Socjologia bezpieczeństwa gospodarczego

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 

Socjologia bezpieczeństwa gospodarczego odpowiada na współczesne wyzwania rynku pracy związane z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów i ekspertów łączących solidną wiedzę socjologiczną z umiejętnościami praktycznej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa gospodarczego w wymiarze krajowym i globalnym. To interdyscyplinarna specjalność poruszająca się w takich dziedzinach wiedzy jak: socjologia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, komunikowanie społeczne, zarządzanie. Nasza specjalność oferuje duży zakres zajęć praktycznych. Dzięki bogatej ofercie praktyk i staży w firmach, jeszcze w trakcie trwania studiów masz możliwość sprawdzenia zdobytej już wiedzy teoretycznej w praktyce.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • znaczenia bezpieczeństwa gospodarczego jako podobszaru nauk społecznych oraz jego relacji z innymi obszarami nauk społecznych,
 • przyczyn i przebiegu konkretnych zjawisk społecznych i procesów polityczno-prawnych związanych z bezpieczeństwem gospodarczym,
 • socjologicznych i psychologicznych aspektów bezpieczeństwa,
 • konfliktów społecznych z perspektywy socjologicznej i psychologicznej,
 • rozumienia zależności pomiędzy kulturą, tradycjami społecznymi, systemami wartości i religiami, strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym danego społeczeństwa,
 • socjologicznych aspektów wydajności pracy,
 • socjologii przedsiębiorstwa,
 • podstaw prawa gospodarczego, ochrony konsumenta i konkurencji,
 • metodyki budowania bezpiecznego biznesu poprzez innowacyjne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i prawne,
 • metod pozyskania informacji i ich analizy, w celu uniknięcia strat i uzyskania przewagi konkurencyjnej,
 • diagnozy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego i analizy barier rozwoju działalności gospodarczej,
 • znajomości różnych modeli gospodarki rynkowej, ich dobrych i słabych stron oraz ich oddziaływania na stosunki społeczne, poziom i style życia, na szanse i zagrożenia rozwojowe społeczeństwa.

 

Zdobędziesz praktyczne kompetencje i umiejętności z zakresu:

 • analizy i wyjaśniania wzajemnych relacji i zależności zjawisk społecznych i politycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów gospodarczych,
 • metod i technik badawczych oraz narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa gospodarczego, metod opracowywania i monitorowania realizacji strategii rozwojowych,
 • diagnozy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego i analizy barier rozwoju działalności gospodarczej,
 • optymalizacji zarządzania,
 • analizy ryzyk w otoczeniu organizacji,
 • analizy czynników osłabiających bezpieczeństwo gospodarcze,
 • umiejętności budowy strategii rozwoju firmy,
 • opracowywania procedur, instrukcji, polityk,
 • wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych,
 • budowy systemów zapobiegania nadużyciom,
 • optymalizacji mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych,
 • sprawnego funkcjonowania w wyspecjalizowanych zespołach powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmowaniu w nich samodzielnych zadań,
 • sprawnego funkcjonowania w zespole zadaniowym, którego celem jest przygotowanie założeń strategicznych dla wybranego sektora gospodarki,
 • tworzenia i koordynowania projektów społecznych,
 • identyfikacji, roli, działania i wykorzystywania nabytych umiejętności w odmiennym środowisku kulturowym.

 

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje publiczne, państwowe i samorządowe,
 • korporacje i organizacje międzynarodowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki organizacyjne odpowiedzialne za GRC (Governance, Risk, Compliance),
 • ośrodki badań opinii społecznej i rynku,
 • instytucje badawcze i rozwojowe,
 • media,
 • firmy szkoleniowe,
 • szkoły.

 

Atuty:

 • zapoznasz się z aspektami bezpieczeństwa gospodarczego, w wymiarze krajowym i globalnym,
 • zdobędziesz wiedzę w zakresie trendów zapewniania bezpieczeństwa gospodarczego,
 • nabywasz praktyczne umiejętności zastosowania technik badawczych w obszarze bezpieczeństwa gospodarczego,
 • poszerzysz swoje kompetencje o koordynowanie projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa gospodarczego,
 • na zajęciach spotkasz praktyków – przedstawicieli biznesu,
 • korzystasz z bogatej oferty praktyk i staży, dzięki którym możesz sprawdzić zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa