Zarządzanie projektami i procesami

Udostępnij strone

UCZELNIA 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

UWAGA! W przypadku studiów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, rekrutacja odbywa się na podstawie wyników oraz rozmów kwalifikacyjnych, których zakres określi Komisja Rekrutacyjna.

Warunkiem przyjęcia na studia do Collegium Civitas jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Nie będą przyjmowani kandydaci z przeniesienia na II rok studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu dokumentów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. 1
  podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia – wydruk z serwisu Rekrutacja online
 2. 2
  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 3. 3
  2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przykład zdjęcia
 4. 4
  dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej
 5. 5
  w wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu

 

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów.

Masz dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

 

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

 1. 1
  Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Rekrutacja online Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.

 2. 2
  Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
 3. 3
  Przesłanie skanów dokumentów.
  Wgraj skany dokumentów aplikacyjnych na studia na swoim indywidualnym koncie w systemie rekrutacji online.
 4. 4
  Rozmowa kwalifikacyjna.
  Otrzymasz zaproszenie na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną. W przypadku studiów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, rekrutacja odbywa się na podstawie wyników oraz rozmów kwalifikacyjnych, których zakres określi Komisja Rekrutacyjna.
 5. 5
  Wyniki rekrutacji.
  Wyniki rekrutacji otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie rekrutacji online.
 6. 6
  Dopełnienie formalności.
  Po zakwalifikowaniu na studia następuje podpisanie Umowy Uczelnia-Student (wzór umowy na studia dofinansowane), dokonanie odpłatności za studia oraz dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów na studia. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Dopełnienie wszystkich formalności związanych z zakwalifikowaniem na studia jest warunkiem koniecznym aby uzyskać wpis na listę studentów.
 7. 7
  Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć zostaniesz poinformowany o wpisie na listę studentów za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacji online oraz otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.


UWAGA!
Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu dokumentów.

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa