Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

Studia na specjalności Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej wyposażą Cię nie tylko w wiedzę merytoryczną z zakresu stosunków i współpracy międzynarodowej, gospodarki międzynarodowej, czy globalizmu, ale też w praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów, stosowania działań stabilizacyjnych w okresie post-konfliktowym, czy realizowania pomocy humanitarnej i rozwojowej. Poznasz najważniejsze organizacje międzynarodowe, ich programy i zasady działania. Opanujesz techniki komunikowania się w środowisku dyplomatycznym, międzynarodowym i wielokulturowym, zarówno w mediach, jak i biznesie. Nabędziesz umiejętności stosowania właściwej argumentacji i osiągania założonych celów poprzez zdobywanie zaufania, perswazję i przekonywanie do swoich racji. Poznasz dyplomację publiczną oraz metody tworzenia i umacniania wizerunku kraju. Znajomość gospodarki i finansów międzynarodowych ułatwi Ci dokonywanie trafnej oceny zjawisk i wyciągania wniosków.
 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych;
 • międzynarodowych stosunków ekonomicznych i finansowych;
 • dyplomacji ekonomicznej;
 • polskiej polityki zagranicznej;
 • protokołu dyplomatycznego oraz zasad savoir vivre i stosowania go w dyplomacji i biznesie;
 • dyplomacji publicznej i jej instrumentów, takich jak marka narodowa czy branding;
 • skutecznego komunikowania się w środowisku międzynarodowym oraz wielokulturowym;
 • polskiego rynku medialnego oraz państw głównych aktorów stosunków międzynarodowych;
 • poznasz takie organizacje jak Unia Europejska, ONZ, Rada Europy czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz ich udział w stosunkach międzynarodowych;
 • zasady i reguły prowadzenia negocjacji i mediacji w obszarze spraw międzynarodowych i wielokulturowych, w tym dotyczących migracji i uchodźstwa;
 • roli odgrywanej przez służby specjalne w stosunkach międzynarodowych oraz prowadzenia kampanii dezinformacyjnych (fake news);
 • wykorzystywania w polityce zagranicznej dezinformacji w tym fake news i sposobów przeciwstawiania się im;
 • dyplomacji ekonomicznej oraz stosowania jej instrumentów w prowadzeniu polityki gospodarczej państwa oraz budowania jego korzystnego wizerunku za granicą;
 • pomocy humanitarnej i rozwojowej i jej roli we współczesnym świecie oraz świadczących ją organizacji takich jak OECD, Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (RCRC) oraz organizacji sektora pozarządowego jak np. Polska Akcja Humanitarna.

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • analizowania i opisu istotnych wydarzeń z zakresu polityki międzynarodowej;
 • analizowania sytuacji gospodarczej i finansowej w kraju i na świecie oraz formułowania ocen i wyciągania trafnych wniosków;
 • stosowania reguł protokołu dyplomatycznego i savoir vivre zarówno w dyplomacji, jak i działalności biznesowej;
 • trafnego stosowania instrumentów korespondencji dyplomatycznej i biznesowej;
 • skutecznej współpracy z mediami i umiejętności występowania w nich;
 • skutecznego stosowania instrumentów dyplomacji publicznej oraz organizowania i prowadzenia działań promocyjnych;
 • świadczenia dobrych usług oraz organizacji i prowadzenia negocjacji, budowania zaufania, osiągania kompromisu i porozumienia;
 • oceny wpływu mediów na życie polityczne w kraju oraz na stosunki międzynarodowe;
 • stosowania mediów w promocji kraju i jego polityki gospodarczej i kulturalnej;
 • organizacji i prowadzenia mediacji dot. sporów i konfliktów międzynarodowych oraz dot. wielokulturowości i międzykulturowości;
 • organizacji i prowadzenia pomocy humanitarnej i rozwojowej.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • centralna i samorządowa administracja publiczna, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • publiczne jednostki zajmujące się promocją Polski i wybranych gałęzi gospodarki, np. Instytut Adama Mickiewicza;
 • organizacje międzynarodowe: Organizacja Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie (OBWE), instytucje Unii Europejskiej, Rada Europy;
 • instytucje promujące Polskę i jej gospodarkę: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Organizacja Turystyczna;
 • think thanki;
 • publiczne i prywatne ośrodki analityczno-badawcze;
 • media;
 • fundacje oraz organizacje pozarządowe;
 • firmy zajmujące się HR oraz firmy konsultingowe;
 • jednostki zajmujące się mediacjami.

 

Atuty:

 • w ramach programu zajęć oferujemy panele dyskusyjne i konwersatoria dotyczące prowadzenia sporów i negocjacji, współdziałania z mediami, kreowania marki i wizerunku kraju, prowadzone przez doświadczonych praktyków;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności przedstawiania swoich argumentów w mediach;
 • dowiesz się, w jaki sposób wykorzystywać media w dyplomacji publicznej, działalności promocyjnej oraz kreowaniu korzystnego wizerunku kraju i jego polityki wewnętrznej i zagranicznej;
 • zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, finansów publicznych i międzynarodowych, organizacji i prowadzenia mediacji, negocjacji i arbitrażu;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa