Wolność i Solidarność – czasopismo

Udostępnij strone

„Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach” – pisał Czesław Miłosz w Traktacie moralnym. Bieg historii ostatnich dekad XX wieku i początków XXI wieku w wielu krajach zmienili – i wciąż zmieniają – uczestnicy ruchów wolnościowych i demokratycznych. Pismo „Wolność i Solidarność” chce prezentować polski głos w debacie na temat fenomenu cywilnego oporu w systemach totalitarnych i autorytarnych oraz problemów transformacji demokratycznej. Ważne miejsce zajmują w nim idee i historia opozycji demokratycznej w systemach komunistycznych, w tym dzieje ruchu Solidarność. Interesuje nas także analiza demokratycznej myśli politycznej i narodzin społeczeństwa obywatelskiego, perspektywa porównawcza różnych typów transformacji reżimów niedemokratycznych, ruchy nieposłuszeństwa obywatelskiego XX i XXI wieku, idee non-violence i biernego oporu.

„Wolność i Solidarność” jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym metody nauk historycznych z ujęciem politologicznym, historii idei i socjologii. Obok artykułów i esejów publikujemy dokumenty archiwalne i materiały źródłowe do dziejów ruchów wolnościowych. Ważną częścią pisma jest obszerny dział recenzji.

„Wolność i Solidarność” jest pismem recenzowanym i punktowanym (wykaz B: 3 punkty). Pismo ukazuje się od roku 2010. Pierwsze osiem numerów (z podtytułem „Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”) wydało Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Od roku 2016 pismo jest rocznikiem, wydawanym przez Collegium Civitas we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności.

e-ISSN 2543-4942

 

Wolność i Solidarność numer 10/2017 – Call for Papers

Między sztuką a polityką. Kultura niezależna w Polsce 1956-1989. Twórcy, odbiorcy, konteksty

Fenomenem dziejów Polski pod rządami komunistycznymi była sfera twórczej i intelektualnej niezależności, która w różnych wymiarach i z różną intensywnością  funkcjonowała od przełomu Października 1956 aż do końca systemu. Najnowszy numer czasopisma „Wolność i Solidarność” (WiS) chcemy poświęcić tej tematyce. Interesują nas teksty o poszczególnych przedsięwzięciach (tytuły prasy niezależnej, teatry, kabarety, ośrodki intelektualne, wydawnictwa podziemne), wydarzeniach (np. Festiwal Piosenki Prawdziwej, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Festiwal w Jarocinie, wystawy), ruchach społecznych oraz twórcach. Czekamy na artykuły naukowe poświęcone takim problemom, jak relacje między sztuką i polityką w rzeczywistości dyktatury, opozycyjna myśl społeczna i polityczna – twórcy i instytucje, odbiór polskiej kultury niezależnej za granicą. Zapraszamy również do refleksji nad tym, w jaki sposób współczesna kultura polska może czerpać z tamtych doświadczeń i wartości, co z etosu i estetyki kultury podziemnej przetrwało, a co zostało zagubione po demokratycznej transformacji.

Zapraszamy także do nadsyłania tekstów nie związanych z głównym tematem numeru, ale mieszczących się w obszarach zainteresowań pisma, które zajmuje się historią opozycji wobec komunizmu i dyktatur autorytarnych XX i XXI wieku, problemami transformacji demokratycznej, a także współczesnymi ruchami wolnościowymi i nowymi formami mobilizacji społecznych. WiS jest czasopismem punktowanym na liście MNiSzW.

Prosimy o przysyłanie tekstów, przygotowanych zgodnie z instrukcją wydawniczą WiS zamieszczoną poniżej na adres jan.skorzynski@civitas.edu.pl. Przypominamy, iż redakcja przyjmuje także artykuły w językach kongresowych. Ostateczny termin nadsyłania artykułów to 15 września 2017 r.

 

Between art and politics. Independent culture in Poland 1956-1989. Artists, audience, contexts

The sphere of creativity and intellectual independence, was an extraordinary aspect of Polish history under Communist rule. It functioned in various dimensions and with varying intensity from October 1956 until the end of the system in 1989. The latest issue of the journal Wolność i Solidarność [Freedom and Solidarity, WiS] will focus on this subject. We are interested in papers on specific activities (independent press, theatres, cabarets, intellectual institutions,  underground publications), events (Festiwal Piosenki Prawdziwej [Festival of Authentic Songs], Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [A Week of Christian Culture], Festiwal w Jarocinie [Jarocin Festival], exhibitions), social movements and artists. We look forward to receiving scholarly articles on such issues as the relationship between art and politics in an authoritarian regime, social and political thought from opposition artists and institutions, and the reception of independent Polish culture abroad. We also invite you to reflect on the following questions: how can contemporary Polish culture learn from pre-1989 experiences and values; which aspects of the ethos and aesthetics of underground culture has survived; and what has been lost in the transition to democracy.

You may equally send papers not related to the main topic of the forthcoming issue, but which fall within the general areas of interest of the journal: the history of opposition to communism and other authoritarian/totalitarian regimes in the 20th and 21st centuries; the problems of democratic transformation; contemporary independence/civil rights movements; and new forms of social mobilization. WiS is rated journal that features on the list compiled by the Ministry of Science and Higher Education.

Please send your paper (making sure they follow publication guidelines as stipulated below to the address jan.skorzynski@civitas.edu.pl . Note that the editors also accept articles written in Russian, Spanish, Italian, German, English and French. Deadline for receipt of articles is 15 September 2017.

Wolność i Solidarność numer 9/2016

Spis treści

Od Redaktora

LECH WAŁĘSA W SIECI BEZPIEKI

Jan Skórzyński
Od informatora do kontestatora. Akta „Bolka” – próba lektury

Tomasz Kozłowski
Między szantażem i polityką. Internowanie Lecha Wałęsy

Andrzej Friszke
Delegalizacja Solidarności i uwolnienie Lecha Wałęsy

STUDIA

Timothy Blauvelt
Zmiana statusu i etniczna mobilizacja podczas wydarzeń marca 1956 roku w Gruzji

Krzysztof Tarka
Wyrok za tłumaczenie. Sprawa Anny Rudzińskiej

Łukasz Garbal
Inteligent na strajku. Jan Józef Lipski w grudniu 1981

Marcin Gajek
Ideologia i praktyka polityczna Solidarności a tradycja republikańska

MATERIAŁY

Źródła i materiały z dziejów opozycji wobec komunizmu

Początki Komitetu Obrony Robotników – Jan Skórzyński

Nr 1. List czternastu opozycjonistów wyrażający solidarność z uczestnikami protestów robotniczych, Warszawa, 28 czerwca 1976 r.

Nr 2. Oświadczenie piętnastu młodych opozycjonistów solidaryzujących się z polskimi robotnikami, 2 lipca 1976 r.

Nr 3. List 21 młodych opozycjonistów wyrażający sprzeciw wobec represjonowania uczestników wystąpień robotniczych, 2 lipca 1976 r.

Nr 4. Opis prześladowań uczestników strajku 25 czerwca 1976 r. i akcji pomocy, Warszawa, 25 sierpnia 1976 r.

Nr 5. Relacja o wydarzeniach w Ursusie w dniu 25 czerwca 1976 r. oraz antyrobotniczych represjach podjętych przez władze, Warszawa, sierpień 1976 r.

Nr 6. Stefan Kawalec – Demokratyczna opozycja w Polsce (Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników)

 

INTERPRETACJE

Elżbieta Matynia
Zaginiony skarb Solidarności

ESEJ

Tomasz Łubieński
Długi Jan

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Jan Kofman
Obywatele i politycy
Inka Słodkowska, Komitety Obywatelskie 1989–1992. Rdzeń polskiej transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, ss. 468

Marcin Kula
Historyk czyta socjologów (z pewnym trudem)
Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980–2011, red. Władysław Adamski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 544

EX LIBRIS

Kamil Dworaczek
Gdańscy niepokorni
Leszek Biernacki, Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976–1980, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014, ss. 470

Marek Pernal
Od dysydenta do prezydenta
Aleksander Kaczorowski, Havel. Zemsta bezsilnych, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, ss. 462

Tomasz Sikorski
Szczecińska Solidarność – portret zbiorowy
MÓJ SIERPIEŃ ’80. Pomorze Zachodnie na drodze do wolności, oprac. Przemysław Benken, Magdalena Dźwigał, Artur Kubaj, Marta Marcinkiewicz, Michał Siedziako, red. Magdalena Dźwigał, Artur Kubaj i Michał Siedziako, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2015, ss. 296

Jan Skórzyński
Monografia „Wielkiego strajku”
Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2015, ss. 487

Krzysztof Tarka
Głos wolności
A. Ross Johnson, Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze, tłum. Andrzej Borzym, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2014, ss. 456

 

Zespół Redakcyjny

Jan Skórzyński – redaktor naczelny

Zespół:
Andrzej Kaczyński
Jacek Kołtan
Tomasz Kozłowski
Małgorzata Strasz

Marek Gawron – redaktor techniczny

Rada Naukowa

Anne Applebaum – Center for European Policy Analysis
Jerzy Eisler – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej
Andrzej Friszke – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Aleksander Hall – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Jerzy Holzer
Łukasz Kamiński – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Padraic Kenney – Indiana University
Basil Kerski – Europejskie Centrum Solidarności
Ireneusz Krzemiński – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
David Ost, Hobart and William Smith Colleges
Andrzej Paczkowski – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Jan Pakulski – University of Tasmania, Academy of the Social Sciences in Australia
Alexandra Richie – Collegium Civitas
Aleksander Smolar – Centre National de la Recherche Scientifique Paris
Edmund Wnuk-Lipiński

Lista recenzentów zewnętrznych czasopisma „Wolność i Solidarność”

Andrzej Chojnowski –Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Antoni Dudek –Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Andrzej Friszke – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Jan Kofman – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
Artur Kubaj –Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
Marcin Kula – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (emeritus), Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
Paweł Machcewicz – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
David Ost – Hobart and William Smith Colleges, USA
Michał Paziewski –Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Krzysztof Persak – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej
Wojciech Roszkowski –Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Paweł Sowiński – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Dariusz Stola – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Bożena Szaynok – Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Krzysztof Tarka – Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Marcin Zaremba – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Dla autorów

Szczegółowe informacje dla Autorów, dotyczące wymagań redakcyjnych, jakie powinny spełniać nadsyłane do redakcji teksty, zawierają Instrukcja dla autorów pisma „Wolność i Solidarność”.

Prosimy Autorki i Autorów, by przysyłając tekst do Redakcji załączyli oświadczenie, że praca jest ich własnym dziełem, nie była dotąd nigdzie publikowana w całości, a inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez naszą redakcję procedury kwalifikacyjnej.

Prosimy osoby nadsyłające artykuły do publikacji o przesłanie wypełnionego Oświadczenia o autorstwie.

„Wolność i Solidarność” jest rocznikiem naukowym wydawanym w otwartym dostępie, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 (CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej jej wersji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Wszystkie teksty recenzujemy zgodnie z następującymi zasadami zawartymi w procedurze recenzowania.

Zapraszamy też do zapoznania się z Formularzem recenzji.

Archiwum


Dane adresowe wydawców:
Collegium Civitas
XII piętro PKiN
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

 

Redakcja:

Collegium Civitas
XII piętro PKiN
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
mail: jan.skorzynski@civitas.edu.pl