Wewnętrzne hamulce na drodze rozwoju pro-europejskiej transformacji Mołdawii

Udostępnij strone

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Celem projektu będzie zbadanie procesu wprowadzania w życie umowy stowarzyszeniowej (AA) i porozumienia o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), które Mołdawia niedawno podpisała z Unią Europejską, a w szczególności dokonanie analizy wpływu czynników wewnętrznych i kontekstu systemowego Mołdawii dla procesu wprowadzania w życie regulacji zbliżających Mołdawię do UE.

Zgodnie z założeniami kierownika projektu, dr Kerry Longhurst, pro-europejska transformacja Mołdawii, tocząca się ze zmiennym skutkiem przez ostatnie dwie dekady, pozostaje niepewna i zagrożona. Pomimo  podpisania umowy stowarzyszeniowej (AA) i umowy o wolnym handlu (DCFTA), strukturalne przeszkody na drodze wprowadzenia tych umów w życie pozostają w mocy. Utrzymywanie się fenomenu „zawłaszczenia państwa przez grupy interesów” (state capture) pozostaje fundamentalną przeszkodą na drodze pro-europejskiej transformacji kraju. Badania prowadzone w ramach projektu mają zweryfikować prawdziwość tej tezy.

Projekt odwołuje się do koncepcji „state capture”, która została rozwinięta przez Bank Światowy w jego badaniach nad post-sowiecką transformacją dotyczące procesu migracji gospodarczej i politycznej władzy i wpływów z rąk państwa do rąk prywatnych po 1991 roku. Wysoki poziom zawłaszczenia państwa w Mołdawii jest ewidentny w istnieniu oligarchicznego systemu i koncentracji politycznych i gospodarczych wpływów, głębokiej korupcji w państwowym i prywatnym sektorze oraz w niekonsekwentnym wprowadzaniu w życie zasad państwa prawa i wysokim poziomie polityzowania instytucji państwa.

Działania badawcze będą koncentrować się głównie na otoczeniu funkcjonowania biznesu w Mołdawii, a w szczególności na roli małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs). W kontekście państw przechodzących przez proces transformacji systemowej i rozwijających się, szczególnie ważna jest rola SMEs, które są gwarantem rozwoju gospodarczego i istnieniem środowiska biznesowego charakteryzującego się otwartością i przejrzystością.