Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Zarządzanie
 6. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Dynamiczne  procesy zmian klimatycznych i środowiskowych, obserwowane zarówno w globalnej, jak i regionalnej skali,  stawiają społeczność międzynarodową przed wyzwaniami i koniecznością reagowania na zagrożenia w środowisku międzynarodowym. Celem specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne jest przygotowanie przyszłych absolwentów  do rozwiązywania przewidywanych, a często nawet nieuświadomionych jeszcze problemów związanych z coraz większą dynamiką procesów oraz podejmowania długofalowych działań dostosowawczych.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną obejmującą poniższe zagadnienia:

 • Międzynarodowy dialog polityczny prowadzony w oparciu o światowe szczyty klimatyczne – Konferencje Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Obecnie COP-25 Madryt. Porozumienie Paryskie 2015 (grudzień 2015) jako próba odpowiedzi społeczności międzynarodowej na  wyzwania wzrostu temperatury globalnej. Cele, kluczowe elementy, mechanizmy i krajowe plany działań na rzecz zmniejszenia emisji, system kontroli postępów i rozliczenia zobowiązań.
 • Polityka klimatyczna UE. Dotychczasowe działania w perspektywie zobowiązań 2020 i 2030. Strategia klimatyczna UE 2050 – w kierunku neutralności klimatycznej. Wyzwania i zagrożenia, proponowane ścieżki dojścia. Problemy transformacyjne, mechanizmy legislacyjne. Europa jako lider zmian.
 • Zmiany klimatyczne – sytuacja obecna oraz przewidywane scenariusze dynamiki, skali i kierunku zmian.
 • Wyzwania technologiczne, systemowe i ekonomiczne sektora energetycznego i transportu – problem transformacji i perspektywy odejścia od paliw kopalnych na rzecz źródeł zeroemisyjnych..
 • Bezpieczeństwo energetyczne i potencjalne konsekwencje geopolityczne rewolucji energetycznej w skali globalnej i regionalnej.
 • Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe – stan obecny i perspektywy.
 • Presja klimatyczna jako czynnik destabilizujący w stosunkach międzynarodowych (wpływ pośredni i bezpośredni). Ryzyko radykalizacji, problem głodu i degradacji struktur państwowych. Konflikty o zasoby (żywność, woda), groźba masowych migracji.
 • Kryzysy humanitarne.
 • Polska wobec klimatycznych wyzwań globalnych. Pozycja RP w światowym dialogu politycznym i polityce klimatycznej UE.
 • Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej – przewidywane zmiany. Szanse i zagrożenia.
 • Analiza ryzyk dla obszarów szczególnie wrażliwych – Sahel, Bliski Wschód, Azja Południowa.

 

Perspektywy zawodowe:

 • Ministerstwo Klimatu;
 • KPRM – pion europejski;
 • MSZ;
 • MON;
 • resort ds. środowiska;
 • PSE – departament europejski;
 • spółki energetyczne i ich spółki córki;
 • spółki prywatne i Skarbu Państwa związane z przemysłem energochłonnym
 • NGO’sy,
 • Parlament Europejski,
 • FRONTEX;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • firmy prywatne związane z sektorem OZE i nowymi gałęziami przemysłu powstającymi w ramach transformacji gospodarczej.

 

Dodatkowe korzyści:

 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 • od 26.03.2020 odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, zajęcia online przeprowadziło 200 wykładowców;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa