Wstecz

NITZA Agnieszka, dr

Absolwentka Collegium Civitas i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Słuchacz studium podyplomowego z możliwością uzyskania doktoratu ISP PAN, na kierunku nauki o polityce. Obroniła rozprawę doktorską nt. uwarunkowań demokracji w Indiach i Pakistanie.

CURRICULUM VITAE

PROFIL NAUKOWY

nauki o polityce, stosunki międzynarodowe, demokratyzacja, struktury polityczne Indii i Pakistanu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Collegium Civitas: starszy asystent

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończona szkoła wyższa: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera w Krakowie (licencjat), Collegium Civitas w Warszawie (magisterium)
Doktorat:
Uczelnia lub placówka naukowa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Temat rozprawy doktorskiej: Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza

PUBLIKACJE NAUKOWE:
Nitza A., Kulturowo-społeczna specyfika Indii i Pakistanu a demokracja, w: Azja i Afryka: inność – odmienność – różnorodność, red. Maciej Klimiuk, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.
Nitza A., System wyborczy wobec nierówności społecznych w demokratycznych Indiach, w: Ideologie. Państwa. Społeczeństwa 2, red. Ryszard Żelichowski, ISP PAN, Collegium Civitas, Warszawa 2011.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH:
Caste System and Democracy – exploring the case of India and Pakistan , ISA PDG-Collegium Civitas Joint Eurasia Conference ,,Eurasia – Defining and Crossing Barriers” to be held at the Collegium Civitas, 17-18 czerwca 2014.
Kulturowo- społeczna specyfika Indii i Pakistanu a demokracja, II Konferencja naukowa doktorantów i młodych pracowników nauki Inność, różnorodność tolerancja w kulturach Azji i Afryki, 26-27 kwietnia 2013

WYJAZDY STUDYJNE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH:
Miesięczna wizyta studyjna, SciencesPo – CERI, Paryż listopad 2013. Program: „Edukacja globalna w dobie zmian cywilizacyjnych” – program rozwoju Collegium Civitas współfinansowany w ramach EFS.
5-dniowa wizyta studyjna, School of Oriental and African Studies, Londyn czerwiec 2014. Program: „Edukacja globalna w dobie zmian cywilizacyjnych” – program rozwoju Collegium Civitas współfinansowany w ramach EFS.

PRACA DYDAKTYCZNA:
• Warsztat Stosunków Międzynarodowych (studia stacjonarne i niestacjonarne);
• Gry strategiczne (studia niestacjonarne);
• Analiza Wydarzeń Międzynarodowych (studia stacjonarne i niestacjonarne)
• Analysis of Current International Affairs (studia stacjonarne)

UDZIAŁ W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH:
• „Securitologia” – sekretarz