Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia, sztuka

Udostępnij strone

REKRUTACJA ONLINE

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  jesień 2020 r.

Zapraszamy na unikatowe w skali kraju studia podyplomowe poświęcone tematyce kultury, filozofii i sztuki śródziemnomorskiej. Od wszystkich innych odróżnia nas to, że nie zatrzymujemy się na samej przeszłości, lecz podejmujemy żywy dialog z dziedzictwem.

Sięgając do myśli, historii i kultury basenu Morza Śródziemnego zadajemy sobie pytanie jak zrozumieć współczesność i siebie samego? Przypominając wiodące fragmenty dziedzictwa społeczeństw osiadłych wokół „morza wewnętrznego”, przyglądamy się kulturom z trzech kontynentów, stawiamy kolejne pytania: ile w nas tego, co minione, jak dalece zakorzenieni jesteśmy w przeszłości i tradycji kulturowej, czym są dla nas dziś idee przeszłości, ile potrafią powiedzieć o motywach naszych publicznych działań tu i teraz?

Cel studiów:

Celem studiów jest wskazywanie na to, jak różnorodność etniczna, religijna, filozoficzna, artystyczna, poetycka, którą odnaleźć można w starożytnej i nowożytnej kulturze śródziemnomorskiej, była i jest w stanie stworzyć pewne figury jedności kulturowej oraz jakie napięcia i nieporozumienia z konieczności wynikają z takiego projektu.

Podejmiemy zatem krytyczny dialog z tworzącymi naszą współczesność praktykami kulturowymi, tradycjami, działaniami politycznymi i poglądami społecznymi, których źródło bije wprost w myśli, ideowych sporach, historii i porządku społeczno-kulturowych przemian, jakie tworzyły specyfikę i odrębność kultury śródziemnomorskiej na przestrzeni wieków.

Omawiając wybrane przykłady, odpowiemy na pytanie w jakim stopniu Polska leżała i czy nadal leży nad Morzem Śródziemnym? Prześledzimy migracje ideowe i artystyczne oraz dialog form kulturowych i postaw, charakterystycznie i dobitnie ujawnianych w ostatnich latach wobec najpoważniejszych problemów naszego świata.

Ponieważ studia prowadzić będziemy w murach Collegium Civitas, w naturalny sposób uwzględnimy specyfikę relacji pomiędzy polską i – szerzej – zaalpejską specyfiką Północy wychylonej w swoich tęsknotach ku długiemu trwaniu myśli i tradycji Południa.

 

Dzielimy tematykę na trzy główne pola aktywności twórczej człowieka: kulturę, filozofię i sztukę, które podejmiemy w trzech dedykowanych Pracowniach problemowych:

 • W Pracowni Kultury Śródziemnomorskiej przeanalizujemy źródła historyczne i antropologiczne, przedstawimy wybrane problemy współczesności (np. kwestie migracji) również w ujęciu, w jakim konkretyzują one główne wątki debaty publicznej czerpiącej z opisujących problemy i demaskujących je mediatyzacji w kinie, literaturze czy reportażu. Przedstawimy także przejawy kultury w jej wymiarze konsumenckim (np. w odniesieniu do kwestii diety śródziemnomorskiej czy enologii).
  Przykładowe cykle zajęć: „Śródziemnomorskie drogi kulturowe”; „Antropologia polityczna Włoch w filmie fabularnym i dokumentalnym”; „Kryzys migracyjny w reportażu i filmie dokumentalnym”; „Wina Śródziemnomorza”; „Dieta śródziemnomorska”; „Wpatrzeni w Południe! Polscy intelektualiści w drodze do krajów śródziemnomorskich”.
 • W Pracowni Myśli Filozoficznej wskażemy na interakcje dziedzictwa w tworzeniu współczesnej refleksji filozoficznej. Nie pozostaniemy obojętni na historię idei oraz filozofię polityki, które zakorzenione w tym co śródziemnomorskie są podstawą dzisiejszych tożsamości osobistych i publicznych. Przykładowe cykle zajęć w „Pracowni Filozofii Śródziemnomorskiej”: „Geofilozfia Śródziemnomorza: Ateny, Rzym, Jerozolima”; „Południe i magia”; „Figury prawa rzymskiego a współczesna myśl polityczna”; „Tożsamości, wartości i spory polityczne współczesności jako potencjał dziedzictwa śródziemnomorskiego”.
 • W Pracowni Sztuki Śródziemnomorskiej wyjaśnimy, w jaki sposób zależność sztuki, historii i władzy, prowadzi do jedności tematyki, idei czy formy – wywiedzionej z teorii artystycznej, modyfikowanej przez twórcze praktyki i prowadzącej do wytworzenia przestrzeni sztuki, urbanistyki i architektury współczesnej. Prezentując migracje artystyczne na kontynencie i ekspansję zaoceaniczną, sięgniemy po opis zapożyczeń, przeniesień, przemieszczeń, świadomych i nieświadomych, formalnych oraz ideowych zadłużeń w dziedzictwie, pozwalających na sformułowanie hipotezy o estetycznej jedności wyrosłej z dziedzictwa śródziemnomorskiego.
  Przykładowe cykle zajęć: „Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?”; „W stronę Południa – migracje artystyczne: różnorodność i jedność głównych idei, tematów i technik w sztuce i architekturze”. „Nowa architektura włoska – rozliczenia z przeszłością”; „Palladio – XXI wiek”; „Carlo Scarpa – konteksty”, „Francja – nie tylko Le Corbusier”; „Berlin Interbau 1957 – dom atrialny i jednostka mieszkalna”; „Polityczna nowa wizualność”; „Fotografia protestu”.

Adresaci studiów

 • Absolwenci studiów wyższych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kompetencje i wiedzę z zakresu historii filozofii, idei, kultury i sztuki.
 • Nauczyciele przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, a także „Wiedza o kulturze”.
 • Pracownicy instytucji kultury.
 • Osoby zawodowo nie związane z kulturą, lecz myślące o dziedzictwie kulturowym jako podstawowym składniku rozwoju społeczeństw i rozwoju osobistego.
 • Wszyscy, którzy z różnych perspektyw interesują się kulturą, filozofią, sztuką oraz dziedzictwem kulturowym, w szczególności w części odnoszącej się do tradycji i historii regionów basenu Morza Śródziemnego.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa