BUKOWSKA Xymena, dr

Udostępnij strone

Socjolożka, adiunkt w Katedrze Socjologii CC i w Zakładzie Systemów Społeczno-Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 1999-2000 badacz i koordynator projektów w Instytucie Spraw Publicznych. Stypendia i pobyty badawcze na Technische Universitat Dresden i Freie Universitat Berlin. Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, teoria obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Redaktor (współautorka) raportów publikowanych przez ISP PAN, np. „Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania UE” (Warszawa 2001).

Specjalności dla mediów: socjologia spraw publicznych (teorie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego I obywatelstwa), teorie kultury (kapitał kulturowy, kompetencje kulturowe) obywatelstwo, socjologia życia publicznego

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY

socjologia; socjologia polityki; socjologia spraw publicznych; metody badań jakościowych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2007- : Collegium Civitas – adiunkt
2007-2013: Instytut Studiów Politycznych PAN – adiunkt
2001-2007: Collegium Civitas – asystent
2000-2007: Instytut Studiów Politycznych PAN – asystent

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
Doktorat:
Uczelnia lub placówka naukowa: Instytut Studiów Politycznych PAN
Temat rozprawy doktorskiej: „Ewolucja koncepcji obywatelstwa w RFN na tle porównawczym. Rekonstrukcja dyskursu na temat obywatelstwa zawartego w programach partii politycznych”

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZO-NAUKOWE:
• 2014-2017: „Ludzie w sieciach: Wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa” (kierownik prof. Bogdan Mach, finans. NCN) – badacz/wykonawca
• 2014-2016: „Demokracja w XXI wieku” (finans. CC/MNiSW) – kierownik
• 2013-2014: „Kultura instytucjonalna w Sieci: treści i odbiorcy” (kierownik dr hab. Andrzej Szpociński, finans. MKiDN) – badacz/wykonawca
• 2012: „Światy społeczne Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego” (koordynator: dr Barbara Markowska, finans. MKiDN) – badacz
• 2008–2010: „Wzmacnianie umiejętności społeczno-obywatelskich kobiet starszych w wielokuturowych wioskach północno-wschodniej Polski” (pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Szpocińskiego; finansowany ze środków Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe) – badacz;
• 2007–2008: „Monitoring i analiza wypowiedzi rasistowskich, ksenofobicznych, mowy nienawiści” (pod kierunkiem dr hab. Marka Czyżewskiego; finans. Fundacja Batorego) – koordynator części badań i badacz;
• 2006–2008: sieć badawcza i interdyscyplinarny program „Rozpad i nowy porządek. Społeczeństwo – Naród – Kultura w okresie wielkiej zmiany” (pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Domańskiego ) –badania i analizy w ramach zadania „Partycypacja obywatelska w życiu publicznym” (razem z prof. Edmundem Wnuk-Lipińskim);
Udział w innych projektach:
• 2011-2015: „Studia społeczno-polityczne z Pracodawcą” (finans. EFS/POKL) – kierownik merytoryczny
• 2015: „Postawy naukowców wobec zmian legislacyjnych i organizacyjnych” (finans. OPI) – badacz/wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE Z OSTATNICH LAT:
Książki:
• Xymena Bukowska, Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska, Paweł Winiarski, Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży, ISP PAN / Collegium Civitas / UKSW, Warszawa 2013
• Barbara Markowska, Xymena Bukowska (red.), To oni są wszystkiemu winni… analiza języka wrogości w polskim dyskursie prasowym IV RP, Wydawnictwo TRIO/Collegium Civitas Press, Warszawa 2013.
Artykuły lub rozdziały w książkach:
• Xymena Bukowska, „Wstęp” [w:] Barbara Markowska, Xymena Bukowska (red.), To oni są wszystkiemu winni… analiza języka wrogości w polskim dyskursie prasowym IV RP, Wydawnictwo TRIO/Collegium Civitas Press, Warszawa 2013.
• Xymena Bukowska, Edmund Wnuk-Lipiński, Dwadzieścia lat polskiego społeczeństwa (nie)obywatelskiego, [w:] Bogdan W. Mach (red.), Jakość naszej demokracji: społeczno-kulturowe fundamenty życia publicznego w Polsce na początku XXI wieku, ISP PAN/ Collegium Civitas, Warszawa 2012.
• Edmund Wnuk-Lipiński, Xymena Bukowska, „Civil Society”, [w:] Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino (ed.) International Encyclopedia of Political Science, Sage Publications, 2011.
• Xymena Bukowska, Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji, [w:] „Zoon Politikon”, 1/2010, ss. 8-38.
• Xymena Bukowska, Edmund Wnuk-Lipiński, Obywatelskość a la polonaise – czyli jakimi obywatelami są Polacy, Nauka nr 1/2009, ss.23-46.
• Edmund Wnuk-Lipiński, Xymena Bukowska, Stosunek Polaków do własnego państwa, Nauka nr 2/2008, ss.7-28.
• Xymena Bukowska, Liberalne i komunitariańskie koncepcje obywatelstwa, [w:] Bogdan W. Mach, Edmund Wnuk-Lipiński (red.), O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach, Collegium Civitas, ISP PAN, Warszawa 2007.
• Xymena Bukowska, Mikołaj Cześnik, Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991-2001, [w:] Radosław Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze, ISP PAN, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2002.
• Xymena Bukowska, Język polskiej polityki u progu XXI wieku, [w:] Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach 2001, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.

PRACA DYDAKTYCZNA:
• Metodologia nauk społecznych z elementami logiki
• Metody badań społecznych
• Analiza i interpretacja danych
• Myślenie socjologiczne w praktyce
• Idee społeczno-polityczne: analiza tekstów
• Wstęp do socjologii / Hospitacje instytucji społecznych
• Socjologia spraw publicznych
• Seminaria dyplomowe (licencjacki, magisterskie)

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• Sekretarz Redakcji „Zoon Politikon” (rocznik naukowy)