Instytut Polityk Publicznych

Udostępnij strone

Instytut Polityk Publicznych dedykowany jest analizom i badaniom problemów i wyzwań będącymi przedmiotem interwencji władz publicznych. Wielość i złożony charakter problemów społecznych, w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami obywateli i zainteresowanych środowisk, wymagają ciągłego doskonalenia i profesjonalizacji działań publicznych. Celem Instytutu jest pomoc w opracowaniu i realizacji skutecznych polityk i programów publicznych, realizujących zasadę dobra wspólnego, uwzględniając wartości i interesy szerokiego grona ich interesariuszy.

Działalność Instytutu opiera się na założeniu, że rozwiązywanie problemów społecznych wykracza poza tradycyjnie ukształtowane granice dyscyplin naukowych i wymaga podejścia interdyscyplinarnego, łączącego dorobek socjologii, nauk politycznych, zarządzania publicznego, ekonomii czy nauk prawnych. Analizy polityk publicznych nie mogą ograniczać się wyłącznie do środowiska nauki i powinny prowadzone z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację polityk publicznych, a także z udziałem partnerów społecznych (interesariuszy) reprezentujących organizacje pozarządowe, związki zawodowe, czy przedsiębiorców.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań nad procesami i uwarunkowaniami tworzenia, wdrażania i ewaluacji polityk publicznych. Przedmiotem badań są zarówno polityki sektorowe jak i horyzontalne (m.in. polityki ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, bezpieczeństwa publicznego). Badania, prowadzone przez interdyscyplinarny zespół pracowników i współpracowników Instytutu, wykorzystują innowacyjne podejścia i metody, pozwalając na lepsze zrozumienie czynników wpływających na jakość polityk publicznych i sformułowanie rekomendacji dla praktyków.

Instytut jest także miejscem spotkań, wymiany poglądów badaczy, ekspertów, urzędników, liderów organizacji pozarządowych, miejscem inicjowania debat dotyczących reagowania władz publicznych na istniejące i przewidywane problemy i zagrożenia. Spotkania, realizowane w formie cyklicznych, miesięcznych seminariów, są także okazją do wypracowania programów badawczych odpowiadających na istniejące potrzeby praktyki.

 

SKŁAD INSTYTUTU

Kierownik

dr Robert Sobiech
e-mail: robert.sobiech@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • ewaluacja programów publicznych
 • ewaluacja w administracji publicznej
 • socjologia problemów społecznych
 • komunikacja strategiczna
 • komunikacja kryzysowa

Adiunkci

dr Małgorzata Baran
e-mail: malgorzata.baran@civitas.edu.pl
Specjalności naukowe:

 • strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi: zarządzanie kompetencjami pracowników, zarządzanie wiekiem
 • zarządzanie wiedzą w organizacji
 • strategiczne zarządzanie projektami, wdrażanie systemów zarządzania projektami, rozwijane dojrzałości projektowej w organizacji

dr Krzysztof Kasianiuk
e-mail: krzysztof.kasianiuk@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • przywództwo i samoorganizacja
 • innowacyjność
 • procesy podejmowania decyzji
 • gry polityczne
 • metody badań społecznych (podejście systemowe do badania zagadnień politycznych)

dr Grzegorz Makowski

e-mail: grzegorz.makowski@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • Społeczeństwo obywatelskie, udział obywateli w życiu publicznym i organizacje pozarządowe
 • Socjologia problemów społecznych
 • Socjologia prawa
 • Kultura konsumpcyjna i zachowania konsumpcyjne

dr Anna Siwek
e-mail: anna.siwek@civitas.edu.pl

Specjalności naukowe:

 • filozofia polityki

Współpracownicy Instytutu

prof. dr hab. Antoni Kamiński
prof. dr hab. med. Janusz Szymborski
dr hab. Jacek Czaputowicz, profesor UW
dr hab. Stanisław Faliński, profesor CC
dr hab. Ewa Nalewajko, profesor ISP PAN
dr Tomasz Potkański
dr Sergiusz Trzeciak

 


Kontakt:
Instytut Polityki Publicznej
tel. 22 656 71 92
pokój 1237, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa