Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego

Udostępnij strone

Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest placówką badawczą powołaną do rozwoju badań w obszarze szeroko rozumianej socjologii życia publicznego. W jej zakres wchodzą zagadnienia tradycyjnie zakorzenione w różnych subdyscyplinach socjologii: socjologii polityki, socjologii kultury, antropologii społecznej, socjologii historycznej i socjologii krytycznej. Głównym punktem odniesienia zainteresowań zespołu Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest życie publiczne przede wszystkim w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Azji – w szerszym politycznym i kulturowym kontekście, uwzględniającym historyczną specyfikę regionu. Badania prowadzone w ramach Instytutu koncentrują się na uchwyceniu zmiany społecznej w różnych jej wymiarach: obok zmian ustrojowych istotne są także elementy zmian kulturowych i cywilizacyjnych, związanych z wieloaspektowym procesem globalizacji.
Badania prowadzone w Instytucie Socjologii charakteryzuje interdyscyplinarność metodologiczna wynikająca z dorobku jego pracowników. Niezależnie od różnych perspektyw i tradycji teoretycznych – łączy je pole badawcze zakreślone wokół następujących kwestii:

 • teorii demokracji, teorii elit, kultury politycznej, jakości demokracji;
 • społeczeństwa obywatelskiego, obywatelskości; podmiotowości społecznej;
 • socjologii narodu, nacjonalizmu, kultury narodowej, mniejszości etnicznych i narodowych;
 • kultury, nowych mediów i mediatyzacji życia publicznego;
 • polityki społecznej, nierówności społecznych, wykluczenia i różnorodności;
 • społeczności lokalnych w procesie globalizacji.

Celem Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego jest znaczący udział w otwieraniu nowych perspektyw dla refleksji teoretycznej oraz w rozwoju nowoczesnych rozwiązań metodologicznych. Realizowane projekty badawcze wypracowują horyzonty poznawcze, pozwalające opisać nowym językiem złożoność świata społecznego w dobie globalizacji i zacierających się granic pomiędzy sferą społeczną, a tym, co tradycyjnie było uznawane za domenę polityki.

 

Edmund Wnuk-Lipiński (1944-2015)

W latach 2006-2012 Rektor Uczelni. Od 2013 roku Kierownik Instytutu Socjologii oraz Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych. Profesor Wnuk-Lipiński ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, w 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizował się w dziedzinie socjologii polityki. Był założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wykładał w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu, na University of Notre Dame, na uczelniach wyższych w Kanadzie, Norwegii, Francji (Centre national de la recherche scientifique), Bułgarii oraz w berlińskim Wissenschaftskolleg. Uzyskał stypendium wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu.

Profesor Wnuk-Lipiński zajmował stanowisko doradcy ds. polityki społecznej NSZZ „Solidarność”. Z ramienia opozycji demokratycznej brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989 – 1991 kierował zespołem doradców naukowych przy Obywatelskim Klubie Parlamentarnym.

W 2011 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Wnuk-Lipiński był także pisarzem science-fiction. Opublikował m.in. trylogięApostezjon, składającą się z pozycji Wir pamięci (1979), Rozpad połowiczny (1988) i Mord założycielski (1989).  W 1988 został uhonorowany Nagrodą im. Janusza A. Zajdla za Rozpad połowiczny.

 

Wybrane publikacje

 • Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Gdańsk 1972
 • Metody badania czasu wolnego a socjologiczna interpretacja materiału empirycznego. Referat, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Gdańsk 1973
 • Czas wolny. Współczesność i perspektywy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975
 • Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Instytut Książki i Czytelnictwa BN, Warszawa 1975
 • Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979
 • Budżet – struktura społeczna – polityka społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981
 • Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1991
 • Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany ustrojowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Scholar, Warszawa 2003
 • Świat międzyepoki, Znak, Kraków 2004
 • Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005
 • Światy równoległe. Autobiografia subiektywna w sensie ścisłym, Warszawa 2014

Wywiad przeprowadzony przez Teresę Torańską z profesorem Edmundem Wnuk-Lipińskim

http://wyborcza.pl/magazyn/1,130288,13142647,Stoja_przy_mnie.html

Wspomnienie profesora Jana Zielonki

http://zielonka.blog.polityka.pl/2015/01/06/dwoch-wielkich-z-pomorza/

Wspomnienie profesor Jadwigi Koralewicz

Wspomnienia o prof. E. Wnuk-Lipińskim_Studia Polityczne

Wspomnienie profesora Antoniego Sułka:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209636,Prof__Sulek_o_Wnuku_Lipinskim__porzadny_czlowiek_.html

Wspomnienie profesora Ireneusza Krzemińskiego:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209509,Prof__Krzeminski_o_Wnuku_Lipinskim__podziwialem_jego.html

Wspomnienie profesora Andrzeja Rycharda:

http://wyborcza.pl/1,91446,17209254,prof__Rychard_o_Wnuku_Lipinskim__wybitny_badacz_i.html

 

SKŁAD INSTYTUTU
dr Jacek Bieliński
e-mail: jacek.bielinski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Specjalizuje się w zakresie metodologii badań społecznych, badań sondażowych, analizie danych ilościowych, wartości i norm społeczeństwa polskiego, anomii, socjologii nauki. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce normatywności we współczesnych społeczeństwach liberalnych demokracji, wartości i norm polskich naukowców, legitymizacji systemów społecznych i politycznych.

Pracuje również jak adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie pełni rolę koordynatora metodologicznego w Laboratorium Analiz Statystycznych.

Wybrane doświadczenia badawcze: Empowering Social/Civic Skills of Elderly Women in the Multicultural Villages of the North-Eastern Poland (2008-2010, finansowane przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe; badacz), Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w północno-wschodniej Polsce (2012, Narodowe Centrum Kultury; koordynator i badacz), Ethos of Science. Norms and Values of Academics in Poland (2015-2018, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; koordynator projektu), Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów (2017-2020, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; koordynator projektu), Marketized Mentality. Propozycja nowych wskaźników teorii anomii instytucjonalnej na poziomie mikro (2018-2019, Instytut Socjologii Collegium Civitas; lider projektu).
 

Wybrane publikacje i wystąpienia konferencyjne:

Troszyński, M., Bieliński, J., Bukowska, X., Iwińska, K., Markowska, B., Nowicka, M., & Sałkowska, M. (2020). Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych. Warszawa: Collegium Civitas. Retrieved from https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/czas_pandemii_w_polskich_mediach_spolecznosciowych.pdf

Bieliński, J., & Hövermann, A. (in print). Perceived Marketization in Poland. Translating Key Concepts of Institutional Anomie Theory to the Micro Level. „European Journal of Criminology”.

Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2019). Etos nauki we współczesnej Polsce. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1–2(53–54), 219-250.

Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2019). The Ethos of Science in Contemporary Poland. „Minerva”, 57(2), 151-173. doi:10.1007/s11024-018-9365-1

Bieliński, J. (2019). Mentalność urynkowiona w Polsce. 167h Polish Sociological Congress.

Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2018). Ethos of Science and the Marketized Mentality of Academics in Contemporary Poland. XIX ISA World Congress of Sociology. doi:10.13140/RG.2.2.30607.69285

Bieliński, J. (2018). Ożywianie Durkheima. Zapiski z notatnika badawczego, czyli Durkheim po mojemu. Seminarium Instytutu Socjologii UAM.

Bieliński, J. (2017). Political Legitimacy and Normative Disorientation in European Liberal Democracies. „Polish Sociological Review”, 3(199), 267-285.

Bieliński, J., & Hövermann, A. (2017). Modeling Institutional Anomie Theory on Individual Level as a Causal Mechanism. 13th Conference of the European Sociological Association.

Hövermann, A., & Bieliński, J. (2017). Conceptualizing Institutional Anomie Theory on the Individual Level in Poland. American Society of Criminology Meeting.

Błaszczak-Banasik, A., Kubicki, P., Bielińska, M., Bieliński, J., & Sałkowska, M. (2017). Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, 5.

Bieliński, J. (2016). Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka, czy przemysłowa? 16th Polish Sociological Congress.

Bieliński, J. (2016). Rethinking Durkheim’s Social Regulation. Theoretical Reconstruction, Indicators and Empirical Test. 3rd ISA Forum of Sociology. doi:10.13140/RG.2.2.27869.82400

Bieliński, J. (2015). Between Anomie and Fatalism. Reconstruction and empirical test of Durkheim’s social regulation theory. 12th Conference of the European Sociological Association. doi:10.13140/RG.2.1.3317.9365

Bieliński, J. (2015). Normative Disorientation as a Cause of Low Political Legitimacy. European Social Survey Conference. doi:10.13140/RG.2.1.2666.2564

Bieliński, J. (2006). Konsens i jednorodność społeczna w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych. [The Role of Consensus and Social Homogeneity in the Process of Building Capitalism in Post-communist Countries]. „Studia Socjologiczne”, 1, 89-118.

Bieliński, J. (2013). Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej. Warszawa: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Bieliński, J. (2013). Niemożliwa tożsamość: wizerunek podmiotów „my” – „oni”. In: X. Bukowska & B. Markowska (Eds.), To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w polskim dyskursie politycznym (pp. 75-90). Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Bieliński, J., & Larkowska, M. (2011). Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe. In I. Pańkow (Ed.), Meandry legitymizacji. Studia i analizy (pp. 141-166). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Bieliński, J., Bober, M., Sarzalska, M., & Zawistowski, J. (2008). Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy. In M. Bukowski (Ed.), Zatrudnienie w Polsce 2007 – bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych. Retrieved from http://econpapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa:14284

Bieliński, J., Iwińska, K., & Rosińska-Kordasiewicz, A. (2007). Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. [Computer Assisted Qualitative Data Analysis]. ASK, 16, 89-114. Retrieved from http://hdl.handle.net/1811/69553

 

dr hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska, prof. CC
Zastępca Kierownika Instytutu Socjologii
e-mail: mbudyta@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka i politolożka, doktor habilitowany nauk społecznych, zastępczyni kierowniczki Instytutu Socjologii Collegium Civitas. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i Central European University. Ekspertka w dziedzinie polityki narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz polityki migracyjnej. Zajmuje się instytucjonalizacją mniejszości narodowych i konfliktami etnicznymi w Europie Środkowej oraz badaniami polskiej diaspory za granicą i imigracji do Polski z krajów UE i Ukrainy.

Kierowniczka i uczestniczka kilku projektów badawczych, m.in. realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim “Integration or Assimilation? The Strategy of Becoming a Member of a New Community: the Case of Polish Immigrants in Iceland” (2009-2011); „Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje” (2014-2015); „Zdiagnozowanie występujących na terenie RP barier w realizowaniu przez obywateli UE/EOG unijnej swobody przepływu pracowników nie mających uzasadnienia w prawie unijnym” (2018); „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” (2018-2020); „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” (2018-2020).

Autorka licznych artykułów naukowych o problematyce etnicznej i migracyjnej oraz książek: „Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności” (2017); „Socjologia narodu i konfliktów etnicznych” (2010); „Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?” (2003). Współautorka i redaktor naukowa książek „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla osób pracujących z imigrantami” (2020); „Imigranci w województwie zachodniopomorskim. Podręcznik dla osób pracujących z imigrantami” (2020); “Integration or Assimilation? Polish Immigrants in Iceland” (2011).

 

dr Agnieszka Bukowska
e-mail: agnieszka.bukowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, badacz, szkoleniowiec. Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu trzech dyscyplin – socjologii, psychologii i pedagogiki. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej oraz procesy prowadzące do radykalizacji postaw i ekstremizmu. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej patologii związanej z działalnością sekt destrukcyjnych, kontrowersyjnych ruchów religijnych, dysfunkcyjnych subkultur oraz zróżnicowanych środowisk ekstremistycznych.

Jest autorką wielu programów szkoleniowo-warsztatowych, dotyczących problematyki działalności kontrowersyjnych grup kultowych, skierowanych do funkcjonariuszy służb mundurowych, kuratorów sądowych, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także młodzieży szkolnej. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze.

Członek zespołu Komisji Europejskiej zajmującej się badaniami nad radykalizacją skrajnie prawicową i islamistyczną oraz polityką bezpieczeństwa w UE.

Należy do międzynarodowych organizacji: Women In International Security oraz European Association for Security. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Securitologia”.

Zwolenniczka idei uczenia się przez całe życie. Jako andragog specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną oraz warsztaty psychoedukacyjne. Organizuje i inspiruje aktywność edukacyjną człowieka dorosłego podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej formalnej, pozaformalnej i nieformalnej w różnych środowiskach: społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych. W swojej praktyce pedagogiczno-terapeutycznej pomaga ludziom w odkrywaniu własnego potencjału, rozwiązaniu problemów związanych z edukacją oraz uwierzeniu we własne możliwości. Pomysłodawczyni i współorganizatorka kampanii społecznych.
 

Autorka m.in. artykułów:

Przyszła pora na znachora – niekonwencjonalne sposoby leczenia. Pułapki i zagrożenia (2017).

Kontrowersyjne grupy religijne. Manipulacja, system kontroli, utrzymywanie zależności adeptów w grupie (2015).

Dietetyczna duchowość. Od warsztatów zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego do grupy destrukcyjnej (2015).

Być poganką, być poganinem – odrodzenie neopogańskie we współczesnej Polsce (2011).

Patologie związane z działalnością sekt religijnych (2011).

 

dr Xymena Bukowska
e-mail: xymena.bukowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, Kierowniczka Katedry Socjologii Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się socjologią polityki, teorią obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej zagadnień socjologii spraw publicznych, teorii demokracji, teorii kultury, kapitału kulturowego, kompetencji kulturowych i socjologii życia publicznego.
Stypendystka Technische Universitat Dresden i Freie Universitat Berlin.
Członkini zespołu redakcyjnego rocznika naukowego Zoon Politikon.
 

Wybrane publikacje:

Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania UE (2001),

Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji (2010),

Obywatelskość „à la polonaise” – czyli jakimi obywatelami są Polacy (2009),

Civil Society (2011),

Dwadzieścia lat polskiego społeczeństwa (nie)obywatelskiego (2012),

Kapitał kulturowy w działaniu. Światy społeczne Białowieży (2013).
 

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Xymena_Bukowska
Academia https://civitas.academia.edu/XymenaBukowska

 

dr Mariusz Finkielsztein
e-mail: mariusz.finkielsztein@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2013 – magister, 2019 – doktor), adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Organizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym International Interdisciplinary Boredom Conference. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół socjologii pracy, emo cji, szkolnictwa wyższego i nauki oraz socjologii zawodów kreatywnych/artystycznych. Badawczo zajmuje się zagadnieniem nudy w środowisku uniwersyteckim, której poświęcił pracę doktorską pt. „On Social Significance of Boredom. The Phenomenon of Boredom in the University Milieu”.

Wybrane publikacje:

Boredom and Academic Work, Routledge, United Kingdom 2021.

Ohlmeier, S., Finkielsztein, M., & Pfaff, H. (2020).Why We Are Bored: Towards a Sociological Approach to Boredom. “Sociological Spectrum” ,40(3), s. 208-225.

Class-Related Boredom among University Students: A Qualitative Research on Boredom Coping Strategies. “Journal of Further and Higher Education”, vol. 43/2019.

Między cierpieniem a przyjemnością: krótka historia nudy i nudologii, „Maska” nr 1(37)/2018, s. 8-18.

Nuda w środowisku uniwersyteckim, „Edukacja” 1(140)/2017, s. 108-120.

Boredom and Melancholy in Utopias and Dystopias w: Olkusz Ksenia, Kłosiński Michał, Maj Krzysztof (red.) More After More. Essays Commemorating the Five Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, Facta Ficta Research Centre, Kraków 2016, s. 104-117.

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Finkielsztein
Academia https://civitas.academia.edu/MariuszFinkielsztein
Strona internetowa:https://mariuszfinkielsztein.com/

 

dr Katarzyna Iwińska
e-mail: katarzyna.iwinska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Obecnie prorektorka do spraw badań naukowych w Collegium Civitas.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, socjologii życia publicznego i społecznych aspektów ochrony środowiska. Jest współautorką opracowań z zakresu demokracji środowiskowej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz autorką publikacji na temat podmiotowego sprawstwa, partycypacji społecznej i aktywności ekologicznej.

Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących transformacji energetycznej. Koordynuje projekt PASSION: Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Społecznych (http://passion.civitas.edu.pl/).

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Iwinska
 

Ostatnie publikacje:

Iwińska, K. & Sałkowska, M. Learning by Doing: The Sociological Approach within Education for a Sustainable Development. „Zoon Politikon” 2020: 11. 1-28. https://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon/2020/11-2020/art/16312/

Činčera, J.; Mikusiński, G.; Binka, B.; Calafate, L.; Calheiros, C.; Cardoso, A.; Hedblom, M.; Jones, M.; Koutsouris, A.; Vasconcelos, C.; Iwińska, K. Managing Diversity: The Challenges of Inter-University Cooperation in Sustainability Education. „Sustainability” 2019, 11, 5610. https://doi.org/10.3390/su11205610

Iwińska, K.; Kampas, A.; Longhurst, K. Interactions between Democracy and Environmental Quality: Toward a More Nuanced Understanding. „Sustainability” 2019, 11, 1728. https://doi.org/10.3390/su11061728

Iwińska, K, M. Kraszewska, M. Jones (ed.). 2018. Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Collegium Civitas Press. https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Widening-Interdisciplinary-Sustainability-Education-light.pdf

Iwińska, K., Bukowska, X. (ed.). Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia. Collegium Civitas Press. 2018. https://pl.boell.org/sites/default/files/slask-kobiet.tradycja-aktywnosc-i-ekologia_1.pdf

Iwińska, K, Blicharska, M, M. Tainio, L. Pierotti, A. de Nazalle, Cycling in Warsaw, Poland – perceived enablers and barriers according to cyclists and non-cyclists. “Transportation Research Part A” Volume 113, July 2018, Pages 291-301, ISSN 0965-8564, https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.04.014

Pierotti, L., Iwińska, K., Blicharska, M., Tainio, M., & Nazelle, A.D. 2017. A Comparison of Habits and Perceptions Towards Cycling in Warsaw.

Iwińska, K, Witkowska, K. 2016. Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku podmiotowości… Przypadek polskiej energetyki jądrowej (Civil society on the way to its subjectivity… The case of the nuclear energy development in Poland). „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” 2016: 2 (4) 83-111.

Iwińska, K., Ruszkowski, P. 2015. Processes of decision making on energy issues: micro and macro analysis (the case of Poland 2015). “Securitologia” 2015; 22(2) 95–106

Chimiak, K. Iwińska (ed.) 2015. Krajobraz społecznościowy (Civil Landscape: Poland 2014). Warszawa; Lublin: Polyhemnia

Iwińska, K. 2015. Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa (To Be and To Act in Society: Discussions on Agency). Kraków: NOMOS.

 

prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz
Kierownik Instytutu Socjologii
e-mail: jadwiga.koralewicz@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Profesor socjologii (od 1992 r.), współtwórczyni i pierwsza Rektorka Collegium Civitas. Obecnie Prezydentka uczelni. Do 2015 r. Profesor w Polskiej Akademii Nauk.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami mentalności, systemu wartości, postaw i poglądów Polaków w aspekcie porównawczym, historycznym, strukturalnym i międzynarodowym, jak również szkolnictwem wyższym w Polsce i na świecie.

Członkini m.in. Rady Naukowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta i Przewodnicząca Komisji Akademickiej (2012-2018) oraz Rady Naukowej Copenhagen Centre for Peace Research, Executive Committee European Political Science Network.

Stypendystka University of California (Berkeley), Nuffield College (Oxford), Uppsala University (Szwecja), CNRS (Paryż). Prowadziła wykłady gościnne w Columbia University (NY), Lund University, Carleton University (Ottawa), University of Copenhagen, University of Tuebingen, European University Institute (Florence) oraz University of Scranton, Jerusalem Univeristy, Soochow Univeristy (Taipei).

Dwukrotna laureatka Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za najlepszą książkę socjologiczną roku (1988, 1991), przyznawanej przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
 

Wybrane publikacje:

The European Value System (1999).

Człowiek człowiekowi człowiekiem (z Hanną Malewską-Peyre, 1998).

The Party System – The Political System – Social Consciousness (1995).

Mentalność Polaków (wspólnie z Markiem Ziółkowskim, 1990, 2003).

Autorytaryzm, lęk, konformizm (1987, 2004).

Społeczeństwo polskie przed kryzysem (1987).

Crisis and Transition: The Polish Society in the 1980s (1987).

System wartości i struktura społeczna (1974).

 

mgr Katarzyna Krakowska
e-mail: katarzyna.krakowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka. Absolwentka Collegium Civitas.

Asystentka w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego oraz Katedrze Socjologii Collegium Civitas. Opiekunka naukowa Koła Socjologii CC.Jej zainteresowania naukowe dotyczą socjologii migracji (w szczególności sytuacji Ukraińców w Polsce), teorii kultury i kapitału kulturowego, antropologii kultury popularnej, a także metodologii jakościowej w badaniach społecznych.
 

Wybrane publikacje: The Role of Volhynian Massacres in the Building of Narratives about Ukrainians on The Polish Internet. (2018)

 

dr Paweł Kuczyński
e-mail: pawel.kuczynski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Współzałożyciel i menedżer jednej z pierwszych w Polsce firm badawczych opinii i rynku „Demoskop” (dzisiaj IPSOS Polska). Prezes Fundacji Zespołu Analiz Ruchów Społecznych.

Od 20 lat zajmuje się konsultacjami społecznymi, towarzyszącymi inwestycjom makrostrukturalnym (rewitalizacja, ochrona środowiska, energetyka, infrastruktura drogowa).

Specjalizacja naukowa: badania i analizy ruchów społecznych.

Koordynator z ramienia Collegium Civitas międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), kierowanego przez University of Manchester z udziałem 13 krajów, poświęconego skrajnej prawicy i islamofobii.

 

dr Barbara Markowska
e-mail: barbara.markowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Filozofka, socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.
Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą perspektywy krytycznej w socjologii kultury i teorii społecznej (Bourdieu, Latour), socjologii wiedzy, socjologii pamięci, teorii nowoczesności i ponowoczesności oraz filozofii polityki.

Wybrane doświadczenia badawcze: Monitoring i analiza wypowiedzi rasistowskich, ksenofobicznych, mowy nienawiści (2007-2008, Fundacja Batorego, liderka projektu w Collegium Civitas), Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the North-Eastern Poland (2008-2010, Collegium Civitas, finansowanie: Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe; koordynatorka projektu), Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych (2010-2014, MNiSW, koordynatorka projektu), Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2011-2016, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, badaczka), Światy społeczne Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego (2012, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lider: Collegium Civitas; kierowniczka projektu), ) Historical Cultures in Transition: Negotiating Memory, History and Identity in the Contemporary Central and Eastern Europe (2017-2019, Narodowe Centrum Nauki, Lider: ISP PAN. Koordynatorka badań jakościowych, badaczka, autorka analiz).
 

Wybrane publikacje:

Homo libidinous and the Economy of Desire. A re-reading of Simmel’s The Philosophy of Money after Freud (2018),

Śląsk w procesie zmiany: aktywność kobiet w perspektywie zrównoważonego rozwoju (2016), To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym (2013),

Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży (2013),

Światy społeczne Białowieży – diagnoza kapitału kulturowego (2012).

CV naukowe

 

dr Monika Nowicka
e-mail: monika.nowicka@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas.

Współtwórczyni Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas. Zastępczyni redaktora naczelnego rocznika „Zoon Politikon”.

Specjalizuje się w tematyce socjologii miasta i socjologii migracji.

Wybrane doświadczenia badawcze: Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich imigrantów w Islandii (2014, projekt finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, koordynatorka projektu); Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje” (2014, projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, badaczka).
 

Wybrane publikacje:

Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków w Islandii (2020).

Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii (2017).

Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje (2015).
 

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Monika_Nowicka
Academia https://civitas.academia.edu/MNowicka

 

prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
e-mail: ewa.nowicka-rusek@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, antropolog społeczny, profesor w Collegium Civitas, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW w latach 2001-2013.

Naukowo zajmuje się kwestią swojskości i obcości, kontaktem kultur, powstawaniem nowych narodów na Syberii i na Bałkanach (Arumuni), sytuacją mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR, grupami mniejszościowymi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (w tym przede wszystkim Romami) oraz współczesnymi procesami migracyjnymi.

Doświadczenie badawcze: „Polacy i inni” trzydzieści lat później (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS).
 

Wybrane publikacje:

Dlaczego swój, dlaczego obcy. Mniejszość romska we współczesnej Polsce (2019), (współautor: Maciej Witkowski), Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Opportunities and Limitations of Intercultural Communication: Doing Social Anthropology in the Field [w:] Elżbieta Hałas (red.), Life-World, Intersubjectivity and Culture, Contemporary Dilemmas (Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society), ss. 233-245.

Korzenie ałtargany sięgają głęboko. Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami (2016), Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Siberian Circle Dances: the New and the Old Communitas, „Polish Sociological Review” nr. 2(194)/2016, ss. 249-260.

Invented tradition and the new regionalism. The revival of pastoralism in Ochotnica Górna (Polish Carpathian village) (2015), “Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”, ss. 151-164.

Świat człowieka – świat kultury (2014 – wyd. nowe), PWN.

Identity and socio-cultural capital: Duality of transnational people in Poland, “Ethnic and Racial Studies” (2006), ss. 1072-1087 JCR.

 

Jan Pakulski, prof. dr
e-mail: jan.pakulski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Absolwent studiów doktorskich na Australian National University w Australii 1980 roku. Professor Emeritus na Uniwersytecie Tasmańskim w Hobart, gdzie pracuje od roku 1979. Członek Academy of the Social Sciences in Australia (ASSA), afiliatem w Stanford Centre for Poverty and Inequality (SCPI). Wykładowca w Collegium Civitas.
 

Wybrane publikacje: Toward Leader Democracy (2012, paperback edition in 2014), Violence and the State (2015), Political Leadership in Decline: Careers of Australian Parliamentarians (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Jan_Pakulski

 

dr hab. Rafał Pankowski, prof. CC
e-mail: rafal.pankowski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog kultury, politolog, profesor Collegium Civitas. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracował m.in. jako ekspert-konsultant w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE, współpracował z wieloma organizacjami eksperckimi i placówkami akademickimi, m.in. z londyńskim Chatham House, wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku oraz Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku.

Od 1996 r. zastępca redaktora naczelnego magazynu NIGDY WIĘCEJ, współzałożyciel Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ, koordynator programu edukacyjnego UEFA Euro 2012 RESPECT Diversity.

Jako pierwszy Polak został stypendystą Eton College. Otrzymał honorową odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”, a także Medal Honorowy „Powstania w Getcie Warszawskim” oraz Nagrodę Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina.
 

Wybrane publikacje: Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii (1998), Rasizm a kultura popularna (2006) i The Populist Radical Right in Poland: The Patriots (2010).

 

dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC
e-mail: pawel.ruszkowski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, wykładowca w Collegium Civitas. Kierownik Centrum Ekspertyz Collegium Civitas. Koordynator Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, obejmującego ponad 40 ekspertów w zakresie energetyki, polityki energetycznej, polityki klimatycznej, górnictwa, elektroenergetyki i OZE.

Naukowo zajmuje się socjologią polityki i socjologią gospodarki. W szczególności specjalizuje się w kwestiach dotyczących: polskiej sceny politycznej, związków zawodowych, spółek pracowniczych, dialogu społecznego.

Wybrane doświadczenia badawcze: Dysfunkcjonalne grupy interesów w elektroenergetyce (2006-2007, grant MNiSW); Oblicza polskiego konserwatyzmu (2008-2010, grant MNiSW); Pokolenie JPII: świadomość polskiej młodzieży po śmierci Jana Pawła II (2007-2008, grant MNiSW); Spółki pracownicze – przepis na sukces (2011-2014, projekt WND – POKL); Prywatyzacja pracownicza w Kopalni Soli „Kłodawa” (2014-2015).
 

Wybrane publikacje:

Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne (wraz z A. Przestalskim i P. Maranowskim, 2020).

Spółki pracownicze. Przepis na sukces (2014).

Segmentacja społeczeństwa polskiego (2012).

Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych (2010).

Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki (2009).

Dylematy światopoglądowe młodzieży (2009).

JPII. Pokolenie czy mozaika wartości? (2006).

Socjologia zmiany systemowej w gospodarce (2004).

 

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Ruszkowski

 

dr hab. Natalya Ryabinska, prof. CC
e-mail: natalya.ryabinska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Profesorka w Collegium Civitas w Warszawie.

Jej badania koncentrują się na systemach medialnych w postkomunistycznej Europie i Eurazji, transformacjach mediów w reżimach hybrydowych, mediach i demokracji, komunikacji politycznej i międzynarodowej, nowych mediach.
Stypendystka Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Członkini Działu Studiów Europejskich w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 

Wybrane publikacje:

Politics as a Joke: The Case of Volodymyr Zelensky’s Comedy Show in Ukraine (2020), “Problems of Post-Communism”.

Postkomunistyczne środki masowego przekazu w Ukrainie: między zawłaszczeniem a komercjalizacją (2017).

Academia: https://civitas.academia.edu/NatalyaRyabinska
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Ryabinska2

 

dr Marta Sałkowska
e-mail: marta.salkowska@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się studiami o niepełnosprawności. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich bliskich, a także problematyką piętna, dewiacji i wykluczenia społecznego.
Współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przy realizacji badań związanych z realizacją praw osób z niepełnosprawnościami. Członkini Redakcji rocznika naukowego „Zoon Politikon”. Członkini Sekcji Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wybrane doświadczenia badawcze: Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych (2020, Collegium Civitas); Godzenie ról zawodowych i rodzinnych na przykładzie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (2018-2019, Collegium Civitas); Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Parlamencie RP – analiza wybranych przekazów medialnych (2016, Collegium Civitas); Kobiety jako liderki zmian (2016, Fundacja Heinricha Boella, badaczka); Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością (2016, RPO); Dostępność opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnością (2018, RPO).
 

Wybrane publikacje:

Work-Life (Im)Balance? An Explorative Qualitative Study Among Mothers and Fathers of Persons with Disabilities (2020).

Moral Outrage and the Fight for the Reputation of Children with Intellectual Disabilities Qualitative Content Analysis of Posts Below an Interview with Parents of a Woman with Down Syndrome (2020, współaut. Elżbieta Zakrzewska-Manterys).

Sejmowe protesty opiekunów osób z niepełnosprawnościami – wybrane wątki analityczne artykułów prasowych (2019).

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia (2017).

Matka Downa. Piętno. Znaczenia. Strategie (2015).
 

CV naukowe

 

dr hab. Tomasz Stryjek, prof. CC
e-mail: tomasz.stryjek@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Historyk, politolog, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, od 2008 r. wykładowca Collegium Civitas (od 2013 członek Instytutu Socjologii CC); od 1996 r. pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 2008 r. profesor nadzwyczajny).

Specjalizuje się w badaniu historii najnowszej i współczesności Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej.
W latach 2017-2021 kieruje polsko-ukraińskim grantem Narodowego Centrum Nauki pt.: „Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej” (UMO-2016/21/B/HS3/03415).

Autor ponad 50 książek i artykułów dotyczących historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej.
 

Wybrane publikacje:

Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła” (2020).

Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii (2020).

Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci (2014).

Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (2013).

 

dr Marek Troszyński
e-mail: marek.troszynski@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Socjolog, kierownik Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas.
Jego zainteresowania badawcze skupiają się na analizie dyskursu w mediach cyfrowych. W swoich badaniach wykorzystuje metody lingwistyki komputerowej oraz narzędzia automatycznej analizy języka naturalnego (NLP). W pracy naukowej zajmuje się także zagadnieniami mowy nienawiści wobec mniejszości w Polsce.
 

Wybrane publikacje:

History and the Media. Historical Discourse in the Polish Media on the 100th Anniversary of Poland’s Independence (2020).

Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Analiza jakościowo-ilościowa tekstów zamieszczanych w mediach społecznościowych (2018).

Czy komputer rozpozna hejtera? Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) w jakościowej analizie danych (2017).

Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied pro-prosumer activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry (2017).

Analiza treści witryn internetowych z wykorzystaniem automatycznego kodowania (2016).

Hate speech. Towards a research standard (2015).

 

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Marek_Troszynski2

Academia https://civitas.academia.edu/MTroszynski

 

dr hab. Izabela Wagner-Saffray, prof. CC
e-mail: izabela.wagner@civitas.edu.pl

Biogram naukowy

Izabela Wagner (ur. 1964) jest socjolożką – profesorem uczelnianym w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, badaczką (fellow) w Institute Convergence Migration w Paryżu, a także badaczką (associate researcher) w laboratorium DynamE – Dynamiques Européennes (L’UMR7367), działającym w ramach CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) i Uniwersytetu w Strasburgu.

Jej zainteresowania naukowe obejmują studia karier artystycznych i naukowych, mobilność geograficzną naukowców i artystów. Od 2016 roku Wagner rozpoczęła w obozie dla uchodźców pracę wolontariacką, którą przekształciła w teren badawczy. Jednym ze studiowanych zagadnień jest rola sztuk (muzyka, taniec, film i teatr) na proces włączania się uchodźców w życie przyjmujących.

W latach 2010-2011 Wagner była badaczką wizytującą w Department of the History of Science, Harvard University, a w 2016 r. – w New School for Social Research w Nowym Jorku. Była także profesorką wizytującą w następujących miejscach: Fudan University w Szanghaju (Chiny, 2012), Minho University (Portugalia, 2013 i 2014), Cagliari University (Włochy, 2015), EHESS w Paryżu (2017, 2020) i Sapienza Università (Włochy, 2020).

Izabela Wagner jest autorką “Producing Excellence. Making of a Virtuoso” (Rutgers UP, 2015). Książka ta ukazała się także w języku chińskim (⾳音乐神童加⼯工⼚厂, Normal University Press, Szanghaj 2016) i rosyjskim (Создание виртуозов. Через тернии к звездам: как рождаются виртуозы; Exmo, Moskwa, 2019). Ponadto w 2011 roku ukazała się w Polsce jej praca zatytułowana “Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych.” (Scholar, 2011). Wagner jest także autorką artykułów traktujących o warunkach pracy, konstrukcji karier, międzynarodowej mobilności „twórczych profesjonalistów”. Od 2019 publikuje teksty o tematyce uchodźczej. Pisze także teksty typowe dla socjologii zaangażowanej.

W 2020 Izabela Wagner opublikowała biografię Zygmunta Baumana: “Bauman: a Biography” (Polity, 2020).

 


Kontakt:
Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego
tel. 22 656 71 92
pokój 1237, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa