Program Doktorski Collegium Civitas

Udostępnij strone

Ramowy zestaw przedmiotów Programu Doktorskiego z socjologii

Poniższe zestawienie zawiera listę przedmiotów realizowanych w Collegium Civitas z zakresu socjologii oraz dyscyplin pokrewnych tj. politologii, stosunków międzynarodowych, mediów i komunikacji społecznej, psychologii społecznej, antropologii, które dostępne są dla uczestników Programu Doktorskiego.

SOCJOLOGIA (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

 • Wstęp do socjologii
 • Gospodarka i społeczeństwo
 • Historii myśli społeczno-politycznej
 • Historia społeczna Europy
 • Wstęp do statystyki
 • Elementy wnioskowania statystycznego
 • Jednostka i społeczeństwo
 • Klasyczne teorie socjologiczne
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Współczesne problemy społeczeństw europejskich
 • Metodologia nauk społecznych
 • Wprowadzenie do metod badań społecznych
 • Metody badań ilościowych
 • Metody badań jakościowych
 • Media i społeczeństwo
 • Kultura i społeczeństwo
 • Analiza i interpretacja danych
 • Struktury i procesy społeczne
 • Antropologiczne podstawy nauk społecznych
 • Studia kulturowe – pałace kultury
 • Społeczeństwa sieci
 • Socjologiczna lista przebojów
 • Ruchy społeczne: tożsamość i kultura
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej
 • Spostrzeganie społeczne i procesy grupowe
 • Strategie lobbingowe i rzecznicze – przygotowanie kampanii
 • Psychologia zarządzania
 • Psychologia reklamy
 • Podstawy marketingu
 • Wiedza o reklamie
 • Media – typy i sposoby funkcjonowania
 • Społeczna psychologia międzykulturowa
 • Przestępczość zorganizowana – aspekty prawne i kryminologiczne
 • Profilaktyka kryminologiczna
 • Socjologia porządku publicznego
 • Media konwergentne
 • Planowanie i zarządzanie kampanią marketingową
 • Etyka reklamy i problemy konsumpcji
 • Zarządzanie emocjami w życiu publicznym

 

Ramowy zestaw przedmiotów dodatkowych

Poniższe zestawienia zawierają listy przedmiotów zaawansowanych i monograficznych innych niż socjologia kierunków i specjalności w Collegium Civitas.

Przedmioty monograficzne (fakultatywne) w języku polskim

 • Afryka we współczesnym świecie
 • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
 • Amerykańska tradycja polityczna – teoria i praktyka
 • Amerykańska wyjątkowość ideowa
 • Analiza bieżących wydarzeń międzynarodowych
 • Animacja kultury i inicjatyw społecznych
 • Antropologia alternatyw kulturowych. New Age
 • Antropologia alternatyw kulturowych: nowe ruchy religijne
 • Antropologia filozoficzna i społeczna. Zagadnienia wybrane, cz.I i cz.II
 • Antropologia komunizmu
 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia pamięci – przestrzenie pamięci w polskim filmie
 • Antropologia reklamy
 • Antropologia wielokulturowości: migranci i uchodźcy
 • Antropologia wielokulturowości: mniejszości narodowe w Polsce
 • Antropologia współczesności
 • Azja: analiza porównawcza systemów politycznych, cz.I, cz.II
 • Azja Centralna – polityczna, gospodarcza i społeczna transformacja
 • Azja i jej regiony we współczesnym świecie
 • Azja na mapie politycznej świata
 • Bezpieczeństwo energetyczne RP
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka obronna
 • Biografie intelektualne: Adam Michnik – między polityką a etyką
 • Biografie intelektualne: dziennikarstwo zaangażowane – Oriana Fallaci, Naomi Klein, Roberto Saviano
 • Biografie intelektualne: Hanna Krall – portret reporterki, reporterka portretu
 • Biografie intelektualne: Ryszard Kapuściński – pisarz i dziennikarz
 • Buddyzm w świecie władzy i polityki
 • Cywilizacja chińska
 • Cywilizacja indyjska
 • Cywilizacja islamu
 • Cywilizacja japońska
 • Czy jesteśmy cyborgami? Kulturowe i społeczne konteksty posthumanizmu
 • Czystość i brud. Historia obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych
 • Dobro i zło w refleksji filozoficznej Józefa Tischnera nad polityką
 • Doradztwo personalne: rekrutacja i selekcja kadr
 • Dyplomacja wizualna
 • Ekologia a gospodarka i polityka w świecie współczesnym
 • Europa Środkowa we współczesnym świecie
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie, polityka wschodnia RP
 • Europejski wymiar sprawiedliwości
 • Filozoficzna i społeczna analiza zdarzeń
 • Francja-Polska w zmieniającej się Europie
 • Globalizacja-demokracja-państwo narodowe
 • Globalne problemy bezpieczeństwa narodowego
 • Główne problemy filozoficzne XX wieku
 • Historie wojen
 • Holocaust – wpływ na politykę wewnętrzną Izraela
 • Ideologie i ich patologie: rasizm, nacjonalizm, antysemityzm
 • Izrael we współczesnym świecie
 • Kłamstwo jako fenomen społeczny i polityczny
 • Kobiecość i męskość w kulturze współczesnej
 • Kobiety i polityka
 • Komunizm w fazie ekspansji
 • Komunizm w fazie kryzysu
 • Kryzysy w gospodarkach współczesnego świata
 • Kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
 • Media kultury w refleksji antropologicznej: obraz
 • Metody indywidualnego i grupowego treningu w organizacji
 • Międzynarodowa pomoc humanitarna
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Migranci i migracje we współczesnym świecie
 • Myśl feministyczna: główne nurty i programy
 • Negocjacje i mediacje w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym
 • Nierówności społeczne w socjologii i psychologii społecznej
 • Nowoczesność i kapitalizm (cz. I) „Teoretycy” nowoczesności: Simmel i Lukacs
 • Nowoczesność i kapitalizm (cz. II) Aktualność Webera
 • Obrazy Polaków w lustrze socjologii
 • Pamięć i polityka
 • Państwa Beneluksu – od wspólnej przeszłości do wspólnej teraźniejszości
 • Państwa Beneluksu w systemie państw demokratycznej Europy w XX i XXI wieku
 • Państwo wobec wyzwań cywilizacyjnych. Rola Państwa w procesie zmian cywilizacyjnych w XX i XXI wieku
 • Patologie współczesnego świata: perspektywa psychologiczna i etyczna
 • Patologie życia politycznego
 • Podstawy umiejętności trenerskich
 • Polityka pamięci w Europie Środkowo – Wschodniej w XXI wieku
 • Polityka w Azji w XX i XXI wieku
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w Azji
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Indii
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Izraela
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w regionie Australii i Oceanii
 • Polityka, zmiana i kryzysy w gospodarce światowej
 • Polska szkoła reportażu – młoda literatura faktu
 • Polska i Świat w badaniach społecznych
 • Psychologia codzienności
 • Psychologia przywództwa: techniki autoprezentacji, elementy psychotechniki, cz.I, cz.II
 • Public Relations
 • Publiczna kultura wizualna
 • Rasizm a kultura popularna
 • Religia i polityka. Filozoficzne przykłady teologii politycznej
 • Religie świata
 • Ruchy społeczne
 • Sekty – alternatywne poszukiwania
 • Skandynawia we współczesnym świecie
 • Służby specjalne w stosunkach międzynarodowych
 • Socjologia dewiacji
 • Socjologia miasta
 • Społeczeństwo informacyjne: mediatyzacja życia społecznego
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • Style życia: zróżnicowania i uwarunkowania
 • System polityczny PRL
 • Techniki negocjacyjne
 • Techniki negocjacyjne. Socjologiczne i psychologiczne aspekty konfliktu
 • Tolerancja a współczesne konflikty
 • Transformacja na terenie byłego ZSRR
 • Typy przywództwa politycznego w Azji
 • Utopie i antyutopie, myśl i działanie, meandry i manowce myśli społecznej
 • U źródeł konfliktów: problemy mniejszości narodowych i granic państwowych w XX wiecznej Europie śr.-wsch., cz.I, cz.II
 • Władza nad życiem i prawo do śmierci: biopolityka od Foucaulta do Agambena
 • Władza, przemoc, zło
 • Wolności i prawa człowieka – wykład pamięci Marka Nowickiego
 • Współczesna Ukraina – polityka wewnętrzna, stosunki międzynarodowe
 • Współczesne migracje. Światowe trendy i polskie doświadczenia
 • Współczesne problemy społeczeństw europejskich
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZAJĘCIA ZE STYLU

 • ABC Przedsiębiorczości
 • Antropologia ciała
 • Biografia i kariera dziennikarza
 • Biznes – praktyczne podstawy
 • Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych
 • Estetyka grozy – filozofia horroru
 • Estetyka i teoria fotografii
 • Film jako forma komunikacji
 • Film jako zwierciadło duszy na gościńcu świata
 • Fotografia w kulturze współczesnej
 • Historia sztuki z elementami historii teatru, cz. 1 i cz. 2
 • Jak ugryźć sztukę? Pogranicza teorii społecznej, estetyki i sztuki współczesnej
 • Klub filmowy Collegium Civitas
 • Koło Historii Najnowszej
 • Kultura żywego słowa
 • Mity filmowe w kulturze masowej
 • Moda jako język komunikacji międzynarodowej
 • Muzyka jako brzmienie
 • Muzyka popularna jako zapis epoki
 • Muzyka w XX i XXI wieku
 • Nowe orientacje w muzyce współczesnej. Muzyka popularna – szanse i zagrożenia
 • Polska literatura popularna
 • Podstawowe pojęcia aktorskie
 • Savoir-vivre
 • Sekty – alternatywne poszukiwania
 • Semiotyka marketingu i reklamy
 • Sport i polityka
 • Sztuka wystąpień i mówienia publicznego
 • Sztuka XX i XXI w. wobec nowych mediów
 • Taniec w kulturach świata
 • Techniki wyobraźni – teatr
 • Twórcze pisanie
 • Wariacje teatralne
 • Warsztaty komunikacji publicznej
 • Wprowadzenie do sztuki najnowszej
 • Współczesna sztuka polska
 • Życie codzienne w starożytnym Rzymie

Przedmioty zaawansowane i monograficzne (fakultatywne) w języku angielskim (tryb stacjonarny)

 • A Blessing or a Scourge: Globalization and its Impact on the Contemporary World
 • Africa in the 21 century – Problems and Perspectives
 • America: a Multicultural Society
 • American Society from the Comparative Perspective
 • Civil Liberties and American Constitutional Law
 • Comparative Economies of Western Europe
 • Comparative Legal Traditions
 • Conflict Resolution and Crisis Management
 • Contemporary African Politics
 • Contemporary Italy
 • Contemporary Latin America
 • Contemporary Strategic Concepts
 • Cultural Diversity of the Arab Countries
 • Current European Affairs
 • Democracy and Multiculturalism
 • Democracy in America
 • Democratic Political Culture
 • European Neighborhood Policy
 • Focus on the Present World
 • Foreign and Security Policy in the Balkans
 • Gender and Nation
 • Geopolitics of East Asia
 • Geopolitics of the Former Soviet Union Countries
 • Holocaust and Genocide
 • Human Rights Organizations
 • Indian Civilization
 • International Business Strategies
 • International Mass Media
 • International Negotiations and Responsibility to Protect
 • Israel: Culture, Politics and Identity
 • Japanese Civilization
 • John Paul II Theology and Its Social Significance
 • Latin America: Societies, Cultures, Politics
 • Latin Christianity, Orthodoxy and Islam in Today’s Europe
 • Legal problems of Human Rights
 • Media and Democracy: A Transatlantic Perspective
 • Media and Elections
 • Moral Justifications of Violence
 • Nationalism in an Integrated Europe
 • Political Psychology
 • Politics of Nonviolent Resistance
 • Regional Security in Africa in a Globalized World
 • Security of the Energy Sector
 • Self-Interest in Human Affairs
 • Techniques of Negotiation
 • The Islamic World: Past, Present and Future
 • Truth and Reconciliation

ZAJĘCIA ZE STYLU

 • Advanced Communication Workshop
 • Art and Business
 • Communication Workshop
 • Dance and World Cultures
 • Identity, Minorities and Music
 • Learning Skills
 • Life time Financial Decisions
 • Polish Art in the 19th and 20th Centuries
 • Polish Lifestyles and Thought
 • Popular Music as a Record of its Time
 • Social and Private Life of Ancient Romans

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa