Program Doktorski Collegium Civitas

Udostępnij strone

Program Doktorski Collegium Civitas jest przeznaczony dla osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii pod kierunkiem uznanych socjologów, pracowników Collegium Civitas. Program ten umożliwia przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej osobom, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim (lub równorzędnym), mają sprecyzowane zainteresowania naukowe w zakresie socjologii i chcą aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim, korzystając z bogatej oferty dydaktycznej i badawczej Collegium Civitas.

Do programu będą przyjęci w drodze konkursowej kandydaci, którzy przedstawią rozpoczęty, zaawansowany lub całkowicie gotowy projekt doktorski z zakresu socjologii, oceniony merytorycznie w następnym etapie przez Komisję Kwalifikacyjną. Uczestnicy programu są zobowiązani do pracy nad rozprawą doktorską pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego (promotora) oraz udziału w seminariach i zajęciach zaawansowanych.
Po czterech semestrach uczestnik Programu Doktorskiego otrzymuje świadectwo ukończenia części dydaktycznej. Po tym okresie istnieje możliwość dalszej pracy nad ukończeniem rozprawy w ramach części badawczej, która powinna trwać minimum 6 semestrów (w tym seminarium doktorskie i indywidualna opieka promotorska). Po przygotowaniu rozprawy następuje wszczęcie przewodu doktorskiego (bezpłatne) i obrona.
Program Doktorski jest wewnętrzną, autonomiczną inicjatywą Instytutu Socjologii Collegium Civitas, służącą wspieraniu własnej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwojowi poprzez realizowanie badań naukowych. Kandydaci są starannie dobierani pod kątem profilu badawczego katedry i celów naukowych stawianych przez jej kierownictwo na najbliższe lata.

Kierownikiem programu jest prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz.

Pytania dotyczące funkcjonowania Programu prosimy kierować na adres: anna.sudolska@civitas.edu.pl