IWIŃSKA Katarzyna, dr

Udostępnij strone

IWIŃSKA Katarzyna dr

Adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych (IFiS PAN) i ISNS (UW). Od 2013 roku prorektor ds. badań naukowych w Collegium Civitas. W latach 2003-2013 wykładowca na Wydziale Inżynierii Środowiska (Politechniki Warszawskiej). Jest autorką oraz redaktorką m.in. takich publikacji: „Budowanie partnerstw lokalnych: Razem dla Regionu!” (2009), „Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych” (2010), „Profesjonalny menedżer w NGO” (2011, 2012) “Krajobraz społecznościowy: Polska 2014”  (2015) oraz „Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa” (2015). Interesuje się problemami aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, działalnością NGO w Polsce, badaniami społeczności lokalnych i socjologicznymi aspektami ochrony środowiska. W czasie wolnym ćwiczy jogę i angażuje się w projekty społeczne.

Specjalności dla mediów: społeczeństwo obywatelskie, udział obywateli w życiu publicznym, organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska, podmiotowość społeczna, badanie społeczności lokalnych i aktywności społecznych, świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój, socjologia konfliktów społecznych (szczególnie w ochronie środowiska) aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywanie konfliktów i socjologia procesów grupowych

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWYproblematyka aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, badania społeczności lokalnych, podmiotowe sprawstwo, partycypacja społeczna, socjologia życia publicznego i socjologia środowiskowa (environmental sociology), metodologia badań społecznych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
od X.2013 Collegium Civitas: Prorektor ds. badań naukowych
X.2012-IX.2013 Collegium Civitas: Pełnomocniczka Rektora ds. badań naukowych
od X.2008 Collegium Civitas: Adiunkt w Katedrze Socjologii, nauczyciel akademicki
X.2003-IX.2008 Collegium Civitas: Asystentka Katedry Socjologii
X.2003-VI.2014 Politechnika Warszawska, wykładowczyni/ nauczyciel akademicki (interdyscyplinarny program zajęć: „Konflikty ekologiczne i negocjacje”, „Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska”)

WYKSZTAŁCENIE:
od 2008 Collegium Civitas, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Temat rozprawy doktorskiej: Analiza teorii podmiotowego sprawstwa. Promotor: prof. dr hab. Aleksander Manterys; recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szpociński, prof. dr hab. Piotr Sztompka
2003-2007 Szkoła Nauk Społecznych, IFiS PAN: studia doktoranckie – miejsce stypendialne.
2003 The University of Iowa, USA: Summer school MA/PhD; (lipiec – wrzesień)
1998-2003 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski: magisterium (socjologia)
Praca magisterska pt.: Socjologia jako nauka pozytywna: rozważania na przykładzie analizy teorii stanów oczekiwań w Teoretycznym Programie Badawczym Josepha Bergera.
I. Specjalizacja: Negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów
II. Specjalizacja: Polityka społeczna – specjalista do spraw zatrudnienia2002 The University of Iowa (Department of Sociology), USA: visiting student

DOŚWIADCZENIE ORGANIZACYJNE:
2009-2012 Akademia menedżerów III Sektora – kierownik studiów podyplomowych I współtwórczyni programu
2006-2010 European Science Foundation – członkini Komitetu Sterującego programu Euroqual „Qualitative research in the social sciences in Europe”
2008-2010 Prezydium współpracy z zagranicą PAN – członkostwo
2009-2011 Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członkini zarządu OW PTS
od 2004 American Sociological Association – członek zwyczajny
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek zwyczajny
od 2003 Stowarzyszenie Klub Myśli Społecznej „INICJATYWY” (dawniej Lewiatan) – współzałożycielka, członkini zarządu
STYPENDIA:
2013 Stypendium na wizytę studyjną w Szwecji (Uppsala Uniw. i SLU) w ramach realizowanego przez Collegium Civitas projektu „Międzynarodowe wyzwania – nowe szanse studiów społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przyznane na 5 dni);
2011-2013 Stypendium dla młodych doktorów w ramach młodych doktorów w ramach projektu „Edukacja globalna w dobie zmian cywilizacyjnych” (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przyznane na 10 miesięcy, z przerwą na urlop macierzyński);

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZO-NAUKOWE:
2013-2016 Projekt PLATENSO „Budowanie platformy komunikacji w celu zwiększenia udziału badań społecznych związanych z energetyką jądrową w Europie Środkowej i Wschodniej” (grant 7PR, nr 605140)
2013 Badania w działaniu – analiza potencjałów społeczności lokalnej w gminie Mykanów (Kocin Nowy i Kocin Stary)
2012-2013 ekspertka w projekcie badawczym „Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal”, conducted within the 7th Framework Programme EURATOM (coordination: Karita Research, Sweden).
2010-2013 Badanie aktywności społecznej w tworzeniu przestrzeni miejskiej; koordynatorka badań społecznych (część jakościowa i ilościowa) w międzynardowym projekcie: „TAPAS-Transportation, air pollution and physical activities; an integrated health risk assessment progamme of climate change and urban policies” (we współpracy z Instytutem Badań Systemowych, PAN)
2011-2012 „Foresight Akademickie Mazowsze 2030“ Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych współfinansowanym ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, realizowanym w ramach Działania 1.1: badaczka
2011 Badania w działaniu – diagnoza społeczności lokalnej w ramach projektu EDEN (gm Mykanów, Kruszyna i Dąbrowa Zielona)
2010-2012 „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” projekt partnerski realizowany przez DPP MPIPS w ramach „Wsparcia systemowego dla trzeciego sektora” ; koordynacja i nadzór nad pracami badawczo-ekspercko-edukacyjnymi realizowanymi przez Collegium Civitas oraz udział w Radzie Partnerów
2010 Analiza potrzeb i wymagań odnośnie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska na Mazowszu na podstawie wyników jakościowych wywiadu indywidualnego przeprowadzonego na Mazowszu i w regionie Trondelag w Norwegii – projekt Centrum Transferu Technologii PW (ekspert merytoryczny i metodologiczny)
2009-2010 „Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych” – realizacja warsztatów, badań i paneli dyskusyjnych w projekcie finansowanym przez Ecorys (Fundusze Norweskie); koordynacja merytoryczna (przygotowanie programu szkoleń oraz badań)
2008-2010 „Wzmocnienie społeczno-obywatelskich umiejętności starszych kobiet w wioskach wielokulturowych w Północno-Wschodniej Polsce”; realizacja badań w projekcie finansowanym przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
Organizacja i zarządzanie projektem „Razem dla Regionu”: współpraca jednostek samorządu z organizacjami pozarządowymi – budowanie partnerstw lokalnych w województwie Podlaskim; projekt finansowany z Funduszy Norweskich FOP07/2/SR/1655
2008-2009 Monitoring wypowiedzi rasistowskich, ksenofobicznych, »mowy nienawiści«” – projekt realizowany przez Collegium Civitas we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” pod kierunkiem dr hab. Marka Czyżewskiego, finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Tolerancja – Przeciwdziałanie Nietolerancji”;
2009 Politics and Ethics in Qualitative Research (networking/konferencja) w ramach programu EUROQUAL European Science Foundation

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Z ZAKRESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:
2014 konsultacje społeczne i partycypacyjne przygotowanie strategii transportowej miasta Kobyłka
2013 doradztwo i konsultacje dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. St. Warszawie
2010 doradztwo i współpraca z urzędem Dzielnicy Śródmieście w Warszawie (zarządzanie procesem informacji i organizacja spotkania informacyjnego w sprawie konfliktów na ulicy Smolnej)
2009-2010 „Przygotowanie programów promocyjno-konsultacyjnych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych” – przygotowanie koncepcji pakietu edukacyjnego i realizacja cyklu szkoleń dla firmy Profile Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
2008 Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku – współorganizacja procesu „eko-mediacji”, tzw. „Okrągły stół w sprawie obwodnicy Augustowa”;
2007-2009 Zarządzanie i koordynacja Programem Szkoleniowym Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy (rejestr instytucji szkoleniowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Urząd Pracy pod numerem 2.14/00251/2007);
2005 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie – projekt realizowany w ramach programu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w m.st. Warszawie, faza III”. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ((Realizacja elementów programu konsultacji społecznych dla projektu rozbudowy i modernizacji OŚ)

Dodatkowe doświadczenie w przedmiotowym zakresie:
Trener podczas szkoleń z zakresu planowania, organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych dla pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, przedstawicieli inwestorów realizujących przedsięwzięcia podlegające regulacjom ustawy OOŚ, przedstawicieli interesariuszy inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko: inwestorzy, działaczy pozarządowych organizacji ekologicznych, reprezentantów lokalnych grup mieszkańców i pracowników jednostek administracji samorządowej (łącznie ponad 1000 godzin szkoleniowych; stan na 1.01.2014 )

WYBRANE PUBLIKACJE Z OSTATNICH LAT:
• Cycling in a large city – challenges for urban planning and participatory democracy; the case of Warsaw (manuskrypt w przygotowaniu do publikacji);
• “Krajobraz społecznościowy” red. G. Chimiak, K. Iwińska. Warszawa (w druku)
• „Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa”. Kraków: Nomos 2015.
• „Podejmowanie decyzji infrastrukturalnych w demokracji środowiskowej”, TRANSFORMACJE: czasopismo interdyscyplinarne; 2014: 1-2 (80 -81).
• Agnieszka Miśkiewicz, Grażyna Zakrzewska, Katarzyna Iwińska, Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in central and eastern Europe, NUTECH2014-Development and Application of Nuclear Technologies Conference, Conference Abstracts and Programme, s. 94, ISBN 978-83-933935-2-7, Warsaw Poland 2014
• „Badania w działaniu – kilka refleksji z badań terenowych w sołectwach” w: Animacja Życia Publicznego; Zeszyty Centrum badań społeczności i polityk lokalnych nr 1; 2013 (8).
• (współautorka) „Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem analizy jakościowej)”, red. S. Mocek, Warszawa 2012.
• „Wartością sołectwa są ludzie” – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich (red. nauk. Katarzyny Iwińskiej i Anny Radiukiewicz), Warszawa 2012.
• „Demokracja środowiskowa w duchu zrównoważonego rozwoju”, w: Animacja Życia Publicznego; Zeszyty Centrum badań społeczności i polityk lokalnych nr 1; 2011 (4).
• Iwińska Katarzyna, Troszyński Marek, „Preferencje i problemy transferu technologii na Mazowszu w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju”, w: Poradnik dobrych praktyk w ochronie środowiska na Mazowszu. Rozwój zrównoważony regionu a infrastruktura i nowoczesne technologie, Warszawa 2011.
• „Profesjonalny menedżer w NGO, cz 2” (red. i wstęp Katarzyna Iwińska i Anna Radiukiewicz), 2011, Warszawa: wyd Collegium Civitas Press
• „Udział społeczny w podejmowaniu decyzji dotyczących przestrzeni publicznych” w: Animacja Życia Publicznego; Zeszyty Centrum badań społeczności i polityk lokalnych nr 1-2; 2010.
• Derwich Przemysław, Katarzyna Iwińska. „Konsultacje społeczne – przymus czy wsparcie realizacji inwestycji?” [W:] „Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?” red. M. Grodzińska-Jurczak i M. Tarabuła-Fiertak, 2010, Kraków: wyd. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
• „Profesjonalny menedżer w NGO” (red.), 2010, Warszawa: wyd. Collegium Civitas Press
• (współautorka) “Po co pamiętać razem? Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim”, red. B. Markowska, Warszawa 2010
• „Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych” (red. i wstęp). 2010. Warszawa: wyd. Collegium Civitas Press
• „Partnerstwa lokalne” (red.), 2009, Warszawa: wyd Collegium Civitas Press
• „Funkcjonalność konfliktów?– kilka uwag o dyskursie politycznym w prasie (2006-2007)” – raport z badań w ramach programu „Tolerancja – Przeciwdziałanie Nietolerancji”, 2009
• „Procesy grupowe”, [W:] Dobry Trener NGO, 2008, ASTD Global Network Poland i Fundacja Obserwatorium Zarządzania
• „Theory of agency w socjologii amerykańskiej i europejskiej” [W:] Recepcja światowej socjologii w Polsce 2008 (red. M. Chałubiński, J. Kilias, K. Korab, W. Wincławski)
• „Podmiotowe sprawstwo versus struktura: metodologiczny indywidualizm i holizm jako źródła dychotomicznych podziałów socjologii”, w: Bogdan Mach, Edmund Wnuk-Lipiński. O społeczeństwie, kulturze i innych sprawach. 2007. Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN.
• Bieliński Jacek, Katarzyna Iwińska, Anna Rosińska-Kordasiewicz. 2007. Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. „ASK” 16/2007.
• „Zachowania młodzieży po śmierci Jana Pawła II”, w: Ruszkowski Paweł, Jacek Bieliński, Agnieszka Figiel (red.). JP2. Pokolenie czy mozaika wartości?. 2006. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.PRACA DYDAKTYCZNA:
• Współczesne teorie socjologiczne – wykład i ćwiczenia
• Klasyczne teorie socjologiczne – wykład i ćwiczenia
• Metodologia badań społecznych – ćwiczenia i warsztaty
• Badania jakościowe – warsztaty
• Socjologia społeczności lokalnych i badania w działaniu – seminarium i zajęcia praktyczne
• Społeczny kontekst rozwoju infrastruktury (PW) – wykład i ćwiczenia
• Zarządzanie konfliktami społecznymi w ochronie środowiska (PW) – wykład i ćwiczenia
• Seminarium magisterskie (3 semestry) i licencjackie (2 semestry).

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• Energetyka – Społeczeństwo – Polityka (półrocznik Interdyscyplinarny) – zastępca redaktora naczelnego
• Zoon Politicon (rocznik) – redaktor tematyczny
• Animacja Życia Publicznego (kwartalnik) – zespół redakcji, sekretarz redakcji (2014-2015