Kurs: Protokół dyplomatyczny oraz etykieta w biznesie i życiu codziennym

Udostępnij strone

Program kursu* obejmuje 120 h zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie niestacjonarnym.


Ramowy program kursu:

   1. Pojęcie dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego, jego kształtowanie się i ewolucja.
    • Polityka zagraniczna, organy publiczne RP wewnętrzne i zewnętrzne upoważnione do jej prowadzenia
    • Pojęcie dyplomacji, prawa dyplomatycznego oraz protokołu dyplomatycznego i jego kształtowanie się oraz ewolucja począwszy od ceremoniału dworskiego
    • Podstawy prawne nowoczesnego protokołu od Kongresu Wiedeńskiego po przyjęcie i stosowanie w praktyce Konwencji Wiedeńskiej z 18 kwietnia 1961 roku o stosunkach dyplomatycznych oraz Konwencji Wiedeńskiej z 23 kwietnia 1963 roku o stosunkach konsularnych, jak również Konwencji ONZ o immunitetach jurysdykcyjnych państw i ich właściwości z 2 grudnia 2004 roku
   2. Ustanawianie stosunków dyplomatycznych i prawo legacji państw.
    • Organizacja protokołu dyplomatycznego w państwach europejskich i USA oraz struktura organizacyjna i zadania Protokołu w RP. Zasady legacji oraz prawo legacji Stolicy Apostolskiej i Watykanu
    • Ceremoniał oraz etykieta – kształtowanie się i stan obecny
    • Ceremonie i symbole państwowe
   3. Historia dyplomacji polskiej i kształtowania się protokołu dyplomatycznego.
    • Polska dyplomacja i jej aparat organizacyjny oraz kadry, stopnie dyplomatyczne, obowiązki i kompetencje w świetle ustawy z 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej
    • Struktura organizacyjna MSZ RP oraz polskich placówek dyplomatyczno – konsularnych
    • Struktura organizacyjna protokołu dyplomatycznego w Polsce oraz innych państwach europejskich i USA oraz Stolicy Apostolskiej
    • Funkcje dyplomatyczne oraz klasy, rangi, tytuły szefów i członków polskich misji dyplomatycznych
   4. Rozpoczęcie i zakończenie pełnienia funkcji dyplomatycznych oraz przywileje i immunitety dyplomatyczne.
    • Tryb mianowania ambasadora oraz innych pracowników misji dyplomatycznej
    • Rozpoczęcie misji dyplomatycznej przez ambasadora oraz członków misji. Akredytacja ambasadora i złożenie listów uwierzytelniających
    • Zakończenie misji dyplomatycznej oraz zasady uznania za persona non-grata
    • Funkcje dyplomatyczne i konsularne
    • Dyplomacja dwu i wielostronna
    • Immunitet dyplomatyczny dotyczących członków personelu dyplomatycznego oraz administracyjnego misji
    • Obowiązki dyplomatów dotyczące respektowania przepisów prawnych oraz zwyczajów kraju urzędowania
    • Specjalny status pomieszczeń misji dyplomatycznej oraz mieszkań pracowników
    • Przywileje i immunitety konsularne
    • Korpus dyplomatyczny, zasady wyboru jego szefa zwanego dziekanem oraz grup regionalnych
   5. Zasady starszeństwa i ustalania pierwszeństwa w działalności dyplomatycznej.
    • Pojęcie precedencji – czyli starszeństwa w praktyce dyplomatycznej i biznesowej
    • Precedencja w polskiej praktyce administracyjnej
    • Zasady starszeństwa w praktyce dyplomatycznej oraz precedencja państw i stanowisk kierowniczych w UE oraz NATO i ONZ
    • Precedencja spotkań wielostronnych oraz na konferencjach międzynarodowych
    • Stosowanie zasad precedencji w biznesie oraz życiu codziennym
   6. Organizacje międzynarodowe i dyplomacja dwustronna.
    • Misje dyplomatyczne przy organizacjach międzynarodowych ONZ, NATO, UE, OBWE
    • Specyfika protokołu dyplomatycznego w działalności organizacji międzynarodowych w tym zasady precedencji państw i ich przedstawicieli
   7. Tytulatura w procesie dyplomatycznym i w biznesie.
    • Tytułowanie w kontaktach miedzy członkami korpusu dyplomatycznego
    • Rola i funkcja wizytówek w procesie dyplomatycznym i biznesie
    • Tytulatura w etykiecie dworskiej
    • Wpływ kodów kulturowych na relacje między członkami korpusu dyplomatycznego oraz administracji publicznej kraju urzędowania
    • Gafy w dyplomacji i biznesie oraz sposoby ich unikania lub łagodzenia powstałych skutków
   8. Zasady savoir – vivre w życiu dyplomatycznym, w biznesie oraz życiu codziennym.
    • Kolejność zajmowania miejsc w samochodzie
    • Powitanie i jego kolejność
    • Pierwszeństwo przy wchodzeniu
    • Przedstawianie się
    • Nawiązywanie znajomości, small talk, networking
    • Komunikacja w życiu codziennym
    • Używanie telefonów komórkowych, netykieta
    • Wręczanie prezentów i kwiatów
    • Wychodzenie, w tym wychodzenie po angielsku
    • Wpływ zwyczajów i różnych kodów kulturowych na zachowanie się w sytuacjach oficjalnych oraz towarzyskich
   9. Korespondencja dyplomatyczna w dyplomacji i w biznesie oraz jej instrumenty.
    • Pojęcie korespondencji dyplomatycznej i jej podmioty
    • Język korespondencji dyplomatycznej
    • Język korespondencji biznesowej
    • Formy, styl i elementy pism dyplomatycznych
    • Noty oraz inne pisma dyplomatyczne
    • Non-paper i position paper w praktyce biznesowej
    • Zasady prowadzenia korespondencji w Unii Europejskiej
    • Korespondencja w Unii Europejskiej
    • Rola i funkcja biletów wizytowych w dyplomacji i biznesie
    • Ćwiczenia dotyczące redagowania korespondencji, not oraz pism, dyplomatycznych i biznesowych
   10. Organizacja i prowadzenie rozmów w dyplomacji i biznesie
    • Instrukcje i upoważnienia do podejmowania działań i prowadzenia rozmów w dyplomacji i biznesie
    • Trafne rozsadzanie uczestników rozmów i ich prowadzenie,
    • Aktywne słuchanie i skuteczne komunikowanie się
    • Zasady skutecznego prowadzenia rozmów oraz negocjowanie i mediacje
    • Zasady organizowania i przeprowadzeni burzy mózgów w dyplomacji i biznesie
    • Język ciała i jego trafne odczytywanie oraz gafy i nieporozumienia – jak ich unikać
    • Sztuka syntezy wiadomości
    • Sztuka prowadzenia sporów i metody przekonywania do własnych racji w dyplomacji i biznesie
   11. Protokolarne zasady dress code czyli trafnego ubierania się w dyplomacji i biznesie.
    • Historia ubiorów służbowych używanych w dyplomacji
    • Współczesne zasady dress code w dyplomacji i biznesie
    • Ćwiczenia w skutecznym i trafnym stosowaniu dress code
    • Gafy dotyczące stroju oraz jak ich unikać
   12. Stosowanie zasad protokołu przy organizacji i odbywania podróży zagranicznych
    • Typy podróży
    • Przygotowanie wizyty
    • Program wizyty w tym wizyty państwowej w RP oraz wybranych państwach europejskich
    • Przebieg wizyty
    • Rodzaje podpisywanych dokumentów
    • Wręczanie upominków
   13. Organizacja przyjęć dyplomatycznych.
    • Rodzaje przyjęć
    • Wystosowywanie zaproszenia i odpowiadanie na nie
    • Recepcje na stojąco
    • Rodzaje stołów
    • Zasady rozsadzania gości na przyjęciach siedzących – zgodnie z zasadami precedencji (ćwiczenia praktyczne)
    • Menu oraz dobór trunków oraz dań
    • Unikanie gaf dotyczących rozsadzania gości, doboru potraw i trunków
   14. Sztuka mówienia i wystąpień publicznych.
    • Autoprezentacja dyplomaty, bizneswoman i businessman
    • Ocena posiadanych umiejętności komunikacyjnych na podstawie wspólnie nakręconego filmu
    • Formy ekspresji niewerbalnej
    • Dobór słownictwa
    • Operowanie głosem
    • Emisja głosu, dykcja
    • Postawa ciała
    • Mowa ciała i gestykulacja
    • Radzenie sobie ze stresem
    • Umiejętność komunikowania się w życiu codziennym
    • Przygotowywanie i prezentacja krótkich wystąpień (ćwiczenia)

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Forma zaliczenia kursu:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest: obecność na zajęciach oraz wykonywanie zadań zleconych pomiędzy zajęciami.

Absolwent kursu uzyskuje świadectwo ukończenia kursu wydane przez Collegium Civitas.

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa