Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się

Udostępnij strone

www.alo.ceo.org.pl

 

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 semestry
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  luty 2018 r.

 

Edycja: województwo mazowieckie, województwo świętokrzyskie

 

Studia Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się są prowadzone przez Collegium Civitas w partnerstwie z:

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 • Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
 • Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

 

 

 

 

Studia podyplomowe Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej (ALO SUS) współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie PO WER w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Cel

Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji w zakresie przywództwa edukacyjnego, realizacji zadań z zakresu wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów oraz wdrażania do praktyki szkolnej działań poprawiających w szkole ich kształcenie.

Studia mają stworzyć dyrektorom, wicedyrektorom możliwość koleżeńskiego uczenia się i wzajemnego wspierania w zakresie wypełnianych w szkole zadań i pełnionych funkcji w trakcie całych studiów jak też po ich zakończeniu.
Adresaci studiów

 • Na studia mogą zgłosić się dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.
 • Każdą placówkę może reprezentować jedna osoba (w zespołach szkół odrębne instytucje mogą być reprezentowane osobno).
 • W projekcie nie mogą brać udziału placówki objęte wsparciem w realizowanych konkursach POWER w Działaniu 2.10 i projekcie pozakonkursowym ORE nr POWR.02.10-00-00-0002/16.

Rekomendacj

Studia będą korzystać z gromadzonych przez 11 lat doświadczeń Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzonych przez CEO i Collegium Civitas w ramach programu Szkoła Ucząca Się, którego partnerem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Studia te ukończyło 400 dyrektorów, których opinie bardzo dobrze świadczą o ich wartości.

Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od 2000 r. realizują program Szkoła Ucząca Się, w ramach którego poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli w ponad 3 tysiącach szkół wprowadzono zmianę podnoszącą efektywność nauczania i uczenia się.

 

 

Projekty nr POWR.02.10.00-00-3010/17 i POWR.02.10.00-00-3014/17  pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich i świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Agnieszka Świeczka
koordynatorka
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa
tel. +48 (22) 875 85 40 wew. 108
agnieszka.swieczka@ceo.org.pl
www.sus.ceo.org.pl

LUB

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa