Wstecz

Doktorat:

Program Doktorski Collegium Civitas

Program Doktorski Collegium Civitas jest przeznaczony dla osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii pod kierunkiem uznanych socjologów, pracowników Collegium Civitas. Program ten umożliwia przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej osobom, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim (lub równorzędnym), mają sprecyzowane zainteresowania naukowe w zakresie socjologii i chcą aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim, korzystając z bogatej oferty dydaktycznej i badawczej Collegium Civitas.

Do programu przyjęci będą w drodze konkursowej kandydaci, którzy przedstawiają gotowy, rozpoczęty już, realizowany lub zaawansowany projekt doktorski z zakresu socjologii. Przyjęcie następuje po kolegialnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, która ocenia projekt doktorski i stan jego zaawansowania pod kątem merytorycznym. Uczestnicy programu są zobowiązani do pracy nad rozprawą doktorską pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego (promotora) oraz udziału w seminariach i zajęciach zaawansowanych, prowadzonych dla uczestników Programu. Mogą także brać udział w programach badawczych oraz zajęciach dydaktycznych Collegium Civitas. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni.

Program Doktorski nie ma charakteru ani studiów podyplomowych ani doktoranckich; przyjęci kandydaci są uczestnikami Programu Doktorskiego Instytutu Socjologii Collegium Civitas, których projekty są częścią prac naukowo-badawczych tej jednostki oraz mogą być z czasem włączani w prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prac badawczych katedry.

Po zaliczeniu czterech semestrów uczestnik programu otrzymuje świadectwo ukończenia części dydaktycznej Programu Doktorskiego Collegium Civitas, które zawiera listę wszystkich zaliczonych seminariów i zajęć (wraz z nazwiskami osób prowadzących i liczbą godzin trwania zajęć). Po tym okresie istnieje możliwość dalszej pracy nad ukończeniem rozprawy w ramach części badawczej Programu doktorskiego, która powinna trwać minimum 6 semestrów (w tym seminarium doktorskie i indywidualna opieka promotorska). Po ukończeniu pracy doktorskiej bezpłatne wszczęcie przewodu doktorskiego i obrona rozprawy doktorskiej.

Program Doktorski jest wewnętrzną, autonomiczną inicjatywą Instytutu Socjologii Collegium Civitas, posiadającej uprawnienia doktoryzowania z socjologii, służącą wspieraniu własnej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwoju poprzez realizowanie badań naukowych; kandydaci programu doktorskiego będą starannie dobierani pod kątem profilu badawczego katedry i stawianych przez jej kierownictwo celów naukowych na najbliższe lata.

Kierownikiem programu jest prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, a koordynatorką dr Barbara Markowska. Pytania dotyczące funkcjonowania Programu prosimy kierować na adres: barbara.markowska@civitas.edu.pl