DOBROWOLSKI Paweł, prof. dr hab., b. amb.

Udostępnij strone

Historyk, dyplomata w służbie zagranicznej RP (ambasador tytularny). Pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Szkocji (1990-1995), Ambasadora RP w Kanadzie (2000-2004) oraz Ambasadora RP na Cyprze (2009-2013). Był zastępcą dyrektora Gabinetu i Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych (1995-2000), rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1995-2000, 2005-2006), zastępcą dyrektora Departamentu Ameryki MSZ (2004-2005) oraz dyrektorem Departamentu Systemu Informacji MSZ (2005-2006, 2008-2009).

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 1983 roku uzyskał stopień doktora historii w Instytucie Historii PAN, habilitował się w 1998 roku.
Stypendysta Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (1984-1985), Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu (1988), wykładowca Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL, profesor w Collegium Civitas w Warszawie.
Jest autorem ponad 40 książek i artykułów dotyczących historii i kultury średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy.
W wolnym czasie gra w szachy, czyta książki i degustuje wino.

Specjalności dla mediów: były ambasador w Kanadzie i na Cyprze, historyk, dyplomata

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY

historia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Collegium Civitas: Profesor i Kierownik Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych Collegium Civitas
1985-1990: IH Wyższa Szkoła Pedagogiczna im Jana Kochanowskiego (Kielce); adiunkt
1979-1983 : doktorant w IH PAN, Warszawa
WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 1977
Doktorat: 1983 Instytut Historii PAN
Temat rozprawy doktorskiej: Kultura dworu Lancastrów w 2 poł XIV w.
Habilitacja: 1998 Instytut Historii PAN
Temat pracy habilitacyjnej: Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza (1996)

SPIS PUBLIKACJI:
• P.Dobrowolski, Polowanie w Anglii XIV wieku: rytuał i topos, Kwartalnik Historyczny LXXXIX/4,1982:581-599.
• P.Dobrowolski, „Miles Christianus” czy Turysta? Uwagi o wyprawie Henryka hrabiego Derby do Prus w 1390-1391 r., w: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdania nr.100 za 1982 r. Wydział Nauk o Sztuce, Poznań 1984:36-46.
• P.Dobrowolski, Piety and Death in Venice: A Reading of the Fifteenth century Chronicle and the Necrology of Corpus Domini, Bulletino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 92, 1985/86: 295-324.
• P.T.Dobrowolski, Vagrants all. Środowiska przestępcze okolic Londynu w drugiej połowie XIV wieku, Przegląd Historyczny LXXVII/4,1986:649-656.
• P.T.Dobrowolski, Szynki, jesiotry, migdały: Wydatki na żywność na dworze Henryka hrabiego Derby u schyłku XIV wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4/1986: 601-608.
• P.Dobrowolski, Kaznodzieja i Słuchacze: Wincenty Ferrer (1350-1419) w ocenie swego audytorium, Kwartalnik Historyczny XCIII/1,1986: 23-42.
• P.T.Dobrowolski rec z: M.Wade Labarge, Medieval Travellers. The Rich and the Restless, London: Hamish Hamilton 1982, 237 ss., w: Kwartalnik Historyczny XCIII/3,1986:849-851.
• P.T.Dobrowolski, Wielki Tydzień w Tuluzie: Wincenty Ferrer i ruch biczowników w późnym średniowieczu, Przegląd Historyczny LXXIX/1,1988:1-19.
• P.T.Dobrowolski, Miłość i Samotność w Autobiografii Margery Kempe (cir.1373-cir.1439), w: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdania. Wydział Nauk o Sztuce, nr.104 za 1986, Poznań 1988: s.77-93.
• P.T.Dobrowolski, Alter Paulus: wzorzec kaznodziei w literaturze mendykanckiej XIII-XV wieku, Roczniki Historyczne LIV, 1988: 163-185.
• P.T. Dobrowolski, Szaleństwo Piotra Grasseta. Przypadek uzdrowienia opętanego w późnośredniowiecznym mieście (Vannes,1425 r.), Kwartalnik Historyczny XCVI/1-2,1989:67-78.
• P.T.Dobrowolski, Fides ex auditu: uwagi o funkcji kazania w późnym średniowieczu, Przegląd Historyczny LXXXI/1-2, 1990: 27-58.
• P.T.Dobrowolski, Society and Family in the Mirror of Late Medieval Preaching: the Case of Vincent Ferrer, Studia Mediewistyczne XXVII/2,1990: 75-93.
• P.T.Dobrowolski, La Mistica Femminile nella Polonia del Tardo Medioevo: Genesi e Ricezione, w: L’Eglise et le peuple chretien dans les pays de l’Europe du Centre-Est et du Nord (XIVe-XVe siecles), Rome: Ecole Francaise de Rome 1990:213-220.
• P.T.Dobrowolski, „Wykażę wam to później”. O konfrontacji Żydów i chrześcijan w późnym średniowieczu, w: Biedni i Bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa PWN 1992: 41-46.
• P.T.Dobrowolski, Wincenty Ferrer. Kaznodzieja Ludowy Późnego Średniowiecza, Warszawa: IHPAN 1996, 241 ss. (książka)
• P.T.Dobrowolski, Niemowa, Uzdrowiciel i Król, w: Aetas Media Aetas Moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin, Warszawa IHUW 2000:643-652.
• P.T.Dobrowolski, Mała Michart, czyli Solidarność, w: Ludzie, Kościół, Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze-wczesna epoka nowożytna), Warszawa DIG 2001: 539-542.
• P.Dobrowolski (with Janos Bak, Richard.C.Hoffmann), Aleksander Gieysztor, Speculum. A Journal of Medieval Studies 77/3,2002:1045-1047.
• P.T.Dobrowolski (i W.Tygielski) rec z: A.Cathart, Kinship and Clientage. Highland Clanship 1451-1609, Leiden-Boston, Brill 2006, ss.288, w: Kwartalnik Historyczny CXV/3,2008:171-176.
• P.T.Dobrowolski, Europa uporządkowana? Traktaty Westfalskie 1648 roku, w: Cywilizacja Europejska. Eseje i Szkice z Dziejów Cywilizacji i Dyplomacji, pod red. M.Koźmińskiego, Warszawa: wydawnictwo IHPAN 2010: 215-223.
• P.T.Dobrowolski, opr. i tłum., Szkotka w Paryżu. Pamiętnik Grace Elliott 1789-1794, Warszawa: IHPAN/Collegium Civitas 2008, 146 ss. , ISBN 978-83-88909-73-3
• P.T.Dobrowolski, Powozem na Szafot. Teatry skruchy w XVIII wiecznym Londynie, Kwartalnik Historyczny CXX/3, 2013:425-447.
• P.T.Dobrowolski, Londyńskie nieporozumienie, Przegląd Historyczny CIV/3, 2013: 580-589.
• P.T.Dobrowolski, By Coach to the Scaffold: Theatres of Remorse in Eighteenth-Century London, Kwartalnik Historyczny CXXI, 2014, Special Issue, pp. 71-93.
• P.T.Dobrowolski, Latająca Europa – balony w XVIII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, LXII/2, 2014: 215-226.
• P.T.Dobrowolski, Cytrynowy Jedwab. Wdowa Hutchins, Żydzi i Przestępczość Zorganizowana w Londynie XVIII w., Kwartalnik Historyczny CXXII, 2015, 1, s.73-105.
• P.T.Dobrowolski, (P)oszukiwanie tożsamości: cztery studia o angielskim Oświeceniu, Studia i Analizy Historyczne, Warszawa 2015

HistoryczneHistoryczne 5, Collegium Civitas, Warszawa 2015, Także w formie e-book.

PRACA DYDAKTYCZNA:
• seminaria magisterskie
• wykłady (cykle): Historia Cywilizacji Europejskiej, Historia Dyplomacji XVI-XXI w., Unia Europejska jako Aktor Globalny