej w Regulaminie Studiów paragraf 17.

 

§ 6

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

1.       W celu uczestniczenia w Projekcie Uczestnik Projektu ma obowiązek:

1)      zapoznania się z treścią oraz podpisania wszelkiej dokumentacji związanej z udziałem w Projekcie przed rozpoczęciem udziału w Projekcie;

2)        uczestniczyć w przewidzianej formie wsparcia w miejscu wskazanym przez Uczelnię;

3)        potwierdzać swoją obecność na zajęciach w sposób wskazany przez Uczelnię np. podpisanie listy obecności;

4)        aktywnie brać udział w zajęciach, być przygotowanym do egzaminów lub innych form zaliczeń, w tym przystąpić do egzaminu po ukończeniu toku kształcenia (egzamin  magisterski);

5)        ukończyć wybraną przez siebie formę wsparcia (studia II stopnia) w terminie zgodnym z Harmonogramem Projektu;

6)        poinformować właściwy dziekanat o nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych;

7)        wypełniać zobowiązania przewidziane w Regulaminie Projektu, Umowie Uczelnia – Student, Regulaminie Studiów oraz innych wytycznych dotyczących realizacji studiów obowiązujących na Uczelni.

 

§ 7

1.       Uczestnik Projektu ma prawo do:

1)      otrzymywania wsparcia Centrum Karier Uczelni w obszarze i formie dostępnej w zakresie jego bieżących możliwości;

 

§ 8

1.       Uczestnicy Projektu zobowiązani są we własnym zakresie do ubezpieczenia NNW i posiadania ważnej polisy przez cały okres obowiązywania Projektu

2.       Uczestnicy Projektu są zobowiązani do odbycia nieprzerwanego, całego cyklu kształcenia (co jest równoznaczne z otrzymywaniem wsparcia w każdym semestrze). Tym samym nie ma możliwości wyjazdu na semestralną lub roczną mobilność w celu realizacji zajęć specjalnościowych w ramach programu Erasmus Plus. Studenci ww. specjalności mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki lub staże w ramach programu Erasmus Plus w okresie wolnym od realizacji zajęć specjalnościowych, tj. lipiec – wrzesień.

3.       Uczestnicy Projektu mogą być beneficjentami stypendiów przewidzianych w aktualnej ofercie Uczelni pod warunkiem spełniania wymaganych kryteriów przewidzianych w odpowiednich regulaminach stypendialnych Uczelni.         

 

§ 9

Rozliczenia finansowe

1.       Studia realizowane w ramach Projektu są w części współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że uczestnictwo w nich jest częściowo odpłatne ze strony Uczestnika.

2.       Wysokość czesnego oraz innych opłat obowiązująca Uczestników Projektu regulowana jest w drodze zarządzeń Rektora Uczelni i aktualizowana jest w każdym roku akademickim.

3.       Poziom wsparcia dla Uczestników Projektu jako studentów Specjalności realizowanej w ramach Projektu wynosi na studiach stacjonarnych 25.234,10  zł, a na studiach niestacjonarnych 17.171,70 zł

4.       Uczestnik może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień w następujących przypadkach:

1)    rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie;

2)    nieusprawiedliwionego, długiego lub częstego braku udziału Uczestnika w działaniach realizowanych w ramach Projektu;

3)    spełnienia przez Uczestnika przesłanek do skreślenia z listy studentów na podstawie art. 108 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5.       Skreślenie przez Rektora Uczelni z listy studentów (Uczestników Projektu) zgodnie z Regulaminem Studiów lub zaistnienie innych przypadków – w następstwie czego Uczelnia nie osiągnie założonych rezultatów Projektu, stanowić będzie podstawę dla Uczelni do żądania zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udziału studenta jako Uczestnika Projektu w kwocie odpowiadającej przyznanej mu kwoty dotacji a otrzymanej przez Uczelnię w ramach Projektu od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

6.       Wysokość kwoty żądania, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu ustalana jest w oparciu o faktycznie poniesione wydatki na studenta jako Uczestnika Projektu tj.: kwota wsparcia pomniejszana jest o koszt działań przewidzianych w Projekcie poniesionych z tytułu:

1)    odebrania usługi edukacyjnej dotowanej z budżetu Projektu (wartość różna w zależności od semestru);

2)    kosztów realizacji Projektu.

7.      Na pisemne wezwanie Uczelni osoba skreślona z listy studentów (Uczestników Projektu) dokonuje zwrotu wskazanej w wezwaniu równowartości kwoty otrzymanego wsparcia na konto Uczelni wskazane w wezwaniu w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania wezwania.  Otrzymane na podstawie wezwania kwoty Uczelnia zwraca do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

§ 10

Uwagi końcowe

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

2.       Regulamin jest dostępny w siedzibie Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni.

3.       Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są przez kierownika Projektu oraz/lub właściwe organy Uczelni.

4.       Uczestników Projektu oprócz Regulaminu i dokumentów wskazanych w jego treści wiążą inne obowiązujące studentów Uczelni regulacje prawne.

5.       Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1)    zmian przepisów prawa;

2)    zmian warunków umowy o dofinansowanie Projektu;

3)    pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.

6. O wszelkich zmianach w Regulaminie Projektu Student zostanie poinformowany pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

[1] Zasady rezygnacji i skreślenia zgodnie z § 10 Umowy.

 

 

Regulamin wraz z załącznikami  – wersja pdf

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa