MBA General Management

Udostępnij strone

MODUŁY PROGRAMU:

ZARZĄDZANIE (6 ECTS)
Słuchacze będą przygotowani do rozwijania firmy, zdobędą praktyczne umiejętności szacowania ryzyka oraz przygotowania i wdrożenia strategii.

3 kursy:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie oparte na wartościach

Po ukończeniu kursów słuchacze będą przygotowani do praktycznego i skutecznego zastosowania różnych technik z obszaru zarządzania strategicznego. Będą potrafili opracować strategię korporacyjną i kontrolować jej wdrażanie w oparciu o specyficzny dla strategii system kluczowych wskaźników wydajności. Ponadto słuchacze będą mogli stosować i różnicować odpowiednie instrumenty analityczne oraz wykorzystywać je w ukierunkowany sposób w odpowiednich sytuacjach w firmie.
W PROGRAMIE

 • Analiza grupy docelowej, analiza kosztów, krzywa doświadczenia
 • Analiza interesariuszy
 • Analiza biznesowa
 • Analiza GAP i SWOT
 • Koncepcje wartości dla akcjonariuszy
 • Gotówkowa stopa zwrotu z inwestycji (CFROI)
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
 • Gotówkowa wartość dodana (CVA)
 • Dźwignie wzrostu wartości i systemy napędzające wartość
 • Wdrożenie strategii wartości
 • Hierarchie sterowników wartości operacyjnych
 • Planowanie celów zorientowanych na wartość
 • Ryzyko: podstawy, terminy i definicje
 • Polityka ryzyka i strategia korporacyjna
 • Analiza i agregacja ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem / kontrola ryzyka

 

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU

 • Zarządzania strategicznego,
 • Instrumentów kontroli strategicznej,
 • Strategii w kontekście rozwoju gospodarczego,
 • Prowadzenia analiz otoczenia i konkurencji,
 • Analizowania i różnicowania różnych koncepcji i metod kontroli zorientowanej na wartości i zarządzanie oparte na wartościach,
 • Identyfikacji i oceny ryzyk.

 

BIZNES CYFROWY (6 ECTS)
Cyfryzacja znacząco zmienia funkcjonalną logikę społeczeństw i istniejących rynków. Innowacje technologiczne powodują zmiany strukturalne w organizacjach i mają implikacje socjologiczne. Program modułu pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie, które technologie są odpowiedzialne za głębokie przemiany w średnim okresie oraz w jaki sposób firmy i instytucje mogą odpowiednio reagować.

3 kursy:

 • Biznes cyfrowy
 • Transformacja cyfrowa
 • Etyka informacyjna

Po ukończeniu kursów uczestnicy będą rozumieli podstawy transformacji społecznej z kapitalizmu przemysłowego do społeczeństwa wiedzy. Będą umieli wyjaśnić, w jaki sposób tradycyjna logika funkcjonalna rynków zmienia się z powodu cyfryzacji i dlaczego organizacje muszą na to zareagować. Będą potrafili sformułować własne wnioski dla poszczególnych segmentów rynku i branż w odniesieniu do znaczenia cyfryzacji i jej konsekwencji dla firm. Zdobędą również umiejętności w zakresie opisywania nowoczesnych technologii.
W PROGRAMIE

 • Cyfryzacja i jej znaczenie dla społeczeństw i rynków
 • Inicjowanie i wdrażanie procedur biznesowych oraz innowacyjnych projektów
 • Perspektywa biznesowa dotycząca procesów zmian, odpowiedzialnych za nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne
 • Ramy zgodności, zarządzania, etyki praktycznej.

 

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU

 • Cyfryzacji i transformacji cyfrowej
 • Rynku pracy przyszłości
 • Trendów technologicznych przyszłości
 • Zakresu i odpowiedzialności CINO/CDO oraz interakcji z CMO
 • Studiów przypadków: transformacja cyfrowa
 • „Kreatywnej destrukcji”
 • Myślenia futurologicznego
 • Zarządzania i etyki informacyjnej w kontekście możliwości ich zastosowania w branży IT

 

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI (6 ECTS)
Planowanie, wdrażanie i projektowanie przekształceń w firmach lub instytucjach odbywa się w ramach projektów zarządzania zmianą. Program modułu wyposaża uczestników w profesjonalne umiejętności w zakresie zarządzania zmianami, niezbędne do osiągnięcia założonych krótko- i długookresowych celów.

3 kursy:

 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie wiedzą i cyfryzacja zarządzania wiedzą

 

Po ukończeniu kursów słuchacze będą potrafili odtworzyć historyczny rozwój zarządzania zmianami, wybierać spośród kilku podejść instrumentalnych oraz odpowiednio ustrukturyzować efekty procesów zmian. Określą niezbędne etapy procesu w skutecznym zarządzaniu zmianami i będą mogli je rozwijać niezależnie, dokonując krytycznej oceny. Słuchacze będą przygotowani do uporządkowania funkcjonalnych zasad skutecznego zarządzania innowacjami. Porównają podstawy strukturalne i organizacyjne, które umożliwiają skuteczne zarządzanie innowacjami.
W PROGRAMIE

 • Fenomen zmian
 • Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny organizacyjne dla zarządzania zmianą
 • Model trzech faz autorstwa Kurta Lewina
 • Model 8 kroków autorstwa Johna P. Kottera
 • Różne koncepcje w zarządzaniu zmianą
 • Projektowanie procesu zarządzania zmianą
 • Społeczny i rzeczowy wymiar zarządzania zmianą
 • Wdrożenie zarządzania zmianami
 • Generowanie i ewaluacja innowacyjnych pomysłów
 • Marketing innowacji i procesy
 • Kultura i szybkość innowacji
 • Techniki kreatywne
 • Podejścia i strategie zarządzania wiedzą organizacyjną
 • Podstawy i metody zarządzania wiedzą osobistą

 

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

 • Opisywania i strukturyzowania efektów procesów zarządzania zmianami
 • Identyfikowania poszczególnych etapów w procesie zarządzania zmianą
 • Definiowania czynników sukcesu
 • Doboru środków komunikacji
 • Dostosowania koncepcji procesu do kultury korporacyjnej i rozróżniania środków komunikacji w odpowiednich sytuacjach
 • Rozpoznawania, w jaki sposób procesy innowacji w przedsiębiorstwach mogą być strukturalnie zaplanowane i operacyjnie wdrożone
 • Optymalizowania i konfiguracji wewnętrznych procesów i procedur

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE (6 ECTS)
Uczestnicy nauczą się dostrzegać i diagnozować potrzeby rynku, przygotowywać i wdrażać atrakcyjne produkty lub usługi. Będą przygotowani w zakresie komunikacji oraz odpowiedniej argumentacji w procesie sprzedaży.

3 kursy:

 • Marketing
 • Marketing cyfrowy
 • Nauka o danych

Marketing obejmuje wszystkie zadania i strategie stosowane w celu wprowadzenia usług i produktów bezpośrednio na rynek oraz ich aktywnej sprzedaży. Wymaga to zastosowania różnych działań i technik, starannie zaplanowanych i połączonych ze sobą. Warunkiem sukcesu jest praktyka inteligentnej komunikacji. Słuchacze będą przygotowani do skutecznego korzystania z nowych kanałów komunikacji, a także do samodzielnego interpretowania analityki danych z modelami biznesowymi.
W PROGRAMIE

 • Polityka produktowa i cenowa
 • Marketing mix i narzędzia marketingowe
 • Teoria marketingu
 • Strategie marketingowe
 • Marketing internetowy i media społecznościowe
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Nauka o danych
 • Zarządzanie danymi, teorie Osterwaldera i G4C
 • Rozwój produktów opartych na danych
 • Analiza danych oparta na modelu Bosch
 • Studia przypadków oparte na rozwoju produktu w obszarze oprogramowania

 

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

 • Wykorzystywania popularnych narzędzi marketingowych
 • Planowania kampanii mediowych dla organizacji
 • Budowania i podtrzymywania relacji z klientami
 • Oceny strategii marketingu online
 • Odróżniania mocnych i słabych stron klasycznych i cyfrowych instrumentów marketingowych
 • Analizy danych
 • Określania, w jaki sposób konkretne modele nauki o danych mogą być przydatne do rozwoju produktu

 

BADANIA NAUKOWE (6 ECTS)
Odkrycia naukowe opierają się zasadniczo na procedurach metodologicznych, weryfikowalności założeń, teoretycznym rozważaniu faktów i dokumentacji ścieżki wiedzy. Moduł ten dostarcza dokładnego wyjaśnienia, w jaki sposób można badać współczesne zagadnienia w ekonomii. Uczy praktycznych umiejętności potrzebnych do samodzielnego opracowania i wdrożenia projektu badawczego.

2 kursy:

 • Podstawy pracy naukowej, badań i dokumentacji
 • Exposé

 

Uczestnicy poznają i opanują podstawowe wymagania dotyczące przygotowania pracy naukowej. Po ukończeniu kursu słuchacze przygotują podstawową strukturę pracy w formie exposé.
W PROGRAMIE

 • Formalizm pracy naukowej
 • Teoria pracy naukowej (definicje)
 • Formułowanie pytania badawczego
 • Metody jakościowe a ilościowe
 • Jakościowa analiza treści
 • Schemat kategorii
 • Badanie ilościowe i jakościowe
 • Projekt kwestionariusza

 

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

 • Określenia zasad pracy naukowej
 • Rozróżniania i przedstawiania jakościowych i ilościowych metod badań empirycznych
 • Formułowania problemu i sugerowanych rozwiązań
 • Wyboru i wdrażania odpowiednich metod badawczych
 • Przygotowywania draftu exposé do pracy
 • Samodzielnego pisania pracy naukowej

 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I PODEJMOWANIE DECYZJI (6 ECTS)
Uczestnicy modułu nauczą się korzystać z instrumentów operacyjnych zarządzania korporacyjnego oraz dowiedzą się, w jaki sposób projektować, wdrażać i monitorować proces planowania.

2 kursy:

 • Zarządzanie kosztami
 • Kontrola operacyjna – planowanie i budżetowanie

 

Słuchacze dowiadują się, w jaki sposób opisywać instrumenty kontroli operacyjnej i strategicznej, definiują obszary ich zastosowania, badają mechanizmy działania i oceniają ich zastosowanie.
W PROGRAMIE

 • Analiza i typy odchyleń
 • Zarządzanie kosztami i wydajnością
 • Kalkulacja kosztów
 • Koszt docelowy i koszt cyklu życia
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Klasyfikacja organizacyjna controllingu
 • Centralne i zdecentralizowane sterowanie
 • Instrumenty kontrolne i sprawozdawczość
 • Nowe zasady planowania budżetu
 • Planowanie zintegrowane i operacyjne
 • Planowanie biznesowe

 

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

 • Definiowania konkurencyjnej strategii
 • Wyciągania wniosków i podejmowania działań w celu poprawy zysków
 • Zastosowania operacyjnych i strategicznych instrumentów kontrolnych
 • Opisywania procesu planowania i budżetowania
 • Tworzenia i uzasadnienia elementów biznesplanu
 • Przedstawiania kluczowych danych i wskaźników dotyczących zarobków, planowania finansowego i płynności
 • Wykonywania analiz wrażliwości i interpretacji wyników
 • Opracowywania zaleceń dotyczących działań w celu optymalizacji firmy
 • Rozwijania zależności między zestawami arytmetycznymi zintegrowanego budżetu przedsiębiorstwa

 

MIĘDZYNARODOWA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (6 ECTS)
Uczestnicy będą potrafili korzystać z systemu IFRS, opanują zasady przygotowania rachunku zysków i strat, będą w stanie opracować i wdrożyć strategie księgowe. Będą potrafili analizować i interpretować arkusze bilansu i podejmować ukierunkowane działania.

2 kursy:

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej I (IFRS I)
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej II (IFRS II)

 

Uczestnicy modułu rozumieją system IFRS, znają pozycje w bilansie i w rachunku zysków i strat oraz są w stanie opracować i wdrożyć strategie księgowe. Potrafią analizować i interpretować bilanse, stosując kluczowe liczby i podejmując odpowiednie działania.
W PROGRAMIE

 • Zasady, organizacja i struktura International Accounting Standard Board
 • Przygotowanie i prezentacja sprawozdań finansowych zgodnie z IAS/IFRS
 • Wycena rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, testy na utratę wartości, instrumenty finansowe, rezerwy
 • Ujęcie poszczególnych pozycji w sprawozdaniu finansowym według IFRS
 • Typowy wpływ przejścia na IFRS z praktycznymi studiami przypadków
 • Kluczowe efekty, które mogą wystąpić podczas przejścia na IFRS
 • Przygotowanie do analizy bilansu: korekta pozycji bilansu
 • Analiza rocznych sprawozdań finansowych

 

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

 • Zastosowania IAS /IFRS do konkretnych problemów
 • Zrozumienia i interpretacji poszczególnych sprawozdań finansowych
 • Opisywania i interpretacji poszczególnych pozycji bilansu
 • Przeprowadzania szczegółowej analizy aktywów netto, sytuacji finansowej i wyników działalności
 • Określania zakresu polityki bilansowej
 • Oceny możliwości finansowych i ryzyka firmy oraz podejmowania na ich podstawie przedsiębiorczych decyzji
 • Obliczania i interpretowania ważnych danych
 • Oceny sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie rocznych sprawozdań finansowych
 • Zarządzania celem firmy na podstawie kluczowych liczb operacyjnych
 • Oceny limitów rocznych sprawozdań finansowych

 

LIDERZY I ORGANIZACJE (6 ECTS)
Uczestnicy poznają instrumenty oceny wymagań wobec personelu, zasady rekrutacji, wyboru pracowników na konkretne stanowisko oraz redukcji personelu. Dowiedzą się, w jaki sposób wdrożyć skuteczną i efektywną współpracę w zespołach, która jest „najcenniejszym zasobem każdej firmy”.

3 kursy:

 • Rozwój organizacyjny i diagnostyka organizacyjna
 • Narzędzia przywództwa i zarządzania
 • Przywództwo i psychologia stosowana

 

Uczestnicy poznają instrumenty oceny potrzeb personelu, zatrudniania personelu, oceny i zwalniania personelu. Wiedzą, w jaki sposób można pomóc pracownikom w osiągnięciu efektywnej i skutecznej współpracy.
W PROGRAMIE

 • Zrozumienie, które narzędzia zarządzania można zastosować instrumentalnie
 • Pytania i techniki słuchania
 • Komunikacja niewerbalna – język ciała mediów komunikacji
 • Zaawansowane zjawiska komunikacyjne
 • Modele strategiczne negocjacji i zachowania promocyjne
 • Zasady wspólnych dyskusji podczas negocjacji
 • Studium przypadku związane z negocjacjami
 • Teoria i praktyka prezentacji informacyjnych
 • Podstawy psychologii organizacyjnej i pracy
 • Emocje, stres, wysiłek, wypalenie zawodowe
 • Analiza działań i systemów roboczych
 • Projekt pracy psychologicznej
 • Obszar konfliktu – osoba, organizacja i motywacja
 • Kultura organizacyjna
 • Obszar konfliktu – wydajność i zdrowie

 

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU

 • Zrozumienia form motywacji i teorii motywacyjnych
 • Określenia głównych pojęć i teorii organizacyjnych
 • Identyfikacji zasad profesjonalnej organizacji procesów
 • Identyfikacji rodzajów zarządzania projektami
 • Wykorzystania psychologii organizacyjnej w praktyce
 • Identyfikacji koncepcji pracy i motywacji
 • Zróżnicowania różnych form analizy aktywności
 • Określenia wpływu niektórych form selekcji personelu, oceny i rozwoju na jednostkę
 • Formułowania rozważań na temat psychologicznie zorientowanych środków projektowych
 • Określanie wpływu zadań i wymagań wydajnościowych na zdrowie psychiczne i fizyczne członków organizacji
 • Ocena skutków nieobecności i frekwencji

 

PRACA KOŃCOWA (12 ECTS)
Przygotowanie pracy końcowej

W ramach modułu dotyczącego samodzielnego przygotowania pracy końcowej, słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu przeprowadzenia badań stanowiących warunek pomyślnego ukończenia programu MBA. W pierwszej części modułu słuchacze składają praktyczną pracę pisemną, natomiast druga część to obrona ustna przed komisją naukową, a także odpowiedzi na pytania dotyczące programu.

 
Po ukończeniu studiów podyplomowych MBA General Management słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Kontakt:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu MBA, prosimy o kontakt z:

Mag. Christina Tschikof
Telefon: +43 1 361 98 84 0
E-mail: info@pobs.at