Analiza i zarządzanie sprawami publicznymi

Udostępnij strone

UCZELNIA 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Chcesz brać udział w projektach zmieniających rzeczywistość, polepszających warunki życia, rozwiązujących problemy społeczne, otwierających nowe możliwości? Interesuje Cię praca w think tankach, firmach konsultingowych? Chciałbyś dołączyć do grona ekspertów pracujących w urzędach administracji publicznej, instytucjach Unii Europejskiej czy organizacjach międzynarodowych?

Rosnąca złożoność problemów, przed którymi stoją społeczeństwa w XXI wieku wymaga połączonych działań rządów, organizacji międzynarodowych, biznesu i  organizacji pozarządowych. Powodzenie tych działań zależy w decydującym stopniu od dobrze wykształconych specjalistów, potrafiących przygotować i realizować skuteczne rozwiązania dotyczące m.in. ochrony zdrowia, edukacji, imigracji, rozwoju miast czy rynku pracy. Specjalistów posiadających zarówno pogłębioną wiedzę o zachodzących zmianach społecznych i ekonomicznych, jak i profesjonalne umiejętności wykorzystania metod analitycznych i zarządczych.

Program studiów jest oparty na modelach wiodących uczelni zagranicznych. Jest połączeniem aktualnej wiedzy z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania i politologii z metodami jej praktycznego wykorzystania, kształtując umiejętności analizy złożonych problemów, planowania interwencji publicznych, komunikacji z otoczeniem, prowadzenia dialogu społecznego czy wzmacniania odpowiedzialności  za dobro publiczne.

Program jest efektem współpracy realizowanej w ramach porozumienia Collegium Civitas z Radbound University (Holandia), jednego z wiodących uniwersytetów oferujących programy nauczania z zakresu administracji publicznej i polityk publicznych, posiadającego europejską akredytację studiów Master of Public Administration.

Program studiów obejmuje cztery bloki tematyczne: a) funkcjonowanie sektora publicznego (administracji publicznej), b) polityki publiczne, c) interdyscyplinarne (społeczne, ekonomiczne, polityczne i prawne)  aspekty realizacji polityk publicznych, d) instytucjonalne otoczenie polityk publicznych (zarządzanie instytucjami publicznymi, relacje pomiędzy rządem, administracją publiczną, instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi).

Zajęcia prowadzone w ramach każdego bloku obejmują przekazywanie wiedzy teoretycznej, prezentację aktualnych badań i raportów, kształtowanie praktycznych umiejętności analitycznych i zarządczych oraz prezentację przykładów dobrych praktyk i rozwiązań wybranych  problemów. Znaczna część zajęć realizowana jest metodą studiów przypadków, uzupełnianych ćwiczeniami, grami symulacyjnymi i przygotowaniem grupowych projektów.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych mechanizmów zarządzania sprawami publicznymi.

 

Zdobędziesz umiejętności praktyczne z zakresu:

 • wykorzystania technik analitycznych i zarządczych w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych,
 • planowania i realizacji badań i analiz,
 • komunikacji z opinią publiczną, prowadzenia dialogu z partnerami społecznymi,
 • konsultacji,
 • negocjacji i rozwiązywania konfliktów

 

Adresaci programu:

Absolwenci studiów I stopnia (socjologia, ekonomia, psychologia, zarządzanie, prawo, nauki polityczne i inne pokrewne dyscypliny) zainteresowani analizą zjawisk społecznych i gospodarczych oraz planowaniem i wprowadzaniem zmian społecznych.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • instytucje Unii Europejskiej,
 • firmy konsultingowe,
 • think tanki,
 • instytuty i ośrodki badawcze,
 • organizacje międzynarodowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy prywatne wykonujące zadania publiczne.

 

Atuty:

 • program studiów jest oparty na modelu kształcenia specjalistów sektora publicznego w Holandii,
 • pierwsza w Polsce specjalizacja łącząca zagadnienia administracji publicznej, polityki publicznej i zarządzania publicznego,
 • zajęcia prowadzone są przez naukowców o znaczącym dorobku naukowym, osoby pełniące kierownicze stanowiska w administracji publicznej i sektorze prywatnym (ministrowie, wojewodowie, prezesi największych polskich firm, członkowie rad nadzorczych), ekspertów organizacji międzynarodowych oraz przez analityków firm konsultingowych i instytutów badawczych,
 • prace dyplomowe (magisterskie) mogą być przygotowywane we współpracy z wybraną przez studenta instytucją (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje samorządowe, firmy konsultingowe, agencje badawcze),
 • studia przygotowują absolwentów do pełnienia roli ekspertów pracy w departamentach programowych, analiz i badań, działach zajmujących się wdrażaniem i oceną projektów i programów publicznych.

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa