Teatr i film - między teorią a praktyką

Udostępnij strone

Program*

Ramowy program studiów:*

Teatr jako spotkanie

 • Konwersatorium dotyczące sztuki teatru jako przestrzeni spotkania. Spotkanie jako relacja wzajemności.

Nauka i sztuka w kulturze

 • Cykl trzech wykładów dotyczących pogranicza sztuki i nauki: Nauka i sztuka – punkty styczne. Obraz nauki w społeczeństwie i kulturze. Nowe technologie w sztuce.

Biografia a ekran

 • Proces przygotowania i realizacji filmu fabularnego dotyczącego postaci i wydarzeń wziętych z życia. Praca na materii rzeczywistości bardziej lub mniej zakorzenionej w świadomości widza. ‚Study case” projektów  „Jesteś Bogiem” i „Broad Peak”.

Teatr – rytuał – kultury transowe – teatr wschodu

 • Afroamerykańskie kulty transowe (haitańskie vodou, brazylijskie candomblé). Czym różni się performans od widowiska (na przykładzie kultu duchów zmarłych Egun i kultu transowego candomblé)?

Znak teatralny

 • Odczytywanie i interpretacja. Analiza i interpretacja znaków teatralnych. Systematyka znaków teatralnych. Metody rozpoznawania oraz próby ich interpretacji na wybranych przykładach (fragmenty dramatów oraz realizacji telewizyjnych).

Kultura jako wehikuł polityki wewnętrznej i zagranicznej

 • Warsztat praktyczny dotyczący krótkoterminowych i długoterminowych projektów międzynarodowych. Warunki promocji Polski. Efektywność promocji na tle własnych możliwości organizacyjnych, technicznych i finansowych.

Język opowieści – bohater i struktura

 • Bohater a język opowieści. Dobór opowieści do bohatera lub historii. Jakim językiem opowiadać? Struktura opowieści. Punkty zwrotne, mutacja i selekcja materiału. Teatralizacja a fakt. Czy w literaturze faktu dopuszczalna jest teatralizacja? Punkty widzenia bohatera jako język dramaturgii opowieści.

Praktyka i teoria filmu dokumentalnego

 • Praca z kamerą. Praca dokumentalisty. Sztuka operatorska. Kompozycja obrazu.

Ukryty język symboli w sztuce

 • Analiza zagęszczeń treści, personifikacji, alegorii i metafor w przekazach subliminalnych malarstwa, filmu i architektury.

Sztuka fikcyjnego dokumentu

 • Specyfika fikcyjnego dokumentu (mockumentu) – strategia artystyczna czy świadomy język filmowy? Od przestrzeni fizycznej do efemerycznej (i odwrotnie) – film jako totalny projekt artystyczny, narzędzie, które łączy wszystkie możliwe dziedziny sztuki. Konceptualność fikcyjnego dokumentu / narzędzie manipulowania rzeczywistością: tworzenie „nowej” rzeczywistości, rekonstrukcja rzeczywistości, replikacja rzeczywistości, symulacja rzeczywistości, wreszcie krytyka lub negacja rzeczywistości.

Widzialność a wizualność

 • Słowo czy obraz? Złożone związki między dyskursem a figurą, czyli problem znaczenia i wartości teorii sztuki oraz jej relacji z materią działań artystycznych. Konflikt czy rodzaj konsiliencji? Widzialność a wizualność. Kultura wizualna i nowy sposób ujmowania świata obrazów. Od Erwina Panofsky’ego i Johna Bergera do Georgesa Didi-Hubermana i Nicolasa Mirzoeffa.

Alchemia natury i kultury

 • Antyczny teatr „pieśni kozła”, motywy satyra, fauna (koncepcja pół-zwierzęcej natury człowieka), krajobraz jako tło, sceneria i dodatkowy „aktor” akcji w teatrze i filmie ( od „Burzy” Szekspira do filmów katastroficznych – np. „Szczęki”), barokowy „teatr chmur” w grafice i architektura Gaudiego, „zielone ściany” itd. Koncepcja architektury jako „trzeciej skóry”, „zwierzęcość” aktora – od biomechaniki Meyerholda do „metody bez metody” treningu aktora-osobowości w teatrze Grotowskiego, Gardzienic.

Heurystyka. Praktyka myślenia

 • Praktyczne metody procesów myślenia i poszerzania umiejętności stricte twórczego myślenia i praktyki artystycznej. Podstawy warsztatu reżysera oraz dramaturga. Podstawowe techniki wyobraźni.

Muzyczne dramaturgie

 • Cykl wykładów poświęcony muzyce jako medium, pozwalającemu kierować naszym postrzeganiem rzeczywistości i interpretacją dzieł innych sztuk, szczególnie filmu i teatru. Warsztat ma na celu ukazanie różnorodności i potencjału dramaturgicznego tego medium w zestawieniu z obrazem i słowem. Damy uczestnikom szansę samodzielnego wykonania skomponowanego na tę okazję utworu.

Dramaturgia wydarzeń sportowych

 • Teatralizacja i dramaturgia wydarzeń sportowych. Działania artystyczne w sferze sportowej. Performance parasportowy.

Teatr wojny

 • Teatr działań wojennych. Działania wojenne jako przestrzeń ustalonych rytuałów. Rola reportera.

Jak skonstruować opowieść?

 • Kultury lokalne. Powody biernego oporu lokalnych społeczności wobec narzuconych języków „kulturalizacji”. Rola sztuki jako niezastąpione narzędzie komunikacji. Wyspecjalizowane dyskursy o sztuce w służbie zmechanizowanej promocji. Jak wyrazić to, co w społecznościach lokalnych nie wyrażone, co czeka na artykulację? Jak dobrze skonstruować opowieść o lokalności pod ciśnieniem dzisiejszych procederów?

Kobiety polskiego kina

 • Najważniejsze postaci polskiej sceny kobiecej. Portrety artystek. Jak konstruować portret artystki. Sztuka wywiadu.

Rzeczywistość medialna: teatr rytualnego chaosu

 • Reportaż jako gatunek intertekstualny.

Kostium – maska czy prawda, a może symbol?

 • Interpretacja kostiumu w filmie i teatrze .

Czy przestrzeń scenograficzna może nieść emocje?

 • Interpretacja scen filmowych w kontekście scenografii i lokacji .

Ruch sceniczny

 • Ruch sceniczny we współpracy z reżyserem. Ruch sceniczny a choreografia w pracy z aktorem.

Teatralizacja widowisk zbiorowych i medialnych

 • Analiza wybranych aspektów sztuki widowiskowej w kontekście sztuki mediów i widowisk zbiorowych.

Obiektywny dokument? Obiektywny reportaż?

 • Wykład praktyka dotyczący aspektów obiektywnego relacjonowania rzeczywistości, czyli o tym, czy reporter ma prawo wybrać stronę, z którą się identyfikuje, jak tę stronę wybrać (jeśli wolno) i jak (jeśli juz już wybierze się stronę) uniknąć stronniczości. m.in. na przykładzie reportaży z terenów zaostrzonych konfliktów.

Mowa sceniczna

 • Założenia praktyki wymowy wiersza i prozy. Zasady sztuki wywiadu.

Aranżacja w różnych stylach muzycznych.

 • Różnice w aranżacji utworów instrumentalnych i piosenek. Aranżacja a instrumentacja. Aranżacja muzyki w teatrze. Jak aranżacja wpływa na zmianę naszej percepcji dzieła na przykładzie wybranych, popularnych utworów. (nagrania, pokaz przy instrumencie). Proces aranżacji utworu (film, możliwe uczestnictwo słuchaczy przy pomocy body percussion i elementów beat boxu)

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne: wykłady z elementami konwersatorium, prezentacje filmowe, teatralne
 • Zajęcia warsztatowe o charakterze praktycznym, opierające się na metodach autorskich wykładowców, odbywające się zarówno w salach wykładowych, jak w pracowniach artystycznych oraz w plenerze
 • Studia przypadków: wprowadzenie w warsztat twórczy wykładowców, analiza działań praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy
 • Praca z kamerą
 • Praca sceniczna (z reżyserem), zajęcia masterclass, warsztaty praktyczne
 • Praca nad budowaniem struktury dramaturgicznej
 • Wyjazd studyjny połączony z wykładami i warsztatem na Suwalszczyźnie – laboratorium pracy twórczej
 • Zajęcia terenowe m.in. z zakresu reżyserii filmu dokumentalnego
 • Indywidualne i grupowe projekty: przygotowanie rozbudowanego projektu, praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; warsztaty w trakcie zajęć oraz zadania domowe sprawdzane w grupie przez wykładowcę.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • praca dyplomowa (np. tutorat, projekt praktyczny wraz z eksplikacją)
 • projekty końcowe (projekt filmu dokumentalnego)

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Czas trwania:

2 semestry

 

Terminy zjazdów w r. ak. 2019/2020*:

Semestr zimowy:
październik: 26-27;
listopad: 16-17;
grudzień: 14-15;
styczeń: 18-19;
luty: 15-16

Semestr letni:
marzec: 28-29;
kwiecień: 18-19;
maj: 16-17;
czerwiec: 13-14;

 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

*Program i harmonogram mogą ulec niewielkim zmianom.

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa