Socjologia i filozofia

Udostępnij strone

Nasi eksperci z zakresu socjologii i filozofii to naukowcy i badacze zajmujący się m.in. socjologią polityki, teorią obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem komentarza eksperckiego proszone są o kontakt z Biurem Prasowym uczelni:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

 

dr Jacek BIELIŃSKI

Socjolog.

Specjalizacja: metodologia badań społecznych, badania sondażowe, analiza danych ilościowych, wartości i normy społeczeństwa polskiego, anomia, socjologia nauki.

Adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, adiunkt i koordynator metodologiczny w Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki ilościowe i statystyczną analizę danych.

Koordynuje i nadzoruje metodologię badania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych w OPI BIP, w którym analizowana jest sytuacja wszystkich absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy. Projektuje i opracowuje aplikacje analityczne wykorzystujące duże zbiory danych, np. wena.opi.org.pl. Brał udział w projektach badawczych dot. etosu naki w Polsce, mentalności urynkowionej, legitymizacji systemów politycznych, wartości młodzieży, polityk przeciwdziałania bezrobociu, elit politycznych, badaniach nad mową nienawiści w polskiej sferze publicznej, czy kultury i kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. Na swoim koncie ma publikacje książkowe oraz w prestiżowych recenzowanych pismach akademickich. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest współzałożycielem Fundacji „Wiedza Lokalna” i prezesem Stowarzyszenia „Niezależna Inicjatywa Kulturalna”.

Autor książek: „JPII Pokolenie czy mozaika wartości?” (2006), „Dylematy światopoglądowe młodzieży” (2009) i „Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej” (2013), jak również artykułów i raportów takich jak „The ethos of science in contemporary poland” (2019), „Political Legitimacy and Normative Disorientation in European Liberal Democracies” (2017), „Computer Assisted Qualitative Data Analysis”, „Niemożliwa tożsamość: wizerunek podmiotów „my”-„oni” (2013), „Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe” (2011), „Tradycjonalizm, indywidualizm i liberalizm w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych” (2007), „Wybory a świadomość społeczna” (2007), „Employment in Poland 2007: Security on flexible labour market” (2007) i „Konsens i jednorodność społeczna w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych” (2006).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Małgorzata BUDYTA-BUDZYŃSKA, prof. CC

Socjolog i politolog.

Specjalizacja: polityka narodowościowa w Europie Środkowej i Wschodniej, migracje.

Stypendystka Central European University. Kierownik projektu badawczego realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim „Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich emigrantów w Islandii”.

Autorka kilkudziesięciu artykułów takich jak: „Emigracja powrotna – zyski i straty, kapitały i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch” (2017), „Aktywność i zaangażowanie imigrantów jako wymiary partycypacji publicznej. Polskie stowarzyszenia i inicjatywy na Islandii” (2016), Strategie adaptacyjne Polaków w czasie islandzkiego kryzysu finansowego 2008-2010” (2013) oraz książek, m.in: „Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności” (2017), „Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?” (2003), „Socjologia narodu i konfliktów etnicznych” (2010).
 

Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Agnieszka BUKOWSKA

Socjolog, pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, szkoleniowiec. Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Specjalizacja: inżynieria społeczna, socjologia religii i socjologia bezpieczeństwa, działalność sekt, nowych ruchów religijnych, grup parareligijnych (paramedycznych, parapsychologicznych, paranaukowych, paraekonomicznych).

Zgłębia przejawy duchowości w kontekście religijnym i pozareligijnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się socjotechnika. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologią władzy i przywództwa w grupie.

Autorka i prowadząca szkolenia oraz warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące problematyki działalności kontrowersyjnych grup kultowych przeznaczone dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieży szkolnej oraz rodziców.

Członek zespołu projektu badawczego Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji: skrajnie prawicowej i islamistycznej oraz polityce bezpieczeństwa w UE.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Securitologia”.

Autorka m.in. artykułów: „Być poganką, być poganinem – odrodzenie neopogańskie we współczesnej Polsce” (2011), „Patologie związane z działalnością sekt religijnych” (2011), „Dietetyczna duchowość. Od warsztatów zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego do grupy destrukcyjnej” (2015), „Kontrowersyjne grupy religijne. Manipulacja, system kontroli, utrzymywanie zależności adeptów w grupie” (2015) „Przyszła pora na znachora – niekonwencjonalne sposoby leczenia. Pułapki i zagrożenia” (2017).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Xymena BUKOWSKA

Socjolog. Zastępca kierownika Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych ds. socjologii.

Specjalizacja: socjologia spraw publicznych, teoria demokracji, teoria kultury, kapitał kulturowy, kompetencje kulturowe i socjologia życia publicznego, socjologia polityki, teoria obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Stypendystka Technische Universitat Dresden i Freie Universitat Berlin.

Autorka lub współautorka artykułów, książek i raportów takich jak „Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania UE” (2001), „Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji” (2010), „Obywatelskość „à la polonaise” – czyli jakimi obywatelami są Polacy” (2009), „Civil Society” (2011), „Dwadzieścia lat polskiego społeczeństwa (nie)obywatelskiego” (2012), „Kapitał kulturowy w działaniu. Światy społeczne Białowieży” (2013).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

prof. dr hab. Tadeusz GADACZ

Filozof i religioznawca.

Kierownik Szkoły Filozoficznej Tadeusza Gadacza w Collegium Civitas, redaktor naukowy Encyklopedii PWN, wykładowca m.in. na Hebrew University w Jerozolimie i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve. Autor wielu artykułów i opracowań naukowych, m.in.: książki „Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha” (Kraków 1991), „O umiejętności życia” (Kraków 2007), O ulotności życia (Warszawa 2008), „Historia filozofii XX wieku: nurty” (Kraków 2009).

Laureat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m.st. Warszawy dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego 2002 roku, laureat Nagrody „Nowych Książek” za redakcję naukową dziewięciotomowego wydawnictwa Religia. „Encyklopedia PWN” (Warszawa 2001-2003).

 

Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Katarzyna IWIŃSKA

Socjolog, prorektor ds. badań naukowych w Collegium Civitas oraz adiunkt w Instytucie Socjologii uczelni.

Specjalizacja: badania społeczności lokalnych i aktywności społecznych, świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój, socjologia konfliktów społecznych, rozwiązywanie konfliktów i socjologia procesów grupowych.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą społeczeństwa obywatelskiego, udziału obywateli w życiu publicznym, organizacji pozarządowych, partycypacji obywatelskiej oraz podmiotowości społecznej.

Jest autorką, redaktorką następujących publikacji: „Budowanie partnerstw lokalnych: Razem dla Regionu!” (2009), „Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych” (2010), „Wartością sołectwa są ludzie – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich” (2012), „Podejmowanie decyzji infrastrukturalnych w demokracji środowiskowej” (2014), „Profesjonalny menedżer w NGO” (2011, 2012), „Krajobraz społecznościowy: Polska 2014” (2015) oraz „Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa” (2015), „Processes of decision making on energy issues: micro and macro analysis (the case of Poland 2015)”.
 

Ostatnio w mediach:

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

prof. dr hab. Jadwiga KORALEWICZ

Socjolog. Współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas. Obecnie prezydent uczelni.

Specjalizacja: zagadnienia mentalności, system wartości, postawy i poglądy Polaków w aspekcie porównawczym, historycznym, strukturalnym i międzynarodowym, a także szkolnictwo wyższe w Polsce i na świecie.

Członkini Rady Naukowej Copenhagen Centre for Peace Research, Executive Committee European Political Science Network oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendystka University of California, Nuffield College, Uppsala University. Prowadziła wykłady gościnne w Columbia University – NY, Lund University, Carleton University – Ottawa, University of Copenhagen, University of Tuebingen, European University Institute – Florence oraz University of Scranton.

Koordynator i uczestnik międzynarodowych projektów badawczych takich jak European Value Survey, Beliefs in Government – Programme of European Science Foundation, Identifying the Basis of Party Competition in Eastern Europe koordynowanego przez Nuffield College (Oxford), European Programme COST A24 – Evolving Social Construction of Threats i wielu innych.

Autorka ponad 50 artykułów naukowych, opublikowanych w pismach fachowych w kraju i za granicą oraz książek: „System wartości i struktura społeczna” (1974), „Crisis and Transition: The Polish Society in the 1980s” (1987), „Społeczeństwo polskie przed kryzysem” (1987), „Autorytaryzm, lęk, konformizm” (1987), „Mentalność Polaków” (wspólnie z Markiem Ziółkowskim, 1990), „The Party System – The Political System – Social Consciousness” ( 1995), „Człowiek człowiekowi człowiekiem” (z Hanną Malewską-Peyre, 1998), „The European Value System” (1999), „Mentalność Polaków” (Warszawa 2003).

Dwukrotna laureatka Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za najlepszą książkę socjologiczną roku (1988, 1991), przyznawanej przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Paweł MARANOWSKI

Socjolog, analityk, badacz, prorektor ds. studenckich w Collegium Civitas.

Specjalizacja: socjologia polityki, teoria elit, psychologia polityki, administracja publiczna, metodologia badań społecznych.

Były pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w którym obronił doktorat na temat autonomii polskich elit sądowniczych. Uczestnik wielu projektów badawczych m.in. z zakresu socjologii polityki, teorii elit, psychologii polityki, administracji publicznej. Autor raportów badawczych i artykułów naukowych. Jest specjalistą z zakresu metodologii badań społecznych, na temat której od wielu lat prowadzi zajęcia i szkolenia.

Twitter: https://twitter.com/paw_mar

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Barbara MARKOWSKA

Filozofka, socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Specjalizacja: filozofia polityki, socjologia kultury, socjologia pamięci, memory studies, women/men studies, antropologia ekonomiczna, etyka.

Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Naukowo zajmuje się teorią kapitału u Marksa i Bourdieu oraz różnymi zastosowaniami pojęcia kapitału w naukach społecznych; przemianami kapitalizmu jako formacji kulturowej; kulturą historyczną w Polsce i na Ukrainie; narracjami muzealnymi dotyczącymi II wojny światowej, populizmem jako mechanizmem polityki tożsamościowej.

Ostatnie publikacje: „Herosi czy ofiary? Kapitał moralny Polaków w narracji Muzeum II wojny światowej w Gdańsku”,[w:] „Kultura i społeczeństwo” (2/2019), „Epistemologiczne źródła kryzysu demokracji liberalnej – dwa argumenty”, [w:] „Civitas. Studia z filozofii polityki”, nr 22/2018, s. 51-71, „Cultural Capital as Analytical Category: Between Economy and Culture”, [w:] „Zoon Politikon. Special Issue 2018”, p. 133-155, „Homo libidinous and the Economy of Desire. A re-reading of Simmel’s The Philosophy of Money after Freud”, [w:] “Polish Sociological Review”, „Nowoczesność i władza archiwum”, [w:] Z. Bogumił, A. Szpociński (red.) „Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 29-51., „To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym”, (redakcja naukowa, Wydawnictwo Trio, 2013), „Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży” (razem z X. Bukowska, M. Jewdokimow, P. Winiarski, Collegium Civitas, ISP PAN, UKSW, 2013).

Prywatnie zagorzała wielbicielka podróżowania, chodzenia do Puszczy Kampinowskiej i kontemplowania sztuki współczesnej.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Monika NOWICKA

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas.

Specjalizacja: socjologia miasta i socjologia migracji.

Współtwórczyni Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas. Członkini redakcji rocznika „Zoon Politikon”.
Wybrane doświadczenia badawcze: Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich imigrantów w Islandii (2014, Projekt finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, koordynatorka projektu), Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje” (2014, projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, badaczka).
Wybrane publikacje: Strategie adaptacyjne imigrantów przypadek Polaków w Islandii (2019), Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii (2017), Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje (2015).
 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Hanna PALSKA, prof. CC

Socjolog kultury.

Specjalizacja: style życia różnych segmentów społecznych, kulturowe aspekty struktury społecznej i zróżnicowanie społeczeństwa polskiego, ruchliwość społeczna (kulturowe i psychospołeczne skutki awansu i degradacji), bieda, bezrobocie, socjologia emocji.

Specjalizuje się także w zakresie nie sondażowych technik badawczych oraz badań nad inteligencją i kulturą codzienności. Jest ekspertem w zakresie metodologii badań społecznych oraz metod badań jakościowych w socjologii.

Członkini Komitetu Sterującego europejskiej sieci ESF „EUROQUAL” – Qualitative Research Methods in the Social Sciences oraz Komitetu ds. Współpracy Zagranicznej PAN (2006-2010). Kierownik grantu „Archiwum danych jakościowych przy IFiS PAN” przyznanego przez NCRH oraz promotor pięciu wysoko cenionych dysertacji doktorskich.

Autorka kilkudziesięciu artykułów, recenzji i omówień opublikowanych w prasie specjalistycznej, a także publikacji: „Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości” (1994), „Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych” (2003), „Biografia społecznikowska” (2004), „Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji. Dynamika rozwojowa i relacje z władzą – analiza badań jakościowych” (2004), „O potrzebie ochrony danych jakościowych. Z doświadczeń socjologa-humanisty” (2005), „Non Govermental Organisation on the Public Scene Durring Transformation. Dynamic of Development and the Realation with Authority” (2006), „Emocje a kultura i życie społeczne” (2009), „Badania nad stylami życia. Z przeszłych i obecnych badań terenowych” (2009), „Socjologia i Siciński. Style życia. Społeczeństwo obywatelskie. Studia nad przyszłością” (2009), „Zaproszenie do socjologii emocji” (2009), „Emocje a kultura i życie społeczne” (2009), „Inteligencja w stalinizmie” (2010), „Ideologia komunistyczna a problem inteligencji” (2011).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Irena PAŃKÓW, prof. CC

Socjolog, filozof, politolog, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas.

Specjalizacja: zagadnienia dotyczący elit politycznych i administracyjnych, polityki społecznej, rodzinnej, senioralnej oraz kobiet w polityce.

W latach 1990 – 2015 brała udział w jedenastu krajowych i dwóch międzynarodowych projektach badań empirycznych poświęconych elitom politycznym różnego szczebla i aktorom społecznym.

Autorka kilkadziesiąt publikacji takich jak np. „Świat elity politycznej” (1995), „Tożsamość członków elit politycznych a tradycja solidarnościowa: konfuzja i iluzja” (2005), „Family capital in local democracy” (2009), „Kobiety u władzy? Spojrzenie z Sejmu” (2010), „Szkic do portretu zbiorowego elity” (2010), „Meandry legitymizacji” (2011), „Polityka jako sztuka skutecznego rządzenia: Niccolo Machiavelli” (2010), „Dyskryminacja czy równouprawnienie? „Kwestie kobiece” w opinii radnych sejmików wojewódzkich oraz w opinii publicznej” (2011), „Elity administracyjne. Misja i powszednia odpowiedzialność” (2014), „Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zmierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?” (2014).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Włodzimierz PESSEL

Socjolog kultury, skandynawista.

Specjalizacja: kultura miejska i antropologia codzienności.

Adiunkt w Zakładzie Kultury Współczesnej i kierownik Pracowni Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, realizującej w programie NPRH projekt Topo-Grafie (ukazały się tomy: „Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego”; „Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmandav; kolejne w przygotowaniu).

Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2009-2013) i Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTK (od 2013). Wiceprezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs dla najlepszych młodych doktorów).

Laureat nagrody Warszawska Premiera Literacka za monografię „Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy” (współwydaną przez Collegium Civitas).

Publikował w wielu periodykach, m. in. „Acta Sueco-Polonica”, „Teksty Drugie”, „Przegląd Kulturoznawczy”, „Herito”.

W ramach grantu NCN prowadzi obecnie badania habilitacyjne w Danii nad sukcesem modelu rozwojowego tego kraju na tle relacji polsko-skandynawskich. Jako komentator zjawisk życia codziennego współpracuje z Narodowym Instytutem Audiowizualnym (Dwutygodnik.com). Interesuje się motoryzacją, ale w wolnym czasie sekrety Linii Otwockiej poznaje na dwóch kołach; mieszka w Letniskach Falenickich.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr hab. Paweł RUSZKOWSKI, prof. CC

Socjolog.

Specjalizacja: socjologia polityki i socjologia gospodarki, polityka energetyczna.

W szczególności specjalizuje się w kwestiach dotyczących: polskiej sceny politycznej, związków zawodowych, spółek pracowniczych, dialogu społecznego. Jest koordynatorem Seminarium Energetycznego Collegium Civitas obejmującego ponad 40 ekspertów w zakresie energetyki, polityki energetycznej, polityką klimatycznej, górnictwa, elektroenergetyki i OZE.

Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie socjologii oraz Rady Konsultacyjnej przy Polskim Towarzystwie Zdrowia Publicznego. Pełnił funkcję doradcy ds. społecznych ministra zdrowia Marka Balickiego, doradzał prof. Zbigniewowi Relidze w wyborach prezydenckich (2005). Współpracował z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michałem Seweryńskim w charakterze doradca ds. energii . Współpracował również jako ekspert z KK NSZZ „Solidarność”, FZZ i OPZZ.

Autor licznych prac naukowych, artykułów i książek takich jak „Socjologia zmiany systemowej w gospodarce” (2004), „JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?” (2006),), „Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki” (2009), „Dylematy światopoglądowe młodzieży” (2009), „Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych” (2010), „Segmentacja społeczeństwa polskiego” (2012), „Spółki pracownicze. Przepis na sukces” (2014).
  „Trade Unions Confronted with Employee Ownership: from Competition to Cooperation”, [w:] „Polish Sociological Review”, 2018, s. 209-223; „Podwójne życie patriotyzmu w świadomości społecznej”, Ruszkowski P., Stanisław Mocek, [w:] „Studia Polityczne” 2018, t. 46, Nr 2: 115-138; „Zmiana ustrojowa w Polsce w latach 2015-2017 w perspektywie zróżnicowania klasowo-warstwowego”, Ruszkowski P., Andrzej Przestalski, Paweł Matuszewski, [w:] „Przegląd Socjologiczny”, 2018, t.67, z.2, 35-63.

Ostatnio w mediach:

12.11.2019 – rp.pl – Kto zapanuje nad chaosem w polskiej energetyce?

11.10.2019 – rp.pl – Klimatyczny długi cień

Wcześniejsze wystąpienia

30.03.19 – radiozagranica.pl – Strategiczne dylematy polskiej energetyki

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Marta SAŁKOWSKA

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Specjalizacja: niepełnosprawność i różnorodność, problematyka piętna, dewiacji i wykluczenia społecznego.

Współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przy realizacji badań związanych z prawami osób z niepełnosprawnością.

Członkini zespołu monitorującego wdrażanie Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami w wybranych instytucjach centralnej administracji publicznej w Polsce.

Autorka książki „Matka Downa. Piętno. Znaczenia. Strategie” wydanej w 2015 roku.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Anna SIWEK

filozof, politolog, była prorektor ds. studenckich Collegium Civitas, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów Collegium Civitas.

Specjalizacja: filozofia polityki, związki między polityką a etyką i religią.

W latach 1999-2015 pracownik naukowy w Zakładzie Filozofii Polityki PAN oraz sekretarz pisma „Civitas. studia z filozofii polityki”. Autorka monografii na temat filozofii Józefa Tischnera pt. „Dobro a polityka. Platon i Tischner. Dwie filozofie dobra”. Jest Warszawianką z Krakowa, miłośniczką kuchni bliskowschodniej oraz dobrej muzyki.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Robert SOBIECH

Socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas.

Specjalizacja: polityka, public relations i komunikacja w sektorze publicznym, spraw publicznych i opinii publicznej.

Wykładał w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcje szefa współpracy międzynarodowej i doradcy dyrektora.

Autor ponad 40 publikacji i analiz przygotowanych dla administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych takich jak OECD, UNDP, UNDCP European Social Dialogue Committee in Central Government Administrations.

 
Ostatnio w mediach:

13.11.2019 – gazetagazeta.com – Senat opozycji.​ Dr Sobiech: Szansa na otwarcie publicznej dyskusji.

23.08.2019 – wyborcza.pl – Po aferze u Ziobry PiS spadł w sondażu.​ Dr Sobiech: „To duży problem dla obozu władzy”

22.08.2019 – polskatimes.pl – Robert Sobiech: Kolejna ważna dymisja w obozie PiS niewygodna dla rządzących

20.08.2019 – tokfm.pl – „Porównania, że to metody stalinowskie, ubeckie, nie są przesadzone”.​ Komentarze na temat sprawy wiceministra Łukasza Piebiaka

7.08.2019 – tvn24.pl – „Klasyczny kryzys” i „podręcznikowe błędy, jakby nikt Kuchcińskiemu nie doradzał”

Wcześniejsze wystąpienia

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej SZPOCIŃSKI

Socjolog, wieloletni wykładowca Collegium Civitas, pracownik ISP PAN.

Specjalizacja: pamięć społeczna, polityka historyczna, narodu, a także kultury i mediów.

Były członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Współpracował z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Instytutem Kultury.

Autor i redaktor kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych takich jak „Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe” (1981, wspólnie z Teresą Kostyrko), „Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków” (1999), „Przeszłość jako przedmiot przekazu” (2006, wspólnie z Piotrem Kwiatkowskim), „The crisis of cultural canons in postmodern society” (2007), „Culture near and far” w: „Teritorialism and identity. The Slavonic and non-Slavonic Balkans” (2008), „Miejsca pamięci” (2009), „Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji” (2011), „Społeczne funkcje muzeów regionalnych” (2012), „Nośniki pamięci, miejsca pamięci” (2014), „Małe ojczyzny – przemijanie i trwanie” (2014), „O niepamięci inaczej” (2015).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Marek TROSZYŃSKI

Socjolog, kierownik Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas.

Specjalizacja: konsekwencje cyfryzacji kultury, zagadnienia mowy nienawiści wobec mniejszości w Polsce.

Wykorzystuje metody lingwistyki komputerowej w socjologicznych badaniach nad dyskursem.

Prezes Fundacji Wiedza Lokalna, która realizuje badania społeczne dla wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze metodologii badań.

Realizował badania instytucji kultury na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz badania jednostek samorządu terytorialnego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Współpracował z Agencją Badań Rynku „Opinia” należącą do grupa Infor.pl, gdzie kierował Działem Badań Jakościowych, a także zasiadał w Radzie Konsultacyjnej przy Radzie ds. Przeciwdziałaniu Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Autor wielu publikacji i artykułów naukowych: „Czy komputer rozpozna hejtera? Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) w jakościowej analizie danych” (2017), „Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied pro-prosumer activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry” (2017), „ Analiza treści witryn internetowych z wykorzystaniem automatycznego kodowania” (2016), „Hate speech. Towards a research standard” (2015).

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr Przemysław Witkowski

Politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalista w zakresie bezpieczeństwa.

Specjalizacja: radykalne ruchy i grupy, skrajnie prawicowe ruchy polityczne (neonazizm, neofaszyzm, nacjonalizm, monarchizm, neopoganie, integralny tradycjonalizm, eurazjatyzm, narodowy bolszewizm) i ich międzynarodowe kontakty, skrajnie lewicowe ruchy polityczne, terroryzm lewicowy i prawicowy, rasizm, propaganda, ideologia w popkulturze.

Specjalista z zakres ruchów i grup radykalnych, zarówno lewicowych i prawicowych, jak również tych o charakterze mieszanym. Zajmuje się związkami ideologii i popkultury w filmie, serialu telewizyjnym, komiksie, muzyce rozrywkowej, ze szczególnym naciskiem na propagandę polityczną, zwłaszcza polską. Bada również kwestie mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce i regionie, a także ich znaczenie polityczne.

Autor kilkuset artykułów o tematyce społeczno-politycznej, które ukazały się w pismach takich jak: „Przekrój”, „Gazeta Wyborcza”, „Le Monde diplomatique”, „Magazyn Miasta”, „Vice”, „Dziennik Trybuna”, „Krytyka Polityczna”, „Recykling Idei”, „Polska The Times”, „Odra”, „Ha!art”, „Rita Baum”. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Autor książki „Chwała Superbohaterom. Ideologia w popkulturze” (Warszawa 2017).

Współpracownik wielu organizacji pozarządowych i instytucji jako ekspert, redaktor i wolontariusz, w tym m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Forum Dialogu, Fundacji Bęc Zmiana, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Polsko-Izraelskiego Stowarzyszenia „Hatikvah” i innych.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych obozach i letnich szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej i praw człowieka, organizowanych między innymi przez Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, KZGedenkstätte Dachau i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005, 2006).

Jest też autorem czterech tomów wierszy, przetłumaczonych na słowacki, angielski, francuski, ukraiński, serbski, węgierski i czeski.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl

dr dr Roland ZARZYCKI

Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych.

Specjalizacja: zagadnienia socjo-ekonomiczne; fantazja i ideologia w życiu społecznym; cele zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialność globalna, etyka; ekonomia społeczna i solidarna; edukacja 4.0.; polityki kulturalne; teoria gier.

Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członek Krajowej Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej (I kadencja) przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny. Współautor zwycięskiej koncepcji i projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, od którego realizacji miasto Wrocław odstąpiło. Współautor koncepcji Europejskiej Stolicy Kultury w Timișoarze (zaplanowanej na rok 2021).
Współzałożyciel kreatywnej spółdzielni socjalnej PANATO, fundacji 2BFair, start-upu ScienceBioTech oraz szeregu innych inicjatyw obywatelskich i biznesowych.

Publicysta, aktywista, wegetarianin.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Marta Rogalska, PR Collegium Civitas
kom. 501 541 798, e-mail: marta.rogalska@civitas.edu.pl