Analiza i zarządzanie sprawami publicznymi

Udostępnij strone

Dagmir Długosz – od 1995 r. pracuje w strukturach administracji rządowej na stanowiskach eksperckich, doradczych i kierowniczych, m.in. dyrektor Departamentu Koordynacji Reform Społecznych KPRM (1998-2000), Departamentu Służby Cywilnej KPRM (2008-2014), podsekretarz stanu (Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2002-2004). Specjalizuje się w zagadnieniach administracji publicznej i zarządzania publicznego, polityki społecznej, organizacji pozarządowych, dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów, grup interesu i lobbingu. Uzyskał doświadczenie z zakresu procesu legislacyjnego i wdrażania zmian w sektorze publicznym. W latach 2015-2017 koordynator w Krajowej szkole Administracji Publicznej w zakresie prawa, administracji i polityk publicznych. W latach 2008-2014 członek Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht z ramienia Polski, a także przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzania Publicznego OECD i w Europejskiej Sieci Administracji Publicznej. Współpracował m.in. z Fundacją Batorego, Instytutem Pracy i Polityki Socjalnej, Instytutem Spraw Publicznych, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Pracownią Stocznia.

dr Krzysztof Kasianiuk – politolog, specjalista w zakresie metodologii w naukach o polityce; zainteresowania teoretyczne: złożoność, samoorganizacja i emergencja; zainteresowania empiryczne: parlamentaryzm i przywództwo w sferze publicznej; ukąszony przez cybernetykę i analizę systemową; adiunkt w Instytucie Polityk Publicznych Collegium Civitas; autor „Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska”; twórca gier i ich prowadzący; współpracownik i ekspert publicznych i prywatnych instytucji badawczych; jest zawsze chętny do rozmowy i szukania dziury w całym.

Jacek Kozłowski – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w Rutgers University (USA). W latach 1979-1989 uczestnik opozycji demokratycznej, redaktor i wydawca publikacji drugiego obiegu, sekretarz redakcji „Przeglądu Politycznego”. Na początku przemian demokratycznych dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów, dyrektor Biura Prasowego Rządu (1990-1993), dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (1994-1996). W latach 1996-2006 pracował w Banku Pekao SA oraz dla wielu polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych i spółek giełdowych zajmując się komunikacją i relacjami inwestorskimi.
W latach 2006-2007 wicemarszałek województwa mazowieckiego, a w latach 2007-2016 wojewoda mazowiecki i członek Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Kierowany przez niego Mazowiecki Urząd Wojewódzki został w 2014 roku laureatem konkursu Szefa Służby Cywilnej na najlepszy urząd służby cywilnej w Polsce.

dr Grzegorz Makowski – socjolog, dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo w Fundacji im. Stefana Batorego. Specjalizuje się w socjologii problemów społecznych, zagadnieniach dotyczących sytuacji i przemian społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego, jak również w problematyce kultury konsumpcyjnej. Absolwent, doktorant i pracownik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego 1 stopnia, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepszą pracę magisterską. Od wielu lat związany zawodowo ze środowiskiem organizacji pozarządowych (m.in. jako ekspert i kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych). Współpracował również z firmami badań rynkowych (m.in. SMG/KRC A MillwardBrown Company, ARC Rynek i Opinia, CBOS). Autor wielu publikacji naukowych, raportów i tekstów publicystycznych.

prof. Artur Nowak-Far – dyrektor Instytutu Prawa Szkoły Głównej Handlowej, autor ponad 300 publikacji naukowych dotyczących prawa UE, administracji publicznej, modelowania systemu prawnego, ekonomicznej analizy prawa, zarządzania procesami. 2013-2015 podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za sprawy prawne, 2007-2013 członek Kolegium NIK, 2003-2005 doradca ministra rolnictwa do spraw UE, 2001-2003 doradca rządu Ukrainy do spraw europejskich, 1997-1999 członek rządowego zespołu zadaniowego do spraw harmonizacji technicznej; 2017 profesor wizytujący National Taiwan University w Tajpej, 1999-2000 profesor Danmarks Forvaltingshojskole w Kopenhadze, okazjonalnie dawał wykłady także na Uniwersytecie w Lejdzie (2014), Uniwersytecie Amsterdamskim (2013), Yale University (2015), Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2016), Uniwersytecie w Hajfie (2016), Uniwersytecie w Jarosławiu (2017), RESPA w Skopje i Sarajewie (2005), Szkole Administracji Publicznej Ukrainy (2003) i innych.

dr Piotr Maszczyk – pracuje w Katedrze Ekonomii II KGŚ, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadził i prowadzi zajęcia m.in. z mikro- i makroekonomii, ekonomii sektora publicznego oraz ekonomii menedżerskiej po polsku i angielsku na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w SGH oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, jak również w ramach programów MBA organizowanych przez SGH i WUM. Wielokrotnie wyróżniany jako najlepszy wykładowca oraz „inspiracja roku” przez studentów. Autor i współautor ponad trzydziestu artykułów i opracowań naukowych, oraz licznych ekspertyz, były pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w randze radcy ministra. Stały komentator ekonomiczny radia Tok FM

dr Tomasz Potkański – zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich ds. badań i rozwoju, kieruje projektami szkoleniowymi i doradczymi dla miast członkowskich, w tym programem wspierania współpracy między-samorządowej. 22 lata praktyki w zarządzaniu projektami doradczymi dla administracji samorządowej, wieloletni pracownik USAID w W-wie, konsultant BŚ, UNDP, CIDA w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej, praktyk samorządowy, specjalista ds. zarządzania strategicznego, wieloletniego planowania finansowego, zarządzania usługami publicznymi i ich monitoringu, oraz komunikacji i partycypacji społecznej. Współpracownik Instytutu Polityk Publicznych Collegium Civitas, wolontariusz lokalnych organizacji pozarządowych, w tym LGD. Współtwórca Systemu Analiz Samorządowych w ZMP. Obecnie współtworzy w ramach projektu systemowego POWER 2.18 „System Monitoringu Usług Publicznych

prof. Mariusz Próchniak – profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej SGH Odbył staże naukowe lub dydaktyczne w London School of Economics and Political Science, University of Alicante, Toulouse Business School, Victoria University of Wellington, Northeastern Illinois University. Prowadzi zajęcia (w języku polskim i angielskim) z mikro- i makroekonomii na różnych poziomach studiów, w tym na studiach MBA i doktoranckich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na kwestiach makroekonomicznych, w szczególności zagadnieniach związanych ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją. Autor i współautor artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, jak: Economic Modelling, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Gospodarka Narodowa, Ekonomista, Bank i Kredyt, Ekonomia. Członek komitetu redakcyjnego Post-Communist Economies, Research in Applied Economics oraz International Journal of Management and Economics. Wielokrotnie wyróżniany jako najlepszy wykładowca oraz „inspiracja roku” przez studentów SGH.

prof. Ryszard Rapacki – kierownik Katedry Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej w SGH. W latach 1991-2017 wykładał w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), w której był także koordynatorem bloku Ekonomia i Finanse Publiczne. Jest również wykładowcą w Center for European Integration Studies (ZEI) na uniwersytecie w Bonn. Senior Fellow w ZEI oraz Adjunct Professor w Carlson School of Management, University of Minnesota. Ma bogate międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe. Wykładał m.in. na uniwersytetach w USA, Finlandii, Litwie, Meksyku i na Ukrainie. W SGH prowadzi(ł) zajęcia w wielu programach międzynarodowych, m.in. w Warsaw Executive MBA (wspólny program z University of Minnesota) i CEMS (Community of European Management Schools). Kilkakrotnie wyróżniany nagrodą dla najlepszego wykładowcy w programie Master of European Studies w ZEI w Bonn a także w programie CEMS w SGH. W przeszłości stypendysta Fullbrighta w USA oraz konsultant ONZ (misje doradcze i szkoleniowe w kilkunastu krajach Afryki, Azji, Europy i na Karaibach).

dr Angelina Sarota – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również prestiżowy Advanced Management Program w IESE Business School University of Navarra oraz Program Value Creation Through Effective Boards dla członków rad nadzorczych organizowany przez IESE Business School wspólnie z Harvard Business School. Wieloletni Dyrektor Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniła funkcje w wielu radach nadzorczych, w szczególności od 2008 do 2018 r. była sekretarzem, a następnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., największego koncernu petrochemicznego w Polsce oraz w Europie Centralnej. Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE EJ1 Spółki z o.o., odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Członek Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie w Natolinie. Członek Rady Programowej Fundacji Liderek Biznesu. Wykładowca akademicki oraz autor artykułów na temat służby cywilnej, nadzoru korporacyjnego oraz energetyki.

dr Robert Sobiech – socjolog, kieruje Instytutem Polityk Publicznych Collegium Civitas. Specjalizuje się w analizach polityk publicznych, badaniach ewaluacyjnych interwencyjnych programów publicznych oraz komunikacji strategicznej w administracji publicznej. Wykładał w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcje szefa współpracy międzynarodowej i doradcy dyrektora. Autor badań i analiz przygotowanych dla administracji publicznej (m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjnego Rządu, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Miasta st. Warszawa, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej), oraz dla organizacji międzynarodowych (m.in. OECD, UNDP, UNDCP, European Centre for Social Policy Research, Brookings Institute, European Social Dialogue Committee in Central Government Administrations).

prof. Dawid Sześciło – kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert OECD do spraw reform administracji publicznej w państwach bałkańskich (Albania, Kosowo, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Bośnia i Hercegowina) oraz na Ukrainie i w Turcji. Ekspert Abu Dhabi Awards for Excellence in Government Performance. Ekspert Fundacji im. Stefana Batorego w sprawach samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (2014-2015). Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018-2020). Wykładał gościnnie na uniwersytetach w Szwecji, Austrii i Portugalii. Jest autorem ponad dwustu publikacji naukowych z zakresu zarządzania publicznego, prawa publicznego i praw człowieka.

Jakub Wygnański – socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80. działacz „Solidarności” i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. Współpracował m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W latach 2002-2003 stypendysta Yale University (Yale World Fellow). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej, trzeciej i czwartej kadencji. Od 2010 do momentu rezygnacji (2013) był przewodniczącym Rady Programowej Telewizji Polskiej. Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999) oraz Totus Tuus (2004).

*skład prowadzących zajęcia może ulec nieznacznym zmianom

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa