Zoon Politikon – czasopismo

Udostępnij strone

Pismo Zoon Politikon nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil Zoon Politikon jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Zoon Politikon jest pismem recenzowanym i punktowanym (wykaz B: 2 punkty). Jako rocznik ukazuje się regularnie od roku 2010. Pierwsze pięć numerów czasopisma ukazało się w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem”. Od roku 2015, po zakończeniu projektu, Zoon Politikon został przekazany Collegium Civitas jako głównemu wydawcy.

Dotychczasowe numery Zoon Politikon umieszczone są w zakładce Archiwalne numery.

 

ZAPRASZAMY AUTORÓW I AUTORKI DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW DO KOLEJNEGO NUMERU

ZOON POLITIKON NR 9/2018

 

Call for papers – Migracje – pdf do pobrania

 

Call for papers – Post-prawda – pdf do pobrania

 

Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 15 listopada 2018 roku na adres mailowy redakcji: zoonpolitikon@civitas.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące formy tekstów znajda Państwo w zakładce Dla Autorów.

e-ISSN 2543-408X

 

Bieżący numer – Zoon Politikon nr 8

Cały numer do pobrania – Zoon Politikon_nr 8/2017

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI/EDITORIAL NOTE
Zespół Redakcyjny Zoon Politikon

IWONA JAKUBOWSKA-BRANICKA
Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji/Democratic mentality and dogmatism. Mindset shifts in the Polish society during the process of democratization

STANISŁAW MOCEK
Władza i media. Dyskurs polityczny wokół mediów publicznych w Polsce/Power and Media: Political Discourse on Public Media in Poland

ROBERT SOBIECH
Zaufanie do władz publicznych. Efekt zaklinania deszczu a instytucjonalizacja nieufności/Institutional trust. Rainmaking effect and institutionalization of distrust?

TOMASZ STRYJEK
Hipertrofia polityki pamięci w III RP i jej konsekwencje od roku 2015/Hypertrophy of memory policy in the Third Polish Republic and its consequences from 2015 to present

RAFAŁ PANKOWSKI
A Polish ethno-religion? Some thoughts on the baptism of Poland and contemporary national identity

MARIUS GUDONIS
How Useful is the Concept of Post-Truth in Analysing Genocide Denial? Analysis of Online Comments on the Jedwabne Massacre

KATARZYNA KRAKOWSKA
Rola rzezi wołyńskiej w budowaniu narracji na temat Ukraińców w polskim Internecie/The role of Volhynia massacre in building a narrative about Ukrainians on the Polish Internet

MARTA SAŁKOWSKA
Wybrane etyczne aspekty realizacji badań wśród osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich/Carrying out research among persons with disabilities and their relatives – selected ethical issues

MAŁGORZTA BUDYTA-BUDZYŃSKA
Mniejszość białoruska w Polsce – dwanaście lat po przyjęciu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym/Belarussian Minority in Poland – Twelve Years after the Adoption of Law of National and Ethnic Minorities and Regional Language

MONIKA NOWICKA
Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii/Naturalization and post-accession migrations: motives for applying for the status of a citizen of the receiving state on the example of Poles in Iceland

ANDRZEJ BOLESTA
Chiński model transformacji i rozwoju w posocjalistycznej Azji Południowo-Wschodniej/The Implementation of China’s Model of Transformation and Development in Post-Socialist Southeast Asia

KRZYSZTOF BOJKO
Międzynarodowa reakcja na powstanie tzw. Państwa Islamskiego/The reaction of the USA, Russia and the Middle East to the creation of the so-called Islamic State in Syria and Iraq

Patriotyzm XXI wieku – narcyzm czy duma narodowa?/Patriotism of the 21st century – narcissism or national pride?

Zespół Redakcyjny

Zespół Redakcyjny:

 • Stanisław Mocek (redaktor naczelny)
 • Barbara Markowska (zastępca redaktora naczelnego)
 • Xymena Bukowska (sekretarz redakcji)
 • Monika Nowicka (sekretariat redakcji)

Red. tematyczni:

 • Jacek Bieliński (red. statystyczny),
 • Katarzyna Iwińska,
 • Rafał Krenz,
 • Bohdan Skrzypczak,
 • Marek Gawron (red. techniczno-wydawniczy)

Rada Naukowa

Ursula van Beek
University of Stellenbosch, RPA

Hana Cervinkova
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Czeska Akademia Nauk

Hans-Dieter Klingemann
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)

Jadwiga Koralewicz
Collegium Civitas

Ewa Leś
Uniwersytet Warszawski

Wojciech Łukowski
Uniwersytet Warszawski

Maria Mendel
Uniwersytet Gdański

Georges Mink
ISP-CNRS
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
College of Europe (Natolin campus)

Jan Pakulski
University of Tasmania
Collegium Civitas

Tomasz Szkudlarek
Uniwersytet Gdański

Jan Zielonka
University of Oxford
Ralf Dahrendorf Professorial Fellow at St Antony’s College

Recenzenci

dr hab. Nina Gładziuk, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
dr Marcin Jewdokimow, WNH UKSW, Warszawa
dr Łukasz Jurczyszyn, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; CADIS/EHESS/CNRS Paris
dr hab. Maria Kostyszak, IF Uwr, Wrocław
prof. Bogdan Mach, ISP PAN
prof. Aleksander Manterys, ISP PAN
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, ISM SGH, Warszawa

Dla autorów

Polityka redakcyjna czasopisma Zoon Politikon

Informacje ogólne
Redakcja przyjmuje artykuły naukowe o objętości 0,5-1 arkusza wydawniczego (20 000-40 000 znaków). Zachęcamy także Autorów i Autorki do przesyłania recenzji, polemik i komentarzy o objętości do 0,5 arkusza, które będą publikowane po przejściu oceny wewnętrznej redakcji. Teksty (we wskazanym w Wytycznych dla autorów formacie) prosimy przesyłać w formie załącznika na adres: zoonpolitikon@civitas.edu.pl

Autorstwo
Od początku istnienia Zoon Politikon przestrzegamy fundamentalnych standardów dotyczących rzetelności i uczciwości naukowej. Prosimy Autorki i Autorów, by przysyłając tekst do Redakcji załączyli oświadczenie, że praca jest ich własnym dziełem, nie była dotąd nigdzie publikowana w całości, a inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez Redakcję Zoon Politikon procedury kwalifikacyjnej.

Jeśli artykuł był wcześniej publikowany w częściach, to taka adnotacja powinna pojawić się na początku tekstu.

W przypadku, gdy tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego, Autorzy zobowiązani są podać informacje dotyczące źródeł jego finansowania oraz uczestniczących w nim instytucji, organizacji i innych podmiotów.

Prosimy Autorów nadsyłających artykuły do publikacji o przesłanie wypełnionego Oświadczenia o autorstwie

Dostępność
Zoon Politikon jest rocznikiem naukowym wydawanym w otwartym dostępie, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 (CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej jej wersji, opublikowanej przez organizację Creative Commons

Procedura recenzyjna
Wszystkie teksty recenzujemy zgodnie z następującymi zasadami:

 • każda publikacja jest oceniana przez recenzentów wewnętrznych (Redakcję pisma) oraz przez dwóch Recenzentów zewnętrznych [double peer rewiev];
 • Redakcja przeprowadza wstępną kwalifikację otrzymanych tekstów;
 • artykuły zaakceptowane do dalszego etapu zostają zanonimizowane, to znaczy usuwa się z nich imię i nazwisko Autorów oraz inne elementy pozwalające ustalić ich tożsamość;
 • zanonimizowany artykuł Redakcja wysyła Recenzentom zewnętrznym wraz z formularzem oceny;
 • Recenzent zewnętrzny ocenia artykuł na opracowanym przez Redakcję formularzu, na którym rekomenduje, czy artykuł można publikować bez zmian, publikować po zmianach lub odrzucić;
 • tożsamość Recenzentów poszczególnych tekstów nie jest ujawniana.

Głównymi kryteriami, którymi kierują się Recenzenci podczas oceny, są:

 • oryginalność problematyki i jej wkład w dotychczasowy stan wiedzy na dany temat;
 • logiczna spójność i klarowność wywodu;
 • jasność i jednoznaczność stawianych tez oraz argumentacji;
 • osadzenie wywodu w aktualnej literaturze przedmiotu i poparcie tez odpowiednią bibliografią;
 • poprawność językowa.

Zapraszamy do zapoznania się z Formularzem recenzji.

Wytyczne dla Autorów
Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dokumencie Wytyczne dla Autorów.

Do każdego tekstu prosimy o dołączenie informacji o Autorze, która nie przekracza 400 znaków, zawierającą (obok imienia i nazwiska) afiliację instytucjonalną Autora, adres do korespondencji, adres e-mailowy, zainteresowania naukowe.

Polityka replikacji wyników
Redakcja Zoon Politikon zachęca Autorów do umożliwienia innym badaczom replikacji uzyskanych wyników analiz statystycznych. Od Autorów artykułów wykorzystujących dane ilościowe oczekuje się udostępnienia danych oraz skryptów dokumentujących wykonane przekształcenia danych źródłowych i analizy statystyczne innym zainteresowanym badaczom, np. w postaci wskazania adresu URL repozytorium (np. GitHub). Wszelkie adresy do zewnętrznych źródeł internetowych zawierających tego rodzaju informacje powinny zostać wskazane przez Autorów w przypisie dolnym. Wraz z manuskryptem Autorzy powinni nadesłać do redakcji skrypty oraz adresy URL danych pozwalających na replikację wyników analiz statystycznych lub wskazać, kiedy takie materiały będą dostępne (bądź uzasadnić, dlaczego nie mogą zostać udostępnione).

Archiwum

Numer 7/2016

Cały numer do pobrania – Zoon Politikon_nr 7/2016

OD REDAKCJI / EDITORIAL NOTE
ŁUKASZ JURCZYSZYN, PAWEŁ KUCZYŃSKI, STANISŁAW MOCEK

CZĘŚĆ / PART I

PROTESTY I RUCHY SPOŁECZNE W EPOCE GLOBALNYCH PRZEMIAN / PROTESTS AND SOCIAL MOVEMENTS IN THE ERA OF GLOBAL CHANGES

MIKOŁAJ RAKUSA-SUSZCZEWSKI
Trzy nurty badania radykalizmu społecznego / Three trends in the study of social radicalism

JAROSŁAW CHODAK
Globalna fala protestu i rewolucji: przyczyny, cele, dyfuzja / The global wave of protest and revolution: causes, goals, diffusions

JAN PAKULSKI
Ruchy populistyczne i degeneracja elit przywódczych – analiza weberowska / Populist movements and degeneration of political elites – Weberian analysis

JAN ŚPIEWAK
Ruchy miejskie: w stronę polityki / City movements: towards politics

ELŻBIETA KOROLCZUK
Explaining mass protests against abortion ban in Poland: the power of connective action / Jak wyjaśnić masowy sprzeciw wobec całkowitego zakazu aborcji w Polsce? Siła połączonego działania

WIKTOR PUSZKAR
Majdan: rewolucja po ukraińsku / Maidan: Ukrainian revolution

PAWEŁ KUCZYŃSKI
Godność i przemoc. Dekompozycja ruchu społecznego Majdan / Dignity and violence. On disintegration of the social movement Maidan

JURIJ HAŁAJKO, MARTA ZIMNIAK-HAŁAJKO
Ruchy i inicjatywy społeczne na rzecz języka ukraińskiego. Kulturotwórcze strategie oporu / Movements and Activities for the Benefit of Ukrainian Language. Strategies of Cultural Resistance

ZBIGNIEW BUJAK
Porozumienie społeczne / Social Compact

SENS ZAMIAST TRANSCENDENCJI – wywiad MARCINA DARMASA z profesorem MICHELEM WIEVIORKĄ / MEANING INSTEAD OF TRANSCENDENCE – interview with professor MICHEL WIEVIORKA

CZĘŚĆ / PART II
W STRONĘ SOCJOLOGII SFERY PUBLICZNEJ. SESJA TEMATYCZNA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. EDMUNDA WNUK-LIPIŃSKIEGO / TOWARDS PUBLIC SOCIOLOGY. SESSION COMMEMORATING PROFESSOR EDMUND WNUK-LIPIŃSKI

MAREK RYMSZA, KAJA GADOWSKA, ARKADIUSZ KARWACKI, MARIUSZ KWIATKOWSKI
Polityki publiczne jako zorganizowane działania w sferze publicznej / Public policies as organized activities in the public sphere

BEATA KRÓLICKA
„Nikt nie zostaje bez środków do życia”. Dochód podstawowy w perspektywie futurologicznej / “No one is left with no means to live on”. Basic Income in the Futurological Perspective

JOANNA FRĄTCZAK-MUELLER
Działania pozorne w programowaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego / Apparent activities in the strategic programming of local government units

KRYSTYNA FALISZEK
Lokalna polityka społeczna: fakty czy mity? / Local social policy – either facts or myths?

MARIA SZYMBORSKA
Neoinstytucjonalne spojrzenie na uwarunkowania stanu zdrowia publicznego i poziomu kapitału społecznego w Polsce / Public authorities and sports organizations – the impact of their relations on public health and social capital in Poland

CZĘŚĆ / PART III
DEBIUTY / DEBUTS

DOMINIK KOZACZKA
Polityki publiczne jako proces – ujęcie teoretyczne / Public policies as a process

MARTA MOSKAL
Ideologiczne implikacje praktyk konfesyjnych – filozofia polityki Michela Foucault w kontekście interpretacji anglosaskiej / The importance of confessional practices in Anglo-Saxon interpretation of Michel Foucault’s political philosophy

CZĘŚĆ / PART IV
OMÓWIENIA / DISCUSSION

JAN SKÓRZYŃSKI
1956 – rewolucja w pół drogi / 1956 – halfway revolution

INFORMATION ON ZOON POLITIKON IN ENGLISH

 


Adres wydawcy i redakcji Zoon Politikon:
Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Mail: zoonpolitikon@civitas.edu.pl