Regulamin

Udostępnij strone

REGULAMIN COLLEGIUM DZIECIĘCEGO

 

 1. Collegium Dziecięce to studia organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie w myśl koncepcji pierwszego Uniwersytetu Dziecięcego w Tybindze.
 2. Collegium Dziecięce jest projektem non-profit, a wszystkie wpłaty od uczestników  i ich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych oraz inne wpływy służą tylko i wyłącznie realizacji celów Collegium Dziecięcego.
 3. Wszechstronny program Collegium Dziecięcego ma na celu przybliżenie dzieciom wielu dziedzin nauki i kultury, rozwijanie ich wrodzonej ciekawości oraz zainspirowanie ich do poznawania i rozwijania własnych zainteresowań i talentów.
 4. Studentem Collegium Dziecięcego, zwanym dalej Małym Studentem, może zostać każde dziecko w wieku od 7 do 12 lat, o ile jego stan zdrowia oraz stopień rozwoju psychofizycznego na to pozwala.
 5. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni kandydatów lub Małych Studentów, których podopieczni pozostają pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Collegium Civitas niezwłocznie przy zapisie. Z uwagi na fakt, iż Collegium Civitas posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad Małymi Studentami oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich Małych Studentów i sprawny przebieg zajęć, Collegium Civitas podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym Małego Studenta. Collegium Civitas zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Małego Studenta wymagającego szczególnej opieki.
 6. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni kandydata lub Małego Studenta o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja) zobowiązani są poinformować Collegium Civitas o ewentualnych potrzebach zdrowotnych Małego Studenta.
 7. Uczelnia zastrzega sobie prawo do rozdysponowania 15% miejsc w Collegium Dziecięcym dla dzieci, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a także dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczych. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu do Collegium Civitas.
 8. Rodzeństwo otrzymuje 10% zniżki od wysokości czesnego.
 9. Zajęcia w Collegium Dziecięcym mają charakter wykładowo – warsztatowy.
 10. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do Collegium Dziecięcego decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Zajęcia i warsztaty odbywają się w siedzibie Collegium Civitas lub poza nią.
 12. W zajęciach Mali Studenci uczestniczą samodzielnie.
 13. Każde zajęcia trwają od 100 d0 120 minut.
 14. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni Małych Studentów lub osoby przez nich upoważnione zobowiązane są do przybycia wraz z Małym Studentem na zajęcia co najmniej na 10 minut przed godziną ich rozpoczęcia.
 15. Wszystkie zajęcia w CD odbywają się w soboty, w godzinach od 10.30 do 17.00.
 16. Udział w zajęciach Collegium Dziecięcego jest odpłatny.
 17. Opłaty można dokonać w całości lub w ratach – wysokości rat i terminy płatności dostępne są w zakładce Opłaty na stronie Collegium Dziecięcego.
 18. Aby zapisać dziecko do Collegium Dziecięcego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać umowę oraz wnieść opłatę. Formularz dostępny jest w zakładce Zapisy on-line  na stronie Collegium Dziecięcego.
 19. Rok akademicki rozpoczyna się wykładem inauguracyjnym. Podczas uroczystości Mali Studenci otrzymują indeksy.
 20. Indeks upoważnia do wstępu na każde zajęcia (należy zapisać na nim imię i nazwisko Małego Studenta).
 21. Po każdym spotkaniu Mali Studenci otrzymują pieczątkę w indeksie potwierdzającą zaliczenie zajęć.
 22. Obecność na 10 wykładach w roku akademickim uprawnia do zaliczenia roku studiów w Collegium Dziecięcym i otrzymania Dyplomu ukończenia Collegium Dziecięcego.
 23. W szczególnych sytuacjach Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany godzin i tematów zajęć. Mali Studenci i ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni będą informowani o ewentualnych zmianach poprzez stronę internetową Collegium Dziecięcego oraz adres e – mail podany przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych w formularzu zgłoszeniowym, o ile wyrazili zgodę na taki kanał komunikacji.
 24. W sytuacji zakończenia rekrutacji z powodu wyczerpania się wolnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 25. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach istnieje możliwość odroczenia terminów płatności. Każda pisemna prośba jest rozpatrywana indywidualnie.
 26. Ewentualna rezygnacja z udziału w zajęciach jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu jej w formie pisemnej, w terminie dwóch tygodni przed planowaną datą rezygnacji.