Zarządzanie / Business Management

Udostępnij strone

Opis programu (w języku angielskim)

Our program offers a solid fundation of management skills. The program is divided into several blocks wchich develop different parts of business knowledge and skills. This approach provides a good mix resulting in desirable balance of hard and soft managerial skills. These blocks are:

Substantive knowledge
Soft skills
Advanced managerial skills
Practical skills

Sustantive knowledge, the base of managerial work, will include following matters:

Understanding strategy
Following courses of our program will belong to this area:

 • Strategic Management
 • Quantitive methods in business
 • Marketing
 • And other related courses

Understanding management problems

 • Management and enterpreneurship
 • Organizational behavior
 • Law
 • And other related courses

Understanding finance

 • Financial reporting and managerial accounting
 • Corporate finance
 • Macro- and micro economics
 • And other related courses

Soft skills, will include following matters:

Communication

 • Communication, advertising, promotion
 • The art of interesting presentation
 • The art of effective negotiation
 • And other related courses

Interpersonal relations

 • Team work
 • Relation building
 • Understanding multiculturalism

And other related courses

Soft skills will be tought and developed using modern teaching methods, such as: group work, workshops, Oxford debat es, role playing etc.

Advanced menagerial skills

 • Human resources management
 • Change management
 • Project management
 • Information management.

Practical skills
The practical skills are integrated in our program. They will be developed by students solving real business case studies, role playing, scenarios and simulations. Through these activities students will be able to apply the course kontent to authentic situations. The last semestr of the program is devoted to the students work experience in a company working on real-life project. This project will be a base for Bachelor’s dissertation.

Program może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty* specjalności Zarządzanie / Business Management

Zajęcia dedykowane dla specjalności:

 • Zarządzanie międzykulturowe
  • Rodzaje kultur i ich charakterystyka. Problemy zarządcze w zespołach wielokulturowych, globalizacja i jej wpływ na przenikanie się kultur, marketing w odmiennych kulturach.
 • Zarządzanie informacją
  • Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody pozyskiwania i analizy informacji gospodarczych, ich przetwarzanie, bezpieczeństwo i dystrybucja, wywiad i kontrwywiad gospodarczy,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Historyczny rozwój zarządzania kapitałem ludzkim i jego współczesne metody w świetle rosnącej konkurencyjności. Rola kapitału ludzkiego firmy we realizacji jej strategii.
 • CSR
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zarządzania CSR w relacjach z pracownikami, klientami i konsumentami,dostawcami i partnerami biznesowymi, inwestorami, społecznością lokalną.
 • Zarządzanie projektami
  • Program oparty na metodzie PM wzbogaconej o elementy biznesowe. Obejmuje wszystkie fazy projektu, poprzez analizę, koncepcję rozwiązania, budżet, kontrolę wykonania.
 • Badania marketingowe
  • Przedmiot pokazuje rolę badań marketingowych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Program pokrywa cały proces badawczy od planowania badań aż do prezentacji wyników.
 • Psychologia w biznesie
  • Przedmiot omawia różne kultury i zachowania organizacyjne, rodzaje przywództwa i kompetencje przywódcze, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Adresuje też umiejętności osobiste, jak zarządzanie czasem czy stresem i ich wpływ na efektywność pracownika.
 • Zarządzanie strategiczne
  • Wykład obejmuje modele strategiczne, procesy strategiczne, wdrożenie i kontrolę. Program obejmuje projekt studencki, realizacja którego wymaga wykorzystania całej wiedzy zdobytej na studiach
 • Budowanie relacji w biznesie
  • Zajęcia koncentrują się na praktycznych umiejętnościach nawiązywania i utrzymywania i rozwoju relacji w biznesie. Obejmuje szeroki krąg interesariuszy: współpracownicy, dostawcy, odbiorcy, instytucje społeczne itd. Obejmuje zarówno relacje interpersonalne jak i systemowo- organizacyjne.
 • Efektywne zarządzanie zespołem
  • Program kładzie nacisk na skuteczne metody kierowania zespołem, sposoby motywowania pracowników i wspomagania ich rozwoju. Obejmuje również problem dynamiki grupy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, specyfikę roli lidera.
 • Negocjacje
  • Praktyczne ćwiczenia z negocjacji. Program obejmuje zarówno teoretyczne podstawy procesu negocjacyjnego jak i praktyczne warsztaty.
 • Finanse w gospodarce i przedsiębiorstwie
  • Rynek finansowy i jego instrumenty, banki, funkcje finansów, finanse korporacji, elementy ładu korporacyjnego
 • Elementy prawa
 • Metody ilościowe i statystyka w biznesie

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.